Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2003 ]

ΠΟΛ.1044/5.3.2003 Μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου και πλήγηκαν από το σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002

(Μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου και πλήγηκαν από το σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 5 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1021940/15676/Γ0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ

ΠΟΛ 1044


ΘΕΜΑ: Μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου και πλήγηκαν από το σεισμό της 2ας Δεκεμβρίου 2002.

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».

2. Την 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (Φ.Ε.Κ. 549 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα» όπως ισχύει.

3. Την 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1310/3.12.1996 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ' άρθρο 41α ν.1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού».

4. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ.1173/11.7.1994 (Φ.Ε.Κ. 554 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

5. Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1311/3.12.1996 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

6. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 ΠΟΛ.1241/25.2.1995 (Φ.Ε.Κ. 825 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

7. Την 1107357/5686/ΔΤΥ ΠΟΛ.1220/16.11.1999 (Φ.Ε.Κ. 2082 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ.»

8. Την 1121210/6271/ΔΤΥ ΠΟΛ.1266/27.12.1999 (Φ.Ε.Κ. 2260 Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ.»

9. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β'), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, που έχει προβλεφθεί.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Για το οικονομικό έτος 2003 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει όπως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και θα συνοδεύεται με τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έτους 2003 απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων έντυπα (1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ).

4. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής καθώς και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας (1 -5, Κ1-Κ9 και Αντικειμενικής Αξίας Γης) είναι δυνατόν να υποβληθούν σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1 και στα οικεία φύλλα.

5. 0 προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Συμπλήρωση της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και στους αντίστοιχους κωδικούς αναγράφονται από το φορολογούμενο ευδιάκριτα στα αντίστοιχα πεδία η ΔΟΥ που υποβάλλεται η δήλωση, τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση επαγγέλματος κ.λπ.), τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα της εταιρείας (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, διεύθυνση επαγγέλματος κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία του προσώπου που καταθέτει τη δήλωση. Το πλαίσιο «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με Χ στο ανάλογο τετραγωνίδιο, αν πρόκειται για αρχική, συμπληρωματική, ανακλητική ή δήλωση που υποβάλλεται με επιφύλαξη. Το πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Στο πλαίσιο «ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» κωδ. 015 αναγράφεται το άθροισμα που προκύπτει από τη γραμμή «ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ» στον κωδικό 012 και το άθροισμα των γραμμών «ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ» και «ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ» στους κωδικούς 013 και 014 αντίστοιχα.

2. Συμπλήρωση του εσωτερικού της δήλωσης. Το εσωτερικό της δήλωσης είναι χωρισμένο σε στήλες με τους ενδεικτικούς αριθμούς από 1 έως 20. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχεί ένα ακίνητο και αναγράφονται ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία ως ακολούθως:


ΣΤΗΛΗ 1 :


Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Ξεχωριστή σειρά και αύξοντα αριθμό όπου απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου υπολογισμού ή η αξία υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.

ΣΤΗΛΗ 2:


Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο για ακίνητα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και θα αναγράφεται ο α/α της γραμμής του κυρίου ακινήτου

ΣΤΗΛΗ 3:


Αναγράφεται ο κωδικός συστήματος σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔ. 1:
Για κτίσματα και οικόπεδα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα υπολογισμού 1 έως 5 και Κ4 έως Κ9)

ΚΩΔ. 2
Για κτίσματα και αγροτεμάχια εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1 έως Κ9 και Α. Α. ΓΗΣ)

ΚΩΔ. 3
Για κτίσματα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και οικόπεδα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1έως Κ9 ή συγκριτικά στοιχεία)

ΣΤΗΛΕΣ 4-7:

Αναγράφεται ο νομός ο δήμος ή η κοινότητα, ο ταχυδρομικός κωδικός, η οδός και ο αριθμός ή θέση που βρίσκεται το ακίνητο, ο αριθμός του Ο.Τ. όπως είναι καταγεγραμμένο στους πίνακες του Υπ. Οικονομικών.

ΣΤΗΛΗ 8:

Αναγράφεται ο κωδικός κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔ. 1:
Κατοικία ή Διαμέρισμα (Ε1 ή Κ1)

ΚΩΔ. 2:
Μονοκατοικία (Ε1 ή K2)

ΚΩΔ. 3:
Επαγγελματική Στέγη (Ε2 ή Κ3)

ΚΩΔ.4:
Οικόπεδο(Ε3)

ΚΩΔ. 5:
Γεωργικά-Κτηνοτροφικά κτήρια, Αποθήκες(Ε4 ή_Κ5)

ΚΩΔ.6:
θέση Στάθμευσης(Ε5)

ΚΩΔ. 7:
Σταθμοί αυτοκινήτων (Κ4)

ΚΩΔ. 8:
Βιοτεχνικά ή Βιομηχανικά κτήρια (Κ4)

ΚΩΔ. 9:
Νοσηλευτήρια. Ευαγή Ιδρύματα, Ξενοδοχεία. Τουριστικές Εγκαταστάσεις (Κ6)

ΚΩΔ. 10)
Εκπαιδευτήρια (Κ7

ΚΩΔ. 11
Αθλητικές εγκαταστάσεις (Κ8)

ΚΩΔ. 12
Κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες (Κ9)

ΣΤΗΛΗ 9:

Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου δηλαδή Υ για το υπόγειο, 0 για το ισόγειο, 1 για το 1° όροφο, 2 για το δεύτερο όροφο κ. ο. κ.

ΣΤΗΛΕΣ 10-12:

Αναγράφεται η επιφάνεια των κυρίων χώρων, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου

ΣΤΗΛΗ 13:
Αναγράφεται η χρονολογία που αποκτήθηκε το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 14:
Αναγράφεται η τιμή ζώνης ή εκκίνησης του ακινήτου

ΣΤΗΛΗ 15:
Αναγράφεται η συνολική αξία του ακινήτου όπως προκύπτει από τα φύλλα υπολογισμού ή τα συγκριτικά στοιχεία

ΣΤΗΛΗ 16:
Αναγράφεται το ποσοστό της πλήρους κυριότητας μόνο όταν ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αυτό.

ΣΤΗΛΕΣ 17-18

Αναγράφεται το ποσοστό του εμπράγματος δικαιώματος κυριότητας μόνο όταν ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αυτό.

ΣΤΗΛΗ 19:
Αναγράφεται η αξία του ακινήτου κατά το ποσοστό που ανήκει στο φορολογούμενο και φορολογείται.

ΣΤΗΛΗ 20:
Αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. στη περιοχή της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο