Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2007 ]

1022304/1721/391/Α0014/23.4.2007 Πληροφορίες για το δικαίωμα έκπτωσης και διακανονισμό Φ.Π.Α. αγαθών επένδυσης.

(Πληροφορίες για το δικαίωμα έκπτωσης και διακανονισμό Φ.Π.Α. αγαθών επένδυσης. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 23/4/2007
Αρ.Πρωτ.: 1022304/1721/391/Α0014

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για το δικαίωμα έκπτωσης και διακανονισμό Φ.Π.Α. αγαθών επένδυσης.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Πρωτ. 780/26-2-07 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του από 26-2-07 εγγράφου σας, σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών ανέγερσης κτιρίου της επιχείρησης με την επωνυμία "........ Α.Ε.", σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει το σύνολο του φόρου των εισροών του που αφορά φορολογητέες πράξεις. Προκειμένου για τα πάγια το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης της χρησιμοποίησης αυτών.

Το δικαίωμα αυτό δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η πολεοδομική άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί στο όνομα του κύριου μετόχου της Α.Ε., δεδομένου ότι η άδεια οικοδομής έχει πραγματοπαγή χαρακτήρα, δηλαδή αναφέρεται στο συγκεκριμένο οικοδομήσιμο χώρο και όχι στον εκάστοτε κύριο του ακινήτου ή τον αιτούντα την άδεια οικοδομής.

Κατά συνέπεια και αναφορικά με το πρώτο ερώτημά σας ή μη έκδοση της οικοδομικής άδειας στο όνομα της Α.Ε. δεν επηρεάζει το δικαίωμα αυτής προς έκπτωση του Φ.Π.Α. των δαπανών που αφορούν την ανέγερση ακινήτου.

Δεδομένου ότι η επιχείρηση προτίθεται όπως δηλώνει να χρησιμοποιήσει το σύνολο του κτιρίου για φορολογητέες πράξεις, καταρχάς έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών ανέγερσης.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ίδιου Κώδικα, ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.

Εάν εντός της πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφό σας, μέρος των δαπανών που πραγματοποιήθηκε το έτος 2000 και 2001 και αφορούν τμήμα της οικοδομής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί εντός της πενταετίας όφειλε να έχει διακανονισθεί με τις εκκαθαριστικές δηλώσεις των ετών 2005 και 2006.

Για τις υπόλοιπες δαπάνες που αφορούν τα επόμενα έτη, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί και το υπόλοιπο τμήμα της οικοδομής θα πρέπει να γίνει διακανονισμός με τον ίδιο τρόπο.

Τα πιο πάνω αναφερόμενα αφορούν τους ορόφους του κτιρίου που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί και όχι το ισόγειο και το υπόγειο, τα οποία ήδη (από το 2004) χρησιμοποιούνται σε φορολογητέα δραστηριότητα (επαγγελματική στέγη) και κατά συνέπεια καλώς εκπέστηκε ο Φ.Π.Α.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. με βάση τα πραγματικά περιστατικά εξετάζει εάν ο Φ.Π.Α. των δαπανών αυτών εκπίπτεται ή όχι ανάλογα με το είδος της δαπάνης και την πραγματική διάθεσή τους σε φορολογητέες ή μη πράξεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
    

Ευστ. Μιχαλόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο