Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-1990 ]

ΠΟΛ.1047/28.2.1990 Αλλοδαπά εμπορεύματα τελωνιζόμενα στη Δωδεκάνησο

(Αλλοδαπά εμπορεύματα τελωνιζόμενα στη Δωδεκάνησο )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1047/28.2.90 Αλλοδαπά εμπορεύματα τελωνιζόμενα στη Δωδεκάνησο

Απόφ. 1018430/921/0014/Πολ. 1047/28.2.90 (ΦΕΚ 251/Β'/6.4.90)

Μη είσπραξη διαφοράς Φ.Π.Α. των αλλοδαπών εμπορευμάτων που τελωνίζονται στη Δωδεκάνησο με μειωμένο συντελεστή και παραδίδονται στη λοιπή Ελλάδα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125/Α'/21.8.1986), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το άρθρο 2 του Ν. 1676/86 (ΦΕΚ 204/Α'/29.12.1986), σύμφωνα με τις οποίες οι ισχύοντες συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), με εξαίρεση τα αγαθά του παραρτήματος ΙΙΙ που μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής  υποχρέωσης βρίσκονται στη Δωδεκάνησο και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην περιοχή αυτή, ή για αγαθά που εισάγονται από το εξωτερικό.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 655/1948 (άρθρο 1, παραγρ. 6-ΦΕΚ 144/Α'), σύμφωνα με τις οποίες μέχρι της πλήρους επέκτασης στη Δωδεκάνησο των εφαρμοζομένων στη λοιπή Ελλάδα φορολογιών κατά την εισαγωγή των αλλοδαπών εμπορευμάτων, τα μεταφερόμενα από τη Δωδεκάνησο στη λοιπή Ελλάδα αλλοδαπά εμπορεύματα υποβάλλονται στην επιπλέον διαφορά μεταξύ των καταβληθέντων στην περιοχή αυτή φόρων και εκείνων που ισχύουν στη λοιπή Ελλάδα.

3. Το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν στην πράξη προβλήματα εφαρμογής ή όχι των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 6 του Ν.Δ. 655/1948 μετά την ισχύ του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις", αποφασίζουμε:

1. Τα παραδιδόμενα από τη Δωδεκάνησο στην λοιπή Ελλάδα αλλοδαπά εμπορεύματα, που είχαν τελωνισθεί στην περιοχή αυτή με μειωμένους συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), δεν υπόκεινται στην είσπραξη της επιπλέον διαφοράς μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος ποσού ΦΠΑ και αυτού που ισχύει στη λοιπή Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο παράδοσής των βρίσκονται στη Δωδεκάνησο και η παράδοση γίνεται από εγκαταστημένο στην περιοχή αυτή υποκείμενο στο φόρο.

2. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εισπραχθεί η επιπλέον διαφορά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, καθώς επίσης και εκείνες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πρωτόδικες οριστικές δικαστικές αποφάσεις.

3. Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1.3.1990, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1990

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο