Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-1990 ]

ΠΟΛ.1129/30.5.1990 Αφορολόγητα ποσά ειδικών κατηγοριών

(Αφορολόγητα ποσά ειδικών κατηγοριών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1129/30.5.90 Αφορολόγητα ποσά ειδικών κατηγοριών  φορολογούμενων

Εγκ. 1039618/1695/Α0012/Πολ. 1129/30.5.90

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, η Νομική Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, με την 773/1989 γνωμοδότηση, έκανε δεκτό ότι, τα πρόσωπα που δικαιούνται αυξημένο αφορολόγητο ποσό με βάση τις νέες διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1828/1989, δηλαδή οι συντάκτες, οι ηθοποιοί, οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχηστρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, καθώς και οι εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, δε δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 1828/1989.

Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 773/1989

Εις απάντησιν επί του δια του υπ' αριθμ. 1116857/2205/Α0012/1989 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος, εάν δηλαδή οι δημοσιογράφοι εμπίπτουν εις τας διατάξεις τόσον του άρθρου 8 §5 στοιχ. ββ' του ν.δ. 3323/1955, ως ισχύει μετά το άρθρο 2 του Ν. 1828/1989, αφορώντος εις ειδικόν προσδιορισμόν του φορολογητέου εισοδήματος αυτών, όσον και του άρθρου 29 §2 του Ν. 1828/1989, έχοντος σαφή μεταβατικόν χαρακτήρα και αφορώντος εις την μετονομασίαν ως αφορολόγητων ποσών των εκ των ειδικών ρυθμίσεων των άρθρων 4 και 31 του ν.δ. 3323/1955, περί την φορολογίαν εισοδήματος κατηγοριών φορολογουμένων, ανεκτών, δι' ορισμένον ακόμα χρόνον, θεωρουμένων υπό του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 αποτελεσμάτων και μέχρι της ολικής κατά την τελευταίαν ταύτην διάταξιν καταργήσεως αυτών, σας γνωρίζω ότι:

Ι. Αι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1828/1989 δι' αντικαταστάσεως του παλαιοτέρου άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, ενέχουν πρόδηλον τροποποίησιν και των άρθρων 4 και 31 του ως άνω ν.δ., κατά την έκτασιν κατά την οποίαν αι διατάξεις αύται αφορούν πρόσωπα και εισοδήματα και γενικότερον κατηγορίας φορολογουμένων περί των οποίων και δη επί του αυτού θέματος (έκπτωσις εκ του φορολογητέου εισοδήματός των = αφορολόγητον ποσόν= απαλλαγή εκ της φορολογίας εισοδήματος) περιέχει νέαν ρύθμισιν το νέον άρθρο 8 του ν.δ. 3323/1955.

Εκ του σαφούς γράμματος δε του νέου ως άνω άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 προκύπτει ότι, κατηγορία φορολογουμένων, των οποίων η φορολογία εισοδήματος τίθεται επί νέας (ευνοϊκοτέρας) βάσεως, είναι και οι δημοσιογράφοι (βλ. άρθρον 8 §δ στοιχ. ββ').

ΙΙ. Η νέα ως άνω ευνοϊκή μεταχείρισις του εισοδήματος των δημοσιογράφων, δι' απαλλαγής σημαντικοτάτου μέρους αυτού εκ του φόρου εισοδήματος, γίνεται κατ' απόκλισιν, όχι μόνον του άρθρου 4 (εν συνδ. προς άρθρον 45) του ν.δ. 3323/1955, αλλά και δια τροποποιήσεως εις το σημείον τούτο της διατάξεως του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986, μη ανεχομένης τοιαύτην  ειδικήν εξαίρεσιν τμήματος του εισοδήματος των δημοσιογράφων εκ της επ' αυτού επιβολής φόρου, δι' ον λόγον και είχε προβλέψει την σταδιακήν κατάργησιν της εκ του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/55 προκυπτούσης ειδικής μεταχειρίσεως του εισοδήματος τούτων.

Ήδη, βάσει του άρθρου 8 §5 στοιχ. ββ΄ του ν.δ. 3323/55, οι δημοσιογράφοι απολαύουν ολοκλήρου της δια της διατάξεως ταύτης παρασχεθείσης φορολογικής ευνοίας και δεν νοείται επ' αυτής εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986, εφ' όσον ο νομοθέτης του Ν. 1828/1989 έκρινεν εντελώς διαφόρως από τον νομοθέτην του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 επί του αυτού ακριβώς θέματος.

Καθίσταται ούτω σαφές ότι, μετά το νέον άρθρον 8 §5 στοιχ. ββ΄ του ν.δ. 3323/1955, ρύθμισις επί του θέματος απαλλαγής εκ του φόρου τμήματος του εισοδήματος των δημοσιογράφων εκ του άρθρου 4 του αυτού ν.δ. δεν νοείται.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, δι' άρθρου 29 §2 του Ν. 1828/1989 ορίζεται: "Με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου (σημ.: και αύτη αναφέρεται εις ειδικήν φορολογικήν μεταχείρισιν του εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων) και του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 (σημ.: νοείται προδήλως ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του νόμου αυτού), δεν καταργούνται, για όσο χρόνο και για όσα ποσά επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986, οι με τα άρθρα 4 και 31 του ν.δ. 3323/1955 προβλεπόμενες ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ φορολογουμένων διαφοροποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος και μέχρι την ολική κατάργησή τους οι διαφοροποιήσεις αυτές μετατρέπονται σε αφορολόγητα  ποσά".

Καθίσταται πλέον σαφές, βάσει και των προεκτεθεισών σκέψεων, ότι η έννοια της διατάξεως ταύτης είναι η εξής:

α) η κατηγορία των δημοσιογράφων δεν περιλαμβάνεται εις "τις λοιπές κατηγορίες" φορολογουμένων, διότι εμπίπτει ακριβώς εις τας "ανωτέρω" κατηγορίας, ήτοι εις τας κατηγορίας περί των οποίων προβλέπουν το νέον ως άνω άρθρον 8 του ν.δ. 3323/1955 και το άρθρον 29 §1 του Ν. 1828/1989 και αι οποίαι, λόγω εξαντλήσεως του συναφούς περί το εισόδημά των θέματος, της ευνοϊκής μεταχειρίσεως αυτού κατ' απόκλισιν του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 και δη όλως αντιθέτως, δεν νοούνται αποτελούσαι εκ νέου μέριμναν του νομοθέτου δια της μεταβατικής ταύτης διατάξεως, ως άνευ περιεχομένου και σκοπού, εφ' όσον δια τας κατηγορίας αυτάς πλέον το άρθρον 12 του Ν. 1591/1986 τυγχάνει αδιάφορον.

β) αι διατάξεις των άρθρων 4 και 31 του ν.δ. 3323/1955, καθ' όσον αφορά α) το δια του νέου άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 και του άρθρου 29 §1 του Ν. 1828/1989 ρυθμιζόμενον θέμα και β) τας εις αυτάς αναφερομένας κατηγορίας φορολογουμένων, θεωρούνται κατηργημέναι. Αι διατάξεις αύται αντιθέτως ισχύουν καθ' όσον αφορά τας λοιπάς κατηγορίας φορολογουμένων. Ειδικότερον, δια την ειδικήν φορολογικήν μεταχείρισιν του εισοδήματος των λοιπών τούτων κατηγοριών φορολογουμένων (των φορολογουμένων δηλαδή οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται εις το νέον ως άνω άρθρον 8 του ν.δ. 3323/1955 και το άρθρον 29 §1 του Ν. 1828/1989), ισχύει πλήρως και το άρθρον 12 του Ν. 1591/1986.

γ) Ακριβώς συνεπεία των αμέσως ανωτέρω σκέψεων κατέστη αναγκαίον να προβλέψει η ερμηνευομένη διάταξις, όχι μόνον ότι αι διατάξεις των άρθρων 4 και 31 του ν.δ. 3323/1955 εξακολουθούν να ισχύουν δια τας (τυχόν) λοιπάς (πλην (και) των δημοσιογράφων) κατηγορίας φορολογουμένων, ίνα μη γεννηθεί ερμηνευτικόν πρόβλημα επ' αυτού, ενόψη της ευρείας και λεπτομερούς διατυπώσεως του νέου άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 και του άρθρου 29 §1 του Ν. 1828/1989, αλλά και ίνα διευκρινισθεί η διατήρησις συναφώς εν ισχύι της δια τας λοιπάς αυτάς κατηγορίας φορολογουμένων ρυθμίσεως του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986 και, περαιτέρω, ίνα ευθυγραμμίσει τα γινόμενα ανεκτά υπό της τελευταίας αυτής διατάξεως υπόλοιπα, χαρακτηρίζουσα, ταύτα ως αφορολόγητα ποσά και όχι ως εκπτώσεις ή άλλως πως ονομαζόμενα παλαιότερον, χάριν ενιαίας ονοματολογίας των παρεχομένων φορολογικών ευνοιών του τομέως τούτου.

IV. Διά της διατάξεως του άρθρου 29 §2 του Ν. 1828/1989, ουδέ πόρρωθεν ηθελήθη υπό του νομοθέτου να παρασχεθεί εις την κατηγορίαν των δημοσιογράφων, πλέον της δια του άρθρου 8 §5 στοιχ. ββ' εκδηλωθείσης προς αυτούς φορολογικής ευνοίας και νέα δια της διατάξεως ταύτης και μάλιστα όταν δεν είναι νοητή πλέον μετά το άρθρον 8 §5 στοιχ. ββ', η εκ των άρθρων 4 και 31 του ν.δ. 3323/55, ως εξετέθη ανωτέρω, εκκρεμότης ως προς αυτούς, κατά την έννοιαν του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986. Διάφορος ερμηνεία θ' αντεστρατεύετο το σαφές γράμμα και το αναμφίβολον πνεύμα της διατάξεως και θα ήτο απολύτως ανεδαφική.

V. Όθεν, η επί του ως άνω ερωτήματός σας γνώμη μου είναι ότι, αναμφιβόλως το εισόδημα των δημοσιογράφων δεν απολαύει απαλλαγής εκ του σχετικού φόρου απορρεούσης υφ' οιανδήποτε έννοιαν εκ του άρθρου 29 §2 του Ν. 1828/1989, αλλ΄ επί του θέματος τούτου η εκ του νέου άρθρου 8 §5 στοιχ. ββ' του ν.δ. 3323/1955 ρύθμισις είναι εξαντλητική και αποκλειστική.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο