Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-1993 ]

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 3116/03.08.1993 Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος-Σαλαμίνας

(Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος-Σαλαμίνας )

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

"Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος-Σαλαμίνας"
(Φ.Ε.Κ. 563/Β/28-7-1993)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 187/1973 με το οποίο κυρώθηκε ο κώδικας Δημοσίου ναυτικού Δικαίου.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1156/1977 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 238/1979 "Περί Οργανισμών του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας".
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 190/1984 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες".
5. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων".
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 259/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας".
7. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/1988 "Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις, κύρωση της 135 Δ.Σ.Ε.".
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/1990 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες".
9. Το άρθρο 5 παρ. 3 της αριθμ. 3232/41/89 (ΦΕΚ 400 Β/89) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας που κυρώθηκε με το Ν. 1892/1990.
10. Την αριθ. 1941/9.12.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικόλαο Αγγελόπουλο (ΦΕΚ 732/Β/17.12.1992).
11.  Το άρθρο 29Α του  Ν.  1558/26.7.85 όπως προστέθηκε  με το άρθρο 27 του  Ν.  2081/92  (ΦΕΚ 154 Α/10.9.92).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε τον ελάχιστο εξοπλισμό των συνεργείων ναυπηγοεπισκευαστικων εργασιών, σε πλοία που επισκευάζονται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος -Σαλαμίνας, όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Άρθρο 2
Η παρούσα με το επισυναπτόμενο παράρτημα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 1993

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

1. Εργασία σε κλειστούς χώρους
1.1. Ανεμιστήρες εισαγωγής και απαγωγής αέρα.
Ελάχιστος αριθμός: 2 ανά εξαεριζόμενο χώρο. Ικανής παροχής, ανάλογης με τον όγκο του εξαεριζόμενου χώρου. (Η παροχή εκάστου ανεμιστήρα πρέπει να είναι 30 V (m3/h), όπου 30 ο απαιτούμενος αριθμός εναλλαγών του αέρα την ώρα και V ο όγκος του κλειστού χώρου).
Ο ανεμιστήρας εισαγωγής αέρα, πρέπει να είναι συνδεδεμένος με εύκαμπτο αγωγό κατάλληλης διαμέτρου και μήκους μέχρι του απωτέρου, από τη θέση του ανεμιστήρα απαγωγής, σημείου.
1.2. Αεροσυμπιεστές τροφοδοσίας
Εφόσον η τροφοδοσία αέρος γίνεται με αεροσυμπιεστές θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) διανομείς εισαγωγής-απαγωγής αέρα ανά εξαεριζόμενο χώρο και να βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, απομακρυσμένη από εξαγωγές εξατμίσεων Μ.Ε.Κ., αναθυμιάσεις κλπ.
Οι αεροφιάλες των αεροσυμπιεστών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με βεβαιώσεις υδραυλικής δοκιμής, ισχύος τεσσάρων (4) ετών.
1.3. Αναπνευστικές συσκευές
Ελάχιστος αριθμός: 2 ανά πλοίο και επιπρόσθετες 2 εκτός πλοίου (αρθ. 14στ, Π.Δ. 70/90). Κάθε συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με λάμπα ή φανάρι αντιεκρηκτικού τύπου.
Επιπρόσθετες αναπνευστικές συσκευές κατάλληλες για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των εργαζομένων σε περίπτωση ανάγκης, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των εργαζομένων (για θερμές εργασίες σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενόπλοιων αρθ. 22.1.γ Π.Δ. 70/90).
1.4. Ζώνες ασφαλείας.
Ελάχιστος αριθμός: 2 ανά πλοίο.
Κάθε ζώνη ασφαλείας θα είναι εφοδιασμένη με επαρκούς μήκους σχοινί διάσωσης, ιμάντες πρόσδεσης και λοιπά εξαρτήματα αγκίστρωσης που αντέχουν αιωρούμενο φορτίο τουλάχιστον 450 κ§.
1.5. Συσκευή ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και ελέγχου ατμόσφαιρας με μέτρηση των επικίνδυνων αερίων ή της έλλειψης οξυγόνου.
1.6. Πυροσβεστήρες (στην περίπτωση θερμών εργασιών).
Για κάθε χώρο εργασίας τουλάχιστον δύο (2) ικανής ποσότητας, τύπου ΟΟ2 ή κόνεως. 2. Χρωματισμοί-καθαρισμοί σε κλειστούς χώρους.
2.1.  Συσκευές, φωτιστικά και εργαλεία χρωματισμού, αντιεκρηκτικού τύπου (τα μεταλλικά τους μέρη γειωμένα).
2.2. Αναπνευστική συσκευή για κάθε εργαζόμενο, με αυτόνομη παροχή φρέσκου αέρα.
2.3. Ανεμιστήρας εισαγωγής και απαγωγής αέρα (βλέπε 1.1).
2.4. Ζώνες ασφαλείας (βλέπε 1.4).
2.5. Πυροσβεστήρες (βλέπε 1.6).
2.6. Κιβώτια ή σάκκοι συγκέντρωσης και αποκομιδής των καθημερινών στερεών αποβλήτων. Το μέγεθος τους θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να δύνανται να μεταφερθούν ευχερώς από ένα άτομο.
3. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
3.1. Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλοίο κατάλληλης μηχανικής αντοχής και διατομής (ανάλογης με την ποσότητα του μεταφερόμενου ρεύματος), με κατάλληλη σήμανση, από τον πίνακα μέσω του οποίου παρέχεται το ηλεκτρικό ρεύμα, έως τα σημεία λήξης ή χρήσης του.
3.2. Πίνακας διανομής-τροφοδοσίας
Μεταλλικοί ή πλαστικοί στεγανού τύπου με δυνατότητα κλειδώματος και επαρκούς, ενιαίας γείωσης (αρθ. 34γ Π.Δ. 70/90).
Εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, να φέρουν αυτόματο προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος).
3.3. Φορητά φωτιστικά σώματα (μπαλαντέζες) σε αριθμό που να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός της περιοχής εργασίας, τροφοδοτούμενα με ρεύμα χαμηλής τάσης (42Υ) (380/42, 220/42) με καλυμμένους κατάλληλα τους λαμπτήρες (αντιεκρηκτικού τύπου).
3.4. Εφεδρικός φωτισμός ασφαλείας αυτόματης λειτουργίας σε χώρους ιδιαίτερης σημασίας όπως διάδρομοι, κλίμακες, κλπ. (για εργασίες τη νύχτα, αρθ. 35.δ Π.Δ. 70/90).
3.5. Μετασχηματιστές μείωσης της τάσης στα 42Υ (380/42, 220/42).
3.6. Επαρκής αριθμός ρευματοληπτών και ρευματοδοτών στεγανού τύπου.
3.7. Αγωγός γείωσης όλης της εγκατάστασης, των καλωδίων τροφοδοσίας και όλων των μεταλλικών μερών των συσκευών και μέσων που χρησιμοποιούνται.
3.8.  Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος) στον πίνακα παροχής ρεύματος στα φορητά εργαλεία.
Εναλλακτικά μετασχηματιστής απομόνωσης 1:1 (αρθ. 36.β Π.Δ. 70/90).
4. Ικριώματα (σκαλωσιές)-εξέδρες (πλατφόρμες) εργασίας.
4.1. Δάπεδα εργασίας.
Ελάχιστο πλάτος: 0,60 μέτρα. Ελάχιστο πάχος δαπέδου: 0,05 μέτρα. Μαδέρια μονοκόμματα κατά μήκος του δαπέδου.
4.2. Γενικά οι διάφοροι τύποι ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας πρέπει να πληρούν τις διατάξεις ασφαλείας (αρθ. 37-48 Π.Δ. 70/90).
4.3. Κλίμακες πρόσβασης στα πλοία κατάλληλης κατασκευής, σύμφωνα με το Π.Δ. 1349/81 (μέγιστη κλίση 45 μοιρών, δίκτυ προστασίας για ύψος άνω των 2,5 Μ., φωτισμός για τη νύχτα).
5. Ανυψωτικά μηχανήματα
5.1. Ανυψωτικά μηχανήματα επαρκούς ανυψωτικής ικανότητας και ακτίνας ενέργειας.
Να φέρουν πινακίδα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, του τύπου τους και του αριθμού σειράς.
Να φέρουν στο χειριστήριο τους πινακίδα με τα όρια του μέγιστου φορτίου σε σχέση με την κλίση της κεραίας (μπούμας) ή το αντίβαρο τους, τη θέση του κλπ.
Τα ανυψωτικά μηχανήματα μεταβλητής ακτίνας δράσης, να φέρουν πινακίδα με το μέγιστο φορτίο στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, βάσης ή αρπάγης και θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα στο χειριστήριο τους με αυτόματο δείκτη της ακτίνας της κεραίας, βάσης ή αρπάγης.
θα συνοδεύεται με βιβλίο οδηγιών και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα).
Τα ανυψωτικά μηχανήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα μείωσης των κραδασμών, μέσα υποστήριξης, τροχοπέδησης και πρόσδεσης ικανά για την πλήρη ακινητοποίηση τους υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να μην αγκιστρώνονται στις σιδηροτροχιές κινήσεως τους.
5.2. Βαρούλκα με τύμπανα λείων επιφανειών, διαμέτρου εικοσαπλάσιας τουλάχιστον από τη διάμετρο του συρματόσχοινου. Το πλάτος της τροχαλίας από την οποία διέρχεται το συρματόσχοινο θα είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρο του συρματόσχοινου.
θα φέρουν σύστημα ασφάλισης που θα εμποδίζει την έξοδο του συρματόσχοινου από τον οδηγό του (αυλάκι).
5.3. Σχοινιά, συρματόσχοινα και αλυσίδες μονοκόμματα, ενιαίας αντοχής (χωρίς κόμπους και φθορές).
Η αντοχή του συστήματος στερέωσης του συρματόσχοινου στο τύμπανο θα είναι τουλάχιστον τριπλάσια του κανονικού φορτίου.
5.4. Άγκιστρα ανάρτησης φορτίων με ασφάλεια.
5.5. Ο σχηματισμός θηλιάς ή βρόγχου για τη σύνδεση των συρματόσχοινων ή για την αγκίστρωση πρέπει να γίνεται με κατάλληλη σύνδεση (μέσω συνδετήρων ή πρεσσαριστά).
Η απόσταση μεταξύ των συνδετήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το πλάτος τους, αλλά και ούτε από το πενταπλάσιο της διαμέτρου του συρματόσχοινου.
5.6. Τα χειροκίνητα ανυψωτικά μέσα (παλάγκα) πρέπει να φέρουν ένδειξη του βάρους που μπορούν να ανυψώσουν. Εφόσον το βαρούλκο χρησιμοποιείται για ανύψωση φορτίων μεγαλύτερων των 10 κς ή εφόσον το τύμπανο είναι μεταλλικό πρέπει να φέρει ανασταλτικό όνυχα (καστανιά). Για μεγαλύτερα φορτία επιβάλλεται η ύπαρξη πέδης.
6. Μέσα ατομικής προστασίας.
6.1. Κράνη ασφαλείας, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των εργαζομένων.
6.2. Γάντια εργασίας, σε αριθμό ζευγών ίσο με τον αριθμό των εργαζομένων.
6.3. Φόρμες εργασίας, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των εργαζομένων.
6.4. Υποδήματα εργασίας, σε αριθμό ζευγών ίσο με τον αριθμό των εργαζομένων.
6.5. Για εργασίες τροχού, κοπής, συγκόλλησης ή άλλων που υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης μικρούλικων θα υπάρχουν για χρήση του προσωπικού γυαλιά ή προσωπίδες, ίσου αριθμό με αυτό των εργαζομένων.
6.6. Ικανός αριθμός αναπνευστικών συσκευών προσωπίδων μιας ή πολλαπλής χρήσης.
6.7. Στην περίπτωση εργασιών υψηλού θορύβου θα υπάρχουν ατομικά ωτοπροστατευτικά μέσα αριθμού ίσου με τον αριθμό των εργαζομένων.
7. Εργαλεία
7.1. Συσκευές συγκόλλησης ή κοπής με πεπιεσμένα αέρια εφοδιασμένες με βαλβίδες αντεπιστροφής τοποθετημένες σε απόσταση έως 1,5 Μ από το εργαλείο. Σε περίπτωση μεγάλης απόστασης των εργαλείων από τις φιάλες αερίων πρέπει να είναι εφοδιασμένες με διάταξη φλογοπαγίδων (αρθ. 15.5&Π.Δ.70/90).
7.2. Ελαστικοί σωλήνες παροχής αερίων ικανού μήκους, ώστε να καλύπτεται η απόσταση από τη θέση των φιαλών εκτός των χώρων εργασίας, εφοδιασμένες με διατάξεις διακοπής της παροχής αερίων ευρισκόμενες εκτός των χώρων εργασίας (αρθ. 15.5. β' Π.Δ. 70/90).
7.3. Για εργασίες σε εκρηκτικό περιβάλλον όλα τα εργαλεία και τα μέσα θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου.
8. Γενική απαίτηση.
Στις μηχανές, συσκευές, εργαλεία, ανυψωτικά μέσα και μηχανήματα να αναγράφονται εκτός των άλλων στοιχείων και τα στοιχεία του εργολάβου που τα χρησιμοποιεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο