Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-1990 ]

ΠΟΛ.1111/21.5.1990 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1105155/9049/0009Α/3.10.89/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αντικαταστάσεως του άρθρου 32 του Ν. 1591/86 άσκησης ποινικής δίωξης για αδικήματα φοροδιαφυγής.

(Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1105155/9049/0009Α/3.10.89/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αντικαταστάσεως του άρθρου 32 του Ν. 1591/86 άσκησης ποινικής δίωξης για αδικήματα φοροδιαφυγής. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1111/21.5.1990 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 1105155/9049/0009Α/3.10.89/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αντικαταστάσεως του άρθρου 32 του Ν. 1591/1986 άσκησης ποινικής δίωξης για αδικήματα φοροδιαφυγής.

Εγκ. 1037758/2841/0009Α/Πολ. 1111/21.5.90

Κοινοποιούμε την παραπάνω απόφαση η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1882/1990/ΦΕΚ 43Α και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της.

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 31-32 του Ν. 1591/86 καθιερώθηκε για ορισμένες περιπτώσεις και με ορισμένες προϋποθέσεις επιβολή ποινικών κυρώσεων για φορολογικές παραβάσεις και όρισε ρητά ο νόμος ότι η ποινική δίωξη ασκείται ακόμη και σε περίπτωση Διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμός).

Ποινικές κυρώσεις για φορολογικές παραβάσεις καθιερώθηκαν και με τον Ν. 820/1978, στον οποίο ο νομοθέτης προέβλεψε ότι το αξιόποινο αίρεται σε περίπτωση που η φορολογική διαφορά επιλύεται συμβιβαστικά με την φορολογική αρχή ή με δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 4600/1966.

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1591/1986 ασκείται ποινική δίωξη για τα αδικήματα φοροδιαφυγής που προβλέπει το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, η άσκηση δε αυτή δεν κωλύεται από την επίτευξη εξωδίκου ή κατά τις διατάξεις του Ν. 4600/1966 λύσεως της φορολογικής διαφοράς.

Ήδη με την κοινοποιούμενη απόφαση, αντικαταστάθηκε το άρθρο 32 του Ν. 1591/86 και ορίζεται ότι αίρεται το αξιόποινο όταν η φορολογική διαφορά επιλύεται συμβιβαστικά με την φορολογική αρχή, ή με δικαστικό συμβιβασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4600/1966.

Το μέτρο αυτό βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν επιτυγχάνεται με αστυνομικά και ποινικά μέτρα, αλλά με μέτρα ουσιαστικά που θα αποβλέπουν στην οργάνωση-στελέχωση των Οικονομικών Υπηρεσιών, στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διασταύρωση των στοιχείων.

Εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι είχε αρνητικότερη επίδραση στις σχέσεις του πολίτη με την πολιτεία η παραπομπή στον Εισαγγελέα του φορολογούμενου που δέχεται με συμβιβασμό την πληρωμή των φόρων με προσαυξήσεις και πρόστιμα πολύ μεγαλύτερα των ποινικών κυρώσεων δεδομένου ότι η ποινή είναι εξαγοράσιμη.

Οι ποινικές κυρώσεις που προέβλεψε ο νόμος Ν. 1591/1986 για παραβάσεις ορισμένων φορολογικών διατάξεων δεν είχαν καμία ουσιαστική επίδραση στην πρόληψη του αδικήματος της φοροδιαφυγής γιατί η ποινή ήταν εξαγοράσιμη και δεν ασκούσε καμία ουσιαστική και ψυχολογική επίδραση στην περιστολή της φοροδιαφυγής.

Η άσκηση ποινικής δίωξης και στην περίπτωση του συμβιβασμού με την φορολογική αρχή ήταν ανασχετικός παράγων για την περαίωση των υποθέσεων, για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να ασκούνται προσφυγές και η καταβολή του φόρου σε περίπτωση θετικής έκβασης της υπόθεσης για το Δημόσιο, ο φόρος να καταβάλλεται μετά από τρία και πέντε χρόνια πληθωριστικού, γιατί καθυστερούσε η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση τροποποιείται το άρθρο 32 του Ν. 1591/1986 και ορίζεται ότι ποινική δίωξη δεν ασκείται σε περίπτωση που η φορολογική διαφορά επιλύεται με Διοικητικό ή Δικαστικό συμβιβασμό, αλλά να ασκείται μόνο μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των Διοικητικών Δικαστηρίων, με την οποία οριστικοποιείται το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Το μέτρο αυτό αποβλέπει στην βελτίωση των σχέσεων του φορολογούμενου με τις φορολογικές αρχές γιατί είναι απαράδεκτο να ασκείται ποινική δίωξη για φορολογικές διαφορές που επιλύονται συμβιβαστικά με τις φορολογικές αρχές, με αποτέλεσμα να εισπράττονται έγκαιρα οι φόροι από το Δημόσιο.

ΕΙΔΙΚΑ

Ειδικότερα η κοινοποιούμενη απόφαση που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο αυτή προβλέπει τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται το άρθρο 32 του Ν. 1591/86, οι διατάξεις του οποίου προβλέπουν τα εξής:

Α. Αναστολή ποινικής Δίωξης

Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του νέου άρθρου 32 του Ν. 1591/1986 ορίζεται ότι ποινική δίωξη για τα αδικήματα φοροδιαφυγής που προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 1591/1986 ασκείται με μηνυτήρια αναφορά που υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην Εισαγγελική Αρχή εντός μηνός από την έκδοση οριστικής απόφασης των Διοικητικών Δικαστηρίων με την οποία οριστικοποιείται η φορολογική εγγραφή.

Σε περίπτωση που η οριστική απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων εκδόθηκε προ της δημοσιεύσεως της απόφασης αυτής η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινοποιούμενης απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία οριστικοποιήθηκε το αδίκημα της φοροδιαφυγής είναι δεσμευτική και αποτελεί παράβαση καθήκοντος σε περίπτωση που δεν ασκηθεί αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί και μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

Β. Άρση της ποινικής Δίωξης

β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι η ποινική δίωξη για το άρθρο 31 του Ν. 1591/86 δεν ασκείται στην περίπτωση που η φορολογική διαφορά επιλύεται συμβιβαστικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3323/1955 (Διοικητικός συμβιβασμός) ή κατά τις διατάξεις του Ν. 4600/1966 (Δικαστικός συμβιβασμός).

Στις περιπτώσεις αυτές δεν ασκείται ποινική δίωξη για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής που προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 1591/1986.

Δηλαδή ποινική δίωξη για τα αδικήματα φοροδιαφυγής που προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 1591/1986 θα ασκείται μόνο εάν η φορολογική εγγραφή, οριστικοποιηθεί με απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατόπιν προσφυγής των φορολογουμένων.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

γ. Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 ορίζεται η διαδικασία άσκησης της ποινικής δίωξης, και συγκεκριμένα:

-- Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων της φοροδιαφυγής που προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 1591/86 είναι το Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο υπαίτιος ή έχει την έδρα η επιχείρηση.

-- Στο παραπάνω Δικαστήριο διαβιβάζεται η μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. εντός μηνός από την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου με αντίγραφο της απόφασης και των λοιπών στοιχείων της φορολογικής παράβασης.

Επίσης ορίζεται ότι κατά την εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς το Δικαστήριο κλητεύει ως μάρτυρες τα αρμόδια φορολογικά όργανα μόνο στην περίπτωση που κρίνει αναγκαίες και άλλες αποδείξεις, ο δε αρμόδιος Εισαγγελέας γνωστοποιεί την δικάσιμο στη φορολογική αρχή τουλάχιστο 15 ημέρες από την Δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου στο οποίο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικός ενάγων το Δημόσιο.

δ. Με τις διατάξεις της παραγρ. 4, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τεθούν όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς για αδικήματα φοροδιαφυγής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

ε. Με τις διατάξεις της παραγρ. 5, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 108 του Ν. 4125/1960 και ορίζεται ότι με την απόφαση του δικαστηρίου δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη. Κατ' εξαίρεση όμως όταν η φορολογητέα ύλη προσδιορίζεται από το Δικαστήριο σε ποσοστό κατώτερου του 50% από αυτή που προσδιόρισε η φορολογική αρχή, τότε με την ίδια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του Δημοσίου η δικαστική δαπάνη του φορολογουμένου όλων των βαθμών.

2. Με την παράγραφο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ότι θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα κυρωθεί με νόμο. Η κύρωση έγινε με τον Ν. 1882/1990(ΦΕΚ 43Α).

3. Με την παράγραφο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ότι η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που έγινε την 4 Οκτωβρίου 1989 (ΦΕΚ 743Β).

4. Με τις διατάξεις της παραγρ. 4 της κοινοποιούμενης απόφασης ρυθμίζεται η τύχη των υποθέσεων που εκκρεμούν στα Δικαστήρια και ορίζεται ότι εφόσον η φορολογική διαφορά έχει επιλυθεί συμβιβαστικά, αίρεται το αξιόποινο της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κοινοποιούμενη απόφαση.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση η ποινική δίωξη καταργείται και οι εκκρεμείς υποθέσεις τίθενται στο αρχείο, τα δε πρωτότυπα φορολογικά έγγραφα επιστρέφονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Κατόπιν τούτου, για να γνωρίζουν τα αρμόδια δικαστήρια την άρση του αξιοποίνου της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που η φορολογική διαφορά επιλύθηκε συμβιβαστικά, οι Προϊστάμενοι της Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ενημερώσουν σχετικά με συμπληρωματική αναφορά τον αρμόδιο Εισαγγελέα ή το αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσουν την επιστροφή των πρωτοτύπων φορολογικών στοιχείων. Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν για τη σωστή εφαρμογή της και να παράσχουν συμπληρωματικές οδηγίες όπου υπάρξουν ειδικότερα θέματα και κρίνουν τούτο απαραίτητο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο