Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 3293/01.01.1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

(Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. )

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 721/Β/1988)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄).
β) Του άρθρου 14 του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194/1984/τ. Α΄),όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/1986 τ. Α΄).
2. Τη γνώμη:
α) Του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν. 1568/1985.
β) Της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/1984.
3. Την Υ. 679/8.8.1988 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Σκουλαρίκη".
4. Την ανάγκη άμεσης θέσπισης μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους, αποφασίζουμε:

Aρθρο 1
Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.

Aρθρο 2
΄Οπου στο Ν. 1568/1985 αναφέρεται ο όρος "επιχείρηση" ή "εργοδότης" νοείται για την εφαρμογή του παρόντος Υπουργείο,Περιφέρεια,Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Aρθρο 3
Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1568/1985 προσφυγή, αφορά και μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις του Δημοσίου, Ν. Π. Δ. Δ. ή Ο. Τ. Α. ασκείται ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου.

Aρθρο 4
1. Στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν. 1568/1985, συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ.
2. Στη Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 1568/1985, συμμετέχουν και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων που υποδεικνύεται από την ΑΔΕΔΥ, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στους ΟΤΑ που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ένας Διευθυντής της Νομαρχίας και ένας εκπρόσωπος της Τοπικής ΄Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

Aρθρο 5
Τα Προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από το Ν. 1568/1985 εκδίδονται, όταν αφορούν το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. με τη σύμπραξη και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Aρθρο 6
Οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Ν. 1568/1985 δεν εφαρμόζονται γιά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. ως προς τη διοικητική κύρωση του προστίμου. Αντί επιβολής προστίμου, ο Επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας και στον οικείο Υπουργό και ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την οποία αφορά.
Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας για τα θέματα της παραγράφου α΄του άρθρου 33 του πιο πάνω νόμου όταν αφορούν το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και όταν αφορούν τους Ο.Τ.Α. με σύμπραξη και του Υπουργού Εσωτερικών.

Aρθρο 7
1. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, τόσο στους λαμβάνοντες τούτο, όσο και στους νεοδιοριζόμενους που θα απασχολούνται στούς ίδιους χώρους ή εργασίες που δικαιολογούν την καταβολή του.
2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγω του αυξημένου βαθμού ανθυγιεινότητας ή επικινδυνότητας του αντικειμένου ή των συνθηκών εργασίας διαπιστώνεται απροθυμία προσέλευσης ή και παραμονή προσωπικού, δύναται να χορηγείται ως κίνητρο προσέλκυσης ή και παραμονής ειδική οικονομική παροχή, το ύψος της οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου δε περί του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας, προκειμένου δε περί του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του Υπουργού Εσωτερικών δύναται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να χορηγούνται και είδη ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους.
4. ΄Αλλου είδους παροχές ή μέτρα που έχουν θεσπιστεί λόγω ανθυγιεινής εργασίας δεν θίγονται για τους υπαλλήλους, που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας.

Aρθρο 8
Η απόφαση αυτή που ισχύει από τον επόμενο της δημοσίευσής της μήνα, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1988ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο