Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 433/01.01.2000 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου

(Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου )

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

 Υ.Α. 433/2000 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου (ΦΕΚ: Β 1176 20000922)


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α' 137/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ 2.2.1/23-5-00 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 664Β/24-5-2000)".

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11-5-1999) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) "Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/31-8-1994) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 23/93 (ΦΕΚ Α/8/5-2-1993) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Εργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της Ε.Ε." όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚΑ/177/1985) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".

10. Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ Α/212/29-8-1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

11. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 άρθρο 6 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89.

12. Την με αριθμό 130159/7-5-97 εγκύκλιο εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:


Καθιερώνουμε τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή (άρθ. - 53 ΠΔ 609/85) και την οριστική (αρθ. 55 ΠΔ 609/85) παραλαβή κάθε Δημόσιου Εργου, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας (αρθ. 52 ΠΔ 609/85) μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ, ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο