Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2002 ]

ΠΟΛ.1242/24.10.2002 Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.

(Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1085725/6531/1127/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ

ΠΟΛ 1242

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντος υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α) όπως ισχύουν :

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 38,

β) της παράγραφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (Ά.Υ.Ο.).

α) 1023404/1563/0016/ ,

β) 102324 0/1107/163/0014/ (Φ ΕΚ 215Β).

γ) 1101260/6084/787/0014/ (ΦΕΚ 1578Β).

δ) 1092541/5472/690/0014/ (ΦΕΚ 1678Β),

ε) 1042252/1534/355/0014/ (ΦΕΚ656Β).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221Α),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6Α).

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη περιορισμού του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τη διευκόλυνση των Δ.Ο.Υ, δεδομένου ότι, μειώνονται σημαντικά οι επισκέψεις των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ,

7. Τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την κατάργηση υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και της υποχρεωτικής υποβολής των περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο για όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και την προαιρετική για όσους τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας, του Κ.Β.Σ.

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν. προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Προκειμένου για υποκείμενους στο φόρο και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται, ως εξής :

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και το Δημόσιο.

β) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης α (ψηφία 1, 2), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3, 4, 5.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης β (ψηφία 3, 4, 5), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6, 7, 8.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης γ (ψηφία 6. 7, 8), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Κατ εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην περίπτωση δ, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Η υποβολή των αρχικών εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑXISnet), παρατείνεται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών.

Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματοςTAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

4. Η απόδειξη κατάθεσης (ΤΕΣΕΠ), η οποία εκδίδεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την Τράπεζα Ελλάδος για την απόδοση των ποσών Φ.Π.Α., στο λογαριασμό 200/21010/4, θα εμφανίζεται στο ημερολόγιο εισπράξεων - πληρωμών της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής των δηλώσεων μέσω του συστήματος TAXISnet.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει για τις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από 1η Ιανουαρίου 2003 και αφορούν φορολογικές περιόδους απέ την ίδια ημερομηνία.

Αρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο