Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 85/01.01.2001 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής

(Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής )

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή ΕργαζομένωνΥ.Α. 85/2001 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής

σε κάθε δημόσιο Έργο (ΦΕΚ 686/Β/01-06-2001)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα"

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ 2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧ??Ε (ΦΕΚ664Β/24.5.2000)".

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.99) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/ 24.11.95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α/23/29.2.84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1.

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31.12.85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν.716/77 (ΦΕΚ Α/295/5.10.77) "Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ Α/53/15.3.79) "Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ Α/301/8.10.74) "Περί αμοιβών μηχανικών και σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια μελετών" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

10. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ Α/212/29.8.96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ Α/11/18.1.96) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,91/383/ΕΟΚ".

13. Την ΚΥΑ 88555/3293/30.9.1988 άρθρο 6 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89.

14. Την με αριθμό 130159/7.5.97 εγκύκλιο εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96,ως απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση και παραλαβή (αρθ. 15 και 22 Ν.716/77) μελέτης Δημόσιου Έργου, που εκπονείται: (α) σε στάδιο οριστικής μελέτης, (β) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής (ΠΔ 696/74). Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα πρέπει να ελέγχονται από τα εντεταλμένα όργανα που εγκρίνουν τις μελέτες, ως προς:

1) το περιεχόμενο τους (αρθ. 3 παρ. 5, 6 και 7 του ΠΔ 305/96),

2) την εφαρμογή των αρχών πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (αρθ. 4 του ΠΔ 305/96 και αρθ. 7 παρ. 7 του ΠΔ 17/96) και

3) τα θέματα ανάθεσης και κατάρτισής τους (αρθ. 5 του ΠΔ 305/96) και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, η συμμόρφωση με τα παραπάνω (1, 2, 3) του υποβαλλόμενου σταδίου εκπόνησης της μελέτης (οριστική ή εφαρμογής), στην εγκριτική απόφαση και στη βεβαίωση παραλαβής του σταδίου εκπόνησης της μελέτης.

Άλλως η μελέτη δεν εγκρίνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του ΠΔ 194/79 (αρθ. 21) για "παραλείψεις ή ελαττώματα διαρκούσης της εκπονήσεως της μελέτης".

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις μελέτες Δημοσίων Έργων, που εκπονούνται σε στάδιο οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής και θα υποβληθούν για έγκριση μετά από τρείς μήνες από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τις παραπάνω μελέτες, που θα υποβληθούν για έγκριση μετά από τους τρεις μήνες και για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή τους θα θεωρηθεί ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα (αρθ. 22 παρ. 2 Ν.716/77), ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 22 του ΠΔ 194/79 για "παραλείψεις ή ελαττώματα διαπιστούμενα μετά την παραλαβή" και ο ανάδοχος της μελέτης υποχρεούται να ολοκληρώσει την μελέτη του με την κατάρτιση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ. 6 και 4 του Ν. 716/77.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι η εφαρμογή του ΠΔ 305/96 και ιδιαίτερα των παρ. 3 και 9 του αρθ. 3, είναι υποχρεωτική και για κάθε κατασκευαζόμενο Δημόσιο Έργο (που έχει εγκριθεί η διακήρυξη Κατασκευής του ή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη προ της ισχύος της παρούσας), ανεξάρτητα της ύπαρξης ΣΑΥ και ΦΑΥ στην εγκεκριμένη μελέτη ή της μη αναφοράς των ΣΑΥ και ΦΑΥ στα τεύχη δημοπράτησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2001ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο