Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-1990 ]

ΠΟΛ.1099/30.4.1990 Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς

(Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1099/30.4.1990 Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς

Εγκ. 1032451/582/Α0017/Πολ. 1099

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υπεράσπιση του Δημοσίου σε περιπτώσεις που ασκήθηκε προσφυγή κατά εκκαθαριστικών σημειωμάτων έκτακτης εισφοράς, που επιβλήθηκε με την Ε. 3789/128/15.3.1988 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις προσφυγές αυτές προβάλλεται ακυρότητα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αυτών, λόγω επιβολής δι' αυτών φορολογίας βάσει κανονιστικής διοικητικής πράξης κατά παράβαση του άρθρ. 78, παρ. 1 του Συντάγματος (που επιτρέπει την επιβολή και είσπραξη φόρων μόνο βάσει τυπικού νόμου) και λόγω αναδρομικής επιβολής φορολογίας επί των κερδών του διαχειριστικού έτους 1986, κατά παράβαση του άρθρ. 78, παρ. 2 του Συντάγματος (το οποίο δεν επιτρέπει αναδρομή της επιβολής οικον. βαρών σε χρόνο πέρα του προηγούμενου οικον. έτους).

2. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπισθεί ήδη από καιρού, από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχέση με έκτακτες εφάπαξ εισφορές που είχαν επιβληθεί κατά το παρελθόν. Για τα παραπάνω και για άλλα συνταγματικά ζητήματα που έχουν αντιμετωπισθεί, εκδόθηκε η εγκύκλιος 19036/18.3.1986 της Δ/νσης Δικαστικού των Νομ. Υπηρεσιών Διοίκησης, σχετικά με την παροχή οδηγιών και πληρέστερη υποστήριξη του Δημοσίου.

3. Ειδικότερα το θέμα της αναδρομής στην προκειμένη έκτακτη εισφορά τίθεται με δύο μορφές: Όχι μόνο με την έννοια της αναδρομικής κύρωσης της υπουργικής απόφασης Ε. 3789/128/15.3.1988 δια του Ν. 1796/1988 από το χρόνο έκδοσής της (που ταυτίζεται πάντως με το έτος του κυρωτικού νόμου), αλλά και με την έννοια της αναφοράς της απόφασης αυτής στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 1986, η οποία, αν αποτελούσε επιβολή φορολογίας στα κέρδη της περιόδου αυτής, ως ισχυρίζονται οι προσφεύγοντες, θα συνιστούσε ρύθμιση αντικείμενη στο άρθρ. 78, παρ. 2 του Συντάγματος, όπως ερμηνεύτηκε τούτο από τη νομολογία κατά την οποία, η κατά τη διάταξη αυτή επιτρεπόμενη αναδρομή στο προηγούμενο οικ. έτος, αφορά το χρόνο κτήσης του εισοδήματος.

Το ζήτημα αυτό, υπό την έννοια αυτή, δεν ετίθετο για την προηγούμενη έκτακτη εισφορά της απόφασης Ε. 15451/8.11.1985, που αναφερόταν σε εισοδήματα κτηθέντα κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

4.  Το ειδικότερο ζήτημα αυτό είχε αντιμετωπισθεί νομολογιακά (Σ.τ.Ε. 1317, 1318/1979, 3098/1981, 3515/1983, 357, 3639/1984 κ.α.) σε σχέση με τις έκτακτες εισφορές του Ν. Δ/τος 44/1974 και τον Ν. 257/1976) δεκτού γενομένου στις περιπτώσεις αυτές, ότι δεν επρόκειτο για επιβολή αναδρομικού βάρους, αλλά η αναφορά σε κέρδη προηγουμένων ετών είχε την έννοια καθορισμού κριτηρίου για τη διάγνωση, με βάση, όπως κι εδώ, τον τελευταίο διαθέσιμο ισολογισμό, της ικανότητας της επιχείρησης να επωμισθεί το έκτακτο βάρος, που αφορούσε όμως στο χρόνο του μέτρου που της το επέβαλε.

5. Παρατηρείται τέλος, ότι σε σχέση με την προηγούμενη έκτακτη εφάπαξ εισφορά της απόφασης Ε. 15451/8.11.1985 και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Οικ. Εφοριών, που είχαν εκδοθεί κατά το μεσοδιάστημα, μεταξύ έκδοσης της υπουργικής απόφασης και κύρωσής της με νόμο έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός ακυρωτικών αποφάσεων, για αντίθεση των σημειωμάτων αυτών προς την παρ. 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος, επειδή κατά το χρόνο έκδοσής των δεν υφίστατο νομοθετική κάλυψη. Θα μπορούσε βεβαίως επί τούτου να υποστηριχθεί -όχι χωρίς κάποιες σοβαρές επιφυλάξεις- ότι συνεπεία της αναδρομικής κύρωσης της κανονιστικής πράξης, κυρούνται αναδρομικά και οι ατομικές πράξεις επιβολής της φορολογίας. Ενόψει όμως των πρακτικών αποτελεσμάτων της ακύρωσης στις υποθέσεις αυτές, (αφού η ακυρωτική πρωτόδικη απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή κατ' άρθρ. 1 του ν. 820/1978 και πρέπει για τούτο να επιστραφούν με ΤΑΦΕ τα καταβληθέντα ποσά) και ενόψει της αμφίβολης έκβασης των ένδικων μέσων επί του θέματος αυτού, σκόπιμο είναι να γίνεται επανάληψη της διαδικασίας, με νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που να εκδίδονται πλέον με βάση την ήδη κυρωμένη υπουργ. απόφαση, οπότε είναι και επανεισπρακτέο και το ποσό της εισφοράς, αν υπάρξουν για τέτοιο λόγο ακυρώσεις και ως προς αυτήν.

6. Είναι αυτονόητο και πρέπει να διευκρινισθεί ότι η συνιστώμενη επανάληψη διαδικασίας προϋποθέτει προηγούμενη δικαστική ακύρωση για το συγκεκριμένο αυτό λόγο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, που έχουν εκδοθεί για την αντίστοιχη εισφορά, και πρέπει να γίνεται κατά ρητή επίκληση της συγκεκριμένης ακυρωτικής απόφασης και κατά συμμόρφωση προς αυτήν. Η επανάληψη δεν μπορεί να γίνει χωρίς τέτοια δικαστική ακύρωση, δεδομένου ότι, βασικά, δεν επιτρέπεται ανάκληση, έστω και των νόμιμων πράξεων των φορολ. αρχών που επιβάλλουν οικονομικά βάρη, (προβλ. Σ.τ.Ε. 2326/1983 κ.α.). Χωρίς την κατάργηση της ισχύος του σημειώματος που επέρχεται με τη δικαστική ακύρωση, θα υφίστατο με την έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος, επιβολή διπλής φορολογίας.

7. Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα το οποίο μπορείτε να λάβετε υπόψη σας σε περίπτωση που συντάσσετε έκθεση αντίκρουσης κατά προσφυγών ή αιτήσεων στις οποίες διαλαμβάνονται αντίστοιχα θέματα συνταγματικότητας για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς που επεβλήθηκε με την Ε. 3789/128/15.3.1988 απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Σημ. Το κείμενο του υποδείγματος παραλείπεται

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο