Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-1990 ]

ΠΟΛ.1086/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α.

(Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1086/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α.

Υ.Α. 1029016/508/Α0012/Πολ. 1086/18.4.1990

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16α του Π.Δ. 3323/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2), όπως κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του π.δ. 129/1989.

β) Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως για το οικονομικό έτος 1990 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) - (Ε5) των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιριών, κοινοπραξιών, καθώς και αστικών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται και από το έντυπο "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Φ-01.003) - (Ε3) ή (Φ-01.003Α) - (Ε4), ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του ΚΦΣ που τηρεί η εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία.

Επίσης, προκειμένου για δήλωση αποτελεσμάτων που υποβάλλεται από ΕΠΕ η οποία αποκτά εισόδημα από ακίνητα, αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από αναλυτική κατάσταση για το εισόδημα από ακίνητα (έντυπο Φ-01.002 - Ε2).

3. Εκτός από τα έντυπα των αναλυτικών στοιχείων, αν οι πιο πάνω υπόχρεοι έχουν τηρήσει βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας του ΚΦΣ, θα υποβάλλουν και αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης".

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο