Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2002 ]

ΠΟΛ.1217/26.8.2002 Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.

(Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1070153/1681/ΔΕ-ΑΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1217

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.
(Υπ. Οικ. 1070153/26.08.2002/ΠΟΛ.1217)

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 ΑΥ1.5.2002), παρατάθηκε μέχρι 31/12/2002, η προθεσμία (31/12/2001) που αρχικά προεβλέπετο από τις διατάξεις της παραγράφου 6, περ. δ', του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, για την καταβολή των οφειλόμενων τελών για διαφημίσεις περιόδου από 23/4/93 έως 31/12/2000 της κατηγορίας Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του β.δ/τος 24.9/1958, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων ή τυχόν άλλων κυρώσεων.

Συνεπώς, από φορολογικής πλευράς, σε ότι αφορά την αναγνώριση των δαπανών των παραπάνω διαφημίσεων, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους μέχρι 31/12/2002, ισχύουν ανάλογα τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1188/26.7.2001, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις ενόψει της αρχικής προθεσμίας (31/12/2001) που είχε προβλεφθεί με το ν. 2880/2001 για την καταβολή των τελών των παραπάνω διαφημίσεων χωρίς προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις.

Δηλαδή, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους μέχρι 31/12/2002, οι παραπάνω δαπάνες διαφημίσεων περιόδου 23/4/1993 έως 31/12/2000, θα αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον τα οφειλόμενα τέλη έχουν καταβληθεί τουλάχιστον μέχρι της έκδοσης του οικείου φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση μη καταβολής, κατά τα ανωτέρω, των οφειλόμενων τελών, η ελεγκτική υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση μερικού φύλλου ελέγχου, με ρητή επιφύλαξη ως προς την τελική αναγνώριση των οικείων δαπανών διαφημίσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν τα οφειλόμενα τέλη καταβληθούν μέχρι του σταδίου του συμβιβασμού, τότε, κατά το στάδιο αυτό, το εκδοθέν μερικό φύλλο ελέγχου θα καθίσταται οριστικό, με αναγνώριση των αντίστοιχων δαπανών διαφημίσεων, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής πράξης επί του σώματος του μερικού φύλλου. Αν όμως τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβληθούν μέχρι του σταδίου του συμβιβασμού, τότε, η ελεγκτική υπηρεσία, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 31/12/2002, θα επανέρχεται ως προς το μέρος των δαπανών για το οποίο υπάρχει η σχετική επιφύλαξη στο μερικό φύλλο ελέγχου, ελέγχοντας αν καταβλήθηκαν τελικά τα οφειλόμενα τέλη διαφημίσεων μέχρι 31/12/2002, σε περίπτωση δε μη καταβολής τους οι οικείες δαπάνες θα καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές, με την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου (σχετ. διατ. άρθρου 68 παραγρ. 4 ν. 2238/1994).

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και επί των υποθέσεων που ελέγχονται με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1144/20.5.1998, με μόνη τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή τα φύλλα ελέγχου εκδίδονται όπως είναι γνωστό κατά το χρόνο συμβιβασμού και συνεπώς θα χαρακτηρίζονται απευθείας, ανάλογα με την περίπτωση, μερικά ή οριστικά.

Από 1/1/2003 βεβαίως και μετά, οι παραπάνω δαπάνες διαφημίσεων δεν θα αναγνωρίζονται σε καμιά περίπτωση, αν τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβλήθηκαν τουλάχιστον μέχρι 31/12/2002.


2. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο είχε επίσης διευκρινισθεί ότι προϋπόθεση αναγνώρισης των δαπανών διαφημίσεων είναι η καταβολή των οφειλόμενων τελών και η προσκόμιση του οικείου αποδεικτικού, χωρίς να εξετάζεται ποιος ήταν ο υπόχρεος για καταβολή (διαφημιζόμενος ή παρέχων την υπηρεσία της διαφήμισης) και ποιος τελικά προέβη σ' αυτήν.

Επειδή όμως διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα στις περιπτώσεις προβολής προϊόντων σε χώρους καταστημάτων (π.χ. Super Μarket) όπου την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων τελών είχε ο παρέχων την υπηρεσία διαφήμισης και όχι ο διαφημιζόμενος (διάστημα 18/11/1999 έως 31/12/2000, σχετ. διατ. αρθ. 25 ν. 2753/99), υπάρχει αντικειμενική δυσκολία των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων να αποδείξουν την απόδοση των οικείων τελών διαφημίσεων, για το λόγο αυτό διευκρινίζεται ότι εφεξής οι ελεγκτικές αρχές προκειμένου κατά τους διενεργούμενους ελέγχους να αναγνωρίζουν τις οικείες δαπάνες διαφημίσεων φορολογικώς, θα αρκούνται στην απόδειξη από τις ελεγχόμενες διαφημιζόμενες επιχειρήσεις της καταβολής των αναλογούντων τελών στους παρέχοντες την υπηρεσία διαφήμισης (π.χ. Sιιper Μarket), μέσω των εκδοθέντων παραστατικών και των εγγραφών στα τηρηθέντα βιβλία ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τρόπου, χωρίς να ερευνάται η περαιτέρω απόδοση των τελών από τον παρέχοντα την υπηρεσία διαφήμισης.


Επισυνάπτεται: Το κείμενο των διατάξεων της παρ. 12, αρθ. 26, ν.3013/2002.

Νόμος 3013/2002
(ΦΕΚ 102/Α/01-05-02)


----------------------------------------------

12. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 περ. δ του άρθρου 9 του 2880/2002, το δε τέλος καταβάλλεται από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο σε οποιαδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακατατηθών και Δανείων στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτόν, χωρίς την υποβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο του παραπάνω λογαριασμού και αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄περ. γ. παρ. 6 του ιδίου άρθρου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο