Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-1990 ]

ΠΟΛ.1132/11.6.1990 Φορολογητέα αξία ακινήτων όταν η δήλωση υποβάλλεται μετά τριετία από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

(Φορολογητέα αξία ακινήτων όταν η δήλωση υποβάλλεται μετά τριετία από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1132/11.6.90 Φορολογητέα αξία ακινήτων όταν η δήλωση υποβάλλεται μετά τριετία από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

1041861/407/Α0013/ Πολ. 1132/11.6.90

Κοινοποίηση γνωμοδότησης Νομικής Διεύθυνσης Υπουργείου μας

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. 969/89 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου, που αποδέχθηκε ο κ. Υπουργός των Οικονομικών, με την οποία έγινε δεκτό ότι σε περιπτώσεις που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μετά την πάροδο 3 ετών από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ως αξία λαμβάνεται η αξία του χρόνου υποβολής της δήλωσης αν είναι μεγαλύτερη από την αξία του χρόνου φορολογίας. Αν το κληρονομιαίο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, για τον προσδιορισμό της αξίας του χρόνου υποβολής της δήλωσης θα ληφθεί υπόψη ο συντελεστής παλαιότητας του ίδιου χρόνου (δηλαδή της υποβολής της δήλωσης), καθώς και η τυχόν κήρυξη της απαλλοτρίωσης του ακινήτου μετά την αιτία θανάτου κτήση του και πριν τη μετά τριετία υποβολή της δήλωσης.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 969/20.12.89

Ι. Με το έγγραφό σας 1069506/1273/0013/1989 ερωτάται αν κατά την εφαρμογήν του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.δ. 118/73, ο κατά το άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων θα γίνει επί τη βάσει των αυξητικών ή μειωτικών παραγόντων που συνέτρεχαν κατά το χρόνο γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως ή εκείνων που συντρέχουν κατά το χρόνο υποβολής της δηλώσεως ή της εκδόσεως της πράξεων επιβολής του φόρου. Ενδεικτικώς περαιτέρω τίθενται τα εξής θέματα:

α) σε περίπτωση που μετά το χρόνο γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως το ακίνητο ρυμοτομηθεί αν θα ληφθεί υπόψη το γεγονός τούτο για τον προσδιορισμό της αξίας.

β) αν ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως ή του κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του ν.δ. 118/73 χρόνου.

γ) αν ληφθούν υπόψη μεταγενέστερες του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως μεταβολής ή προσθήκης στα υφιστάμενα κτίσματα ή ανέγερση ή κατεδάφιση κτισμάτων.

ΙΙ. Επί του ανωτέρω ερωτήματός σας η γνώμη μου είναι η εξής:

Α. Στο άρθρο 9 του ν.δ. 118/73, ως τούτο συνεπληρώθη με το άρθρο 7 του Ν. 1160/81 ορίζονται τα εξής:

"1. Ως αξία των αντικειμένων της κτήσεως δια τον υπολογισμόν του φόρου, λαμβάνεται η κατά τον χρόνον της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως αγοραία αξία, προσδιοριζομένη κατά τα εν άρθρ. 10 έως και 18 ειδικότερον οριζόμενα.

2. Επί κτήσεως ακινήτων ή κινητών, εξαιρέσει χρηματικών ποσών, καταθέσεων, απαιτήσεων και παροχών, εάν η φορολογική δήλωσις δια ταύτα υποβληθή μετά πάροδον 3 ετών από του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως, δια τον υπολογισμόν του φόρου λαμβάνεται υπ' όψιν η κατά τον χρόνον της υποβολής της δηλώσεως αξία τούτων, εφ' όσον αύτη τυγχάνει μεγαλυτέρα εκείνης του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως.

Επί εκδόσεως πράξεως επιβολής φόρου υπό του Οικονομικού Εφόρου, μετά πάροδον τριετίας από του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως δια τα εν τω προηγουμένω εδαφίω περιουσιακά στοιχεία, εφ' όσον δεν υπεβλήθη δήλωσις υπό του υποχρέου μέχρι της εκδόσεως της πράξεως, δια τον υπολογισμόν του φόρου, λαμβάνεται υπ' όψιν ή κατά τον χρόνον εκδόσεως της πράξεως αξία τούτων, εφ' όσον αύτη τυγχάνει μεγαλυτέρα εκείνης του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως.

Εις τας περιπτώσεις αυτάς τυγχάνουν εφαρμογής και αι διατάξεις των άρθρ. 75 του παρόντος νόμου, ως ισχύει, και 30, 31 και 33 του Ν. 820/1978 "περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής κ.λπ.".

Α. Με την πρώτη παράγραφο της ανωτέρω διατάξεως καθορίζεται ο χρόνος προσδιορισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται αιτία θανάτου, αποτελούν το αντικείμενο της φορολογίας κληρονομιών και τα οποία, όπως συνάγεται από τα άρθρα 1, 2 και 3 αλλά και από το σύνολο των διατάξεων του ν.δ. 118/73, είναι το σύνολον της περιουσίας που πράγματι περιήλθε στον υπόχρεο στο φόρο, όπως δηλώνεται από το τελευταίο και όπως εξακριβώνεται από τη φορολογική Αρχή. Ο χρόνος αυτός είναι κατά τα άρθρα 6 επ. του ιδίου ν. δ/τος χρόνος γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως.

Με τη δεύτερη παράγραφο, προβλέπεται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή, μετάθεση του χρόνου υπολογισμού της αξίας των ακινήτων ή κινητών (εξαιρουμένων των χρηματικών ποσών, καταθέσεων, απαιτήσεων και παροχών) που αποκτώνται αιτία θανάτου, σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο εκείνου της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως. Σκοπός της διατάξεως είναι η διαφύλαξη της πραγματικής οικονομικής αξίας του επιβαλλομένου φόρου σε σχέση προς την αξία του αποκτωμένου αιτία θανάτου ακινήτου ή κινητού, στις περιπτώσεις που η βεβαίωσή του γίνεται σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως, και η αποτροπή του ενδεχομένου ουσιαστικής απομειώσεώς του από τις μεταβολές που είναι δυνατόν να επέλθουν εν τω μεταξύ στις κρατούσες οικονομικές και νομισματικές συνθήκες. Επιδιώκεται δηλ. η, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από τη διάταξη, διατήρηση κατ' αρχήν σταθερού του φόρου ως ποσοστού της αξίας του περιουσιακού στοιχείου βάσει του οποίου υπολογίζεται, ανεξαρτήτως των διαμεσολαβούντων νομισματικών διακυμάνσεων.

Β. Κατά ρητή ρύθμιση της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου προσδιορισμός της αξίας των αντικειμένων της αιτία θανάτου κτήσεως γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 18 του ν.δ. 118/73. Εκ τούτων, προκειμένου περί ακινήτων, στα οποία αφορά το ερώτημά σας, το άρθρο 10 προβλέπει:

"Επί ακινήτων δια τον προσδιορισμόν της αξίας λαμβάνονται υπ' όψιν και συνεκτιμώνται ιδία:

Τα στοιχεία εκτιμήσεως των αυτών η ετέρων πλησιοχώρων ομοειδών ακινήτων, τα προκύπτοντα εκ μεταβιβάσεως επ' ανταλλάγματι ή κτήσεων αιτία θανάτου, δωρεά ή προικός ή εξ απαλλοτριώσεων ή δικαστικών διανομών, η καθαρά πρόσοδος αυτών, ως και παν έτερον πρόσφορον στοιχείον, ασκούν ουσιώδη επίδρασιν επί της διαμορφώσεως της αγοραίας αξίας αυτών.

Εν ελλείψει οιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων, ή εφ' όσον τα υπάρχοντα κρίνονται απρόσφορα ή ανεπαρκή, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών χωρεί δια παντός αποδεικτικού μέσου".

Επίσης, κατά το άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 του οποίου η εφαρμογή κατά πόλη, περιοχή ή σε ολόκληρη τη χώρα και για όλα τα ακίνητα ή ορισμένες κατηγορίες τους, εξαρτάται από την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, "Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ' είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα.

Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα του δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα.

Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών..."

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις ο καθορισμός της αξίας των αιτία θανάτου κτωμένων ακινήτων, κατά τον εκάστοτε κρίσιμο χρόνο, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν.δ. 118/73 διενεργείται ως προς μεν τις περιοχές, τις πόλεις και τα ακίνητα για τα οποία ισχύει το σύστημα του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, (αντικειμενικό), κατά τους κανόνες που ορίζονται σ' αυτό και στις δυνάμει τούτου εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις, ενώ κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθούν τα θεσπιζόμενα στο άρθρο 10 του ν.δ. 118/73.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι κατά τον εκ του νόμου προσδιοριζόμενο χρόνο εκτιμήσεως της αξίας του ακινήτου που είναι αντικείμενο της κληρονομίας επιδρούν αυξητικώς ή μειωτικώς επ' αυτής, είτε διότι τούτο ορίζεται ευθέως εκ του νόμου (στην περίπτωση του αντικειμενικού συστήματος) είτε διότι πράγματι ασκούν επιρροή επί της κατά τον κρίσιμο χρόνο αγοραίας αξίας (στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 10 του ν.δ. 118/73).

Ως εκ τούτου για τον κατά την παρ. 2 του άρθρ. 9 του ν.δ. 118/73, συγκεκριμένο χρόνο υπολογισμού της αξίας ακινήτου που εκτήθη αιτία θανάτου, θα ληφθούν υπόψη όλες εκείνες οι ιδιότητες και οι καταστάσεις που συντρέχουν κατά τον χρήσιμο χρόνο και οι οποίες κατά το νόμο, συνιστούν παράγοντες οι οποίοι ασκούν επιρροή, κατά συγκεκριμένη περίπτωση, είτε στην αγοραία είτε στην αντικειμενική του αξία. Ιδιότητες όμως ή καταστάσεις και εν γένει μεταβολές του ακινήτου οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την κτήση του αιτία θανάτου, κατόπιν ενεργειών επ' αυτού του υπόχρεου σε καταβολή του φόρου ή τρίτου επενεργούντος δυνάμει σχέσεως ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπ' όψη, για τον προφανή λόγο, ότι σε αντίθετη περίπτωση ο προσδιορισμός του εκ του οφειλομένου φόρου δεν θα εξηρτάτο από αντικειμενικά δεδομένα, αλλά εκ της παρεμβαλλομένης, προς μεταβολή του αντικειμένου της φορολογίας ιδιωτικής βουλήσεως.

Εν συνεπεία προς τα ανωτέρω επί των ενδεικτικώς τιθεμένων ειδικών ερωτημάτων λεκτέα τα εξής:

Προς υπολογισμόν της κατά το άρθρον 9 παρ. 2 του ν.δ. 118/73 αξίας ακινήτου, θα ληφθεί υπόψη ο κατά τον βάσει της διατάξεως αυτής κρίσιμο χρόνο, η παλαιότης του ακινήτου και η τυχόν ύπαρξη απαλλοτριώσεως. Αντιθέτως δεν θα ληφθούν υπόψη μεταγενέστερες του χρόνου κτήσεως μεταβολές ή προσθήκες στα υφιστάμενα κτίσματα ή η ανέγερση ή κατεδάφιση κτισμάτων που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία ή για λογαριασμό του υποχρέου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο