Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1990 ]

ΠΟΛ.1112/22.5.1990 Έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων για ακριβή υπολογισμό παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

(Έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων για ακριβή υπολογισμό παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1112/22.5.1990 Έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων για ακριβή υπολογισμό παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Εγκ. 1038165/670/Α0012/Πολ. 1112/22,5,1990

Με αφορμή πληροφορίες ότι πολλοί εκκαθαριστές αποδοχών ζητούν την εξόφληση μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων χωρίς να έχουν υπολογίσει τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 129/1989 ορίζεται ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, μερίσματα και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

2. Ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.1990 κατά την καταβολή των μισθών και συντάξεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 1009760/110/Α0012/ΠΟΛ.1024/1.2.1990 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών που σας έχει κοινοποιηθεί.

3. Εξάλλου σύμφωνα με την 194902/22.11.69 (ΦΕΚ 777/69 τ. Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την εξόφληση από τις Δ.Ο.Υ. των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων είναι απαραίτητο αυτές να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ορίζει η απόφαση αυτή.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι θα πρέπει οι εκκαθαριστές των αποδοχών να στέλνουν έγκαιρα τις μισθοδοτικές καταστάσεις, πέντε (5) ημέρες πριν από τη χρονολογία πληρωμής στις Δ.Ο.Υ. με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται και τα δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), για να παρέχεται η δυνατότητα για τον απαιτούμενο έλεγχο και την καταχώρησή τους στο μισθολογικό μητρώο. Αυτονόητο είναι ότι, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς επίσης και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, που προβλέπονται από την παραπάνω Υπουργική απόφαση, θα πρέπει να υπολογίζονται από τους εκκαθαριστές των αποδοχών με κάθε ακρίβεια όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε διατάξεις των οικείων νομοθετημάτων ή κανονιστικών πράξεων κ.τ.λ.

5. Κατόπιν των ανωτέρω οι μισθοδοτικές καταστάσεις των υπαλλήλων που θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. δεν θα εξοφλούνται από αυτές, αν ύστερα από έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική υπουργική απόφαση και ειδικότερα αν δεν έχει υπολογισθεί ορθά ο παρακρατούμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο