Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-1990 ]

ΠΟΛ.1107/21.5.1990 Έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα-ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων.

(Έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα-ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα-ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων.

Υπ. Οικ. 1033633/21.5.1990 Πολ. 1107

Ύστερα από την καθιέρωση από 23.3.1990 μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και στο νησί Σαμοθράκη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1881/90 (ΦΕΚ 42Α/23.3.90) και την από 28.4.1990 αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 6% σε 8% και από 16% σε 18%, όπως προβλέπεται με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την 27.4.1990, σας κοινοποιούμε τους παρακάτω πίνακες με τα ποσά ΦΠΑ που περιέχονται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων (βλ. πίνακες Ι και ΙΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ισχύει από 28.4.1990 και περιλαμβάνει ποσά για την αποφορολόγηση του ΦΠΑ των πετρελαιοειδών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.

Στον πίνακα αυτό οι στήλες (4) και (5) αφορούν αγορές πετρελαιοειδών που γίνονται σε όλη την Ελλάδα εκτός των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη, οι στήλες (4) και (6) αφορούν αγορές που γίνονται στους νομούς Χίου, Λέσβου, Σάμου και το νησί Σαμοθράκη και οι στήλες (7) και (8) αφορούν το νομό Δωδεκανήσου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ισχύει για το χρονικό διάστημα από 4.4.1990 έως 27.4.1990 και εφαρμόζεται μόνο στα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη.

Στον πίνακα αυτό, οι στήλες (4) και (5) αφορούν τους νομούς Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη, και οι στήλες (6) και (7) αφορούν το νομό Δωδεκανήσου.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός εφαρμόζεται για αγορές πετρελαιοειδών προϊόντων, από 4.4.1990, παρ' ότι η σχετική διάταξη για τους μειωμένους συντελεστές στα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 1881/90 (ΦΕΚ 42Α/23.3.1990) και τούτο λόγω της μη εφαρμογής της σχετικής διάταξης ύστερα από την τροποποίησή της με την Α.Υ.Ο. 1024876/1292/466/0014/ΠΟΛ.1068/28.3.1990 και την ανάκληση της τροποποιητικής αυτής απόφασης με την ΑΥΟ 1025891/1351/501/0014/30.3.1990.

Αν η χρησιμοποίηση του πετρελαιοειδούς προϊόντος παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του εμπεριεχομένου στην αξία ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1642/1986, για την ενημέρωση των βιβλίων και τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων του ΦΠΑ, εκτός του ποσού του ΦΠΑ πρέπει να βρίσκεται τόσο η αξία που έχει υπαχθεί στο φόρο κατά συντελεστή ΦΠΑ όσο και η αξία που έχει απαλλαγεί.

Το ποσό του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην αξία των πετρελαιοειδών προκύπτει με πολλαπλασιασμό της αγορασθείσας ποσότητας (λίτρα ή χιλιόγραμμα) με την αξία του ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε μονάδα μέτρησης, δηλ. στήλη (3) Χ στήλη (5) ή στήλη (8) ανάλογα με την περιοχή της αγοράς του πετρελαιοειδούς προϊόντος.

Η αξία που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, προκύπτει μετά την αφαίρεση του αθροίσματος της φορολογητέας αξίας και του ΦΠΑ από τη συνολική αξία του τιμολογίου.

Σημειώνεται ότι οι βενζίνες με α/α 1-4 υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 36%, τα πετρέλαια, υγραέρια κ.λπ. με α/α 5-21 σε συντελεστή 8% και η άσφαλτος οδοστρωσίας με α/α 22 σε συντελεστή 18%.

Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται από 23.3.90 κατά 30% για τα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1881/90 (ΦΕΚ 42Α/23.3.90).

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο παραπάνω υπολογισμός του ΦΠΑ γίνεται σε κάθε περίπτωση αποφορολόγησης, άσχετα αν το πετρελαιοειδές προϊόν αγοράστηκε σε τιμή άλλη από την επίσημη (π.χ. με επιβάρυνση ή έκπτωση).

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ισχύει από 28.4.1990

α/α Τύπος πετρελαιοειδών Μονάδα Μέτρησης

(μ.μ.)

Ποσά που ισχύουν για όλη την Ελλάδα εκτός νομού Δωδεκανήσου Ποσά που ισχύουν για το νομό Δωδεκανήσου
αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ./μμ) ΦΠΑ (δρχ/μμ) για όλη την Ελλάδα εκτός νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου & το νησί Σαμοθράκη ΦΠΑ (δρχ/μμ) για τους νομούς Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη Αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μμ) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ./μμ)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Βενζίνη: premium (super) Fo λίτρα 74,8427 26,9434 18,7107 73,6427 18,4107
2 απλή (regular) F1 λίτρα 71,3744 25,6948 17,8436 70,1744 17,5436
3 αμόλυβδη λίτρα 69,2597 24,9335 17,3149 68,0597 17,0149
4 μηχαν. καλ/γειας F2 λίτρα 55,9584 20,1450 13,9896 55,9584 13,9896
5 Diesel τύπου Α λίτρα 42,0127 3,3610 -- -- --
6 Diesel τύπου Β λίτρα 42,0117 3,3609 2,5207 42,0117 2,5207
7 Φωτ. Πετρέλαιο χγρ. 86,6450 6,9316 5,1987 86,6450 5,1987
8 Φωτ. Πετρέλαιο F3 χγρ. 78,6450 6,2916 4,7187 78,6450 4,7187
9 Μαζούτ με θείο (%): Νο 1 0,7% χγρ. 24,5280 1,9622 -- -- --
10 Νο 1 3,5% χγρ. 24,0260 1,9221 1,4416 24,0260 1,4416
11 Νο 2 0,7% χγρ. 23,5610 1,8849 -- -- --
12 Νο 2 3,5% χγρ. 23,0600 1,8448 1,3836 23,0600 1,3836
13 Νο 3 0,7% χγρ. 23,5610 1,8849 -- -- --
14 Νο 3 4% χγρ. 22,8110 1,8249 1,3687 22,8110 1,3687
15 Βουτάνιο χγρ. 29,5930 2,3674 1,7756 29,5930 1,7756
16 Προπάνιο χγρ. 27,5010 2,2001 1,6501 27,5010 1,6501
17 >> (ν.δ.4359/64) F4 χγρ. 25,3470 2,0278 1,5208 25,3470 1,5208
18 Υγραέριο F5 χγρ. 27,5010 2,2001 1,6501 27,5010 1,6501
19 F5 λίτρα 15,5381 1,2430 0,9323 15,5381 0,9323
20 (ν.δ. 4359/64) F4-F5 χγρ. 24,3080 1,9446 1,4585 24,3080 1,4585
21 Απασφ. μαζούτ VACOUM GAS OIL χγρ. 21,8720 1,7498 1,3123 21,8720 1,3123
22 Άσφαλτος οδ/σίας χγρ. 19,3600 3,4848 2,5168 19,3600 2,5168

Fo Είναι βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) O,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX.

F1 Είναι βενζίνη 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX.

F2 Είναι βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 Ν. 3686/57 και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 Ν. 827/78.

F3 Αφορά φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνεται από τις εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απ' αυτές ως πρώτη ύλη των χημικοτεχνικών προϊόντων: WHITE SPIRIT, STANDARD SOLYENT, SUPER DRY CLEANER TEROSOL PEDOLINE, TETRALINE, OROBAM 71% και TEFEL 48.

F4 Είναι πετρελαιοειδή που παραλαμβάνονται απ' ευθείας από βιομηχανίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη (άρθρο 2 Ν.Δ. 4359/64, σε συνδυασμό με παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 1038/80).

F5 Αποτελεί μίγμα προπανίου και βουτανίου.

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ισχύει από 4.4.1990 έως 27.4.1990

α/α Τύπος πετρελαιοειδών Μονάδα Μέτρησης

(μ.μ.)

Ποσά που ισχύουν για τα νησιά των νομών Σάμου-Χίου, Λέσβου & το νησί Σαμοθράκη Ποσά που ισχύουν για το νομό Δωδεκανήσου
αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μ.μ.) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ./μ.μ) αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μ.μ.) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ./μ.μ)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Βενζίνη: premium (super) Fo λίτρα 60,5747 15,1437 59,3747 14,8437
2 απλή (regular) F1 λίτρα 57,1264 14,2816 55,9264 13,9816
3 αμόλυβδη λίτρα 55,0167 13,7542 53,8167 13,4542
4 μηχαν. καλ/γειας F2 λίτρα 41,8284 10,4571 41,8284 10,4571
5 Πετρέλαιο: Diesel τύπου Α λίτρα -- -- -- --
6 Diesel τύπου Β λίτρα 31,5507 1,2620 31,5507 1,2620
7 Φωτ. Πετρέλαιο χγρ. 74,8370 2,9935 74,8370 2,9935
8 Φωτ. Πετρέλαιο F3 χγρ. 66,8370 2,6735 66,8370 2,6735
9 Μαζούτ με θείο (%): Νο 1 0,7% χγρ. -- -- -- --
10 Νο 1 3,5% χγρ. 24,0260 0,9610 24,0260 0,9610
11 Νο 2 0,7% χγρ. -- -- -- --
12 Νο 2 3,5% χγρ. 23,0600 0,9224 23,0600 0,9224
13 Νο 3 0,7% χγρ. -- -- -- --
14 Νο 3 4% χγρ. 22,8110 0,9124 22,8110 0,9124
15 Βουτάνιο χγρ. 29,5930 1,1837 29,5930 1,1837
16 Προπάνιο χγρ. 27,5010 1,1000 27,5010 1,1000
17 >> (ν.δ.4359/64) F4 χγρ. 25,3470 1,0139 25,3470 1,0139
18 Υγραέριο F5 χγρ. 27,5010 1,1000 27,5010 1,1000
19 F5 λίτρα 15,5381 0,6215 15,5381 0,6215
20 (ν.δ. 4359/64) F4-F5 χγρ. 24,3080 0,9723 24,3080 0,9723
21 Απασφ. μαζούτ VACOUM GAS OIL χγρ. 21,8720 0,8749 21,8720 0,8749
22 Άσφαλτος οδ/σίας χγρ. 19,3600 2,1296 19,3600 2,1296

Fo Είναι βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) O,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX.

F1 Είναι βενζίνη 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX.

F2 Είναι βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 Ν. 3686/1957 και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 Ν. 827/78.

F3 Αφορά φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνεται από τις εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απ' αυτές ως πρώτη ύλη των χημικοτεχνικών προϊόντων: WHITE SPIRIT, STANDARD SOLYENT, SUPER DRY CLEANER TEROSOL PEDOLINE, TETRALINE, OROBAM 71% και TEFEL 48.

F4 Είναι πετρελαιοειδή που παραλαμβάνονται απ' ευθείας από βιομηχανίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη (άρθρο 2 Ν.Δ. 4359/64, σε συνδυασμό με παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 1038/1980).

F5 Αποτελεί μίγμα προπανίου και βουτανίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο