Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 131517/01.01.1988 Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας

(Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας )

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131517/1988

"Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας"
(Φ.Ε.Κ. 711/Β/28-9-1988)

(η απόφαση αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89) "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις")

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1156/77 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 97/1977 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας".
4. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/88 "Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 Δ.Σ.Ε.".
5. Την ανάγκη συστηματοποιήσεως των ελέγχων για τη μείωση των κινδύνων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας και τη γενικότερη προσπάθεια πρόληψης των ατυχημάτων στην υπόψη περιοχή, αποφασίζουμε:
Κάθε εργολάβος ή υπεργολάβος που εκτελεί εργασίες επί πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής, υποχρεούται να τηρεί και να συμπληρώνει βιβλίο ημερήσιας παρουσίας των απασχολουμένων απ' αυτόν προσώπων εις τριπλούν και να παραδίδει, πριν την έναρξη των εργασιών, το μεν πρώτο από τα αντίγραφα του βιβλίου στον εργολάβο ολόκληρου του έργου και, όταν δεν υπάρχει αυτός, στον κύριο του έργου, το δε δεύτερο αντίγραφο στο Ι.Κ.Α., το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
Ο εργολάβος που με μίσθωση έργου με τον κύριο του έργου έχει αναλάβει την εκτέλεση ολόκληρου του ναυπηγοεπισκευαστικού έργου και όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του έργου πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, νομέας, κάτοχος πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής, υποχρεούται να συγκεντρώσει αυθημερόν, πριν την έναρξη των εργασιών, τα αντίγραφα του βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού που συμπληρώνουν οι εργολάβοι και υπεργολάβοι που εκτελούν εργασίες επί του πλοίου.
Το βιβλίο ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού έχει 100 σελίδες εις τριπλούν αριθμημένες και φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
Στο άνω αριστερό άκρο της σελίδας:

Αριθμό Νηολογίου του πλοίου
Ονομασία πλοίου
Εθνικότητα
Κύριος πλοίου

Στο άνω δεξιό άκρο της σελίδας:
Στοιχεία εργολάβου ή υπεργολάβου

Σε όλο το πλάτος της σελίδας κατά στήλες:
Ονοματεπώνυμο εργαζομένων που απασχολούνται κατ' αύξοντα αριθμό.
Ημερομηνία πρόσληψης
Ειδικότητα
Ώρες εργασίας
Ημερομίσθιο
Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. εργαζόμενου
Υπογραφή εργαζόμενου

Πριν τη χρησιμοποίηση του θεωρείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
Το βιβλίο συμπληρώνεται καθημερινά, πριν την έναρξη των εργασιών, από τον υπόχρεο εργολάβο ή υπεργολάβο εις τριπλούν, υπογράφεται από τον κάθε εργαζόμενο, παραμένει στο χώρο των εργασιών και τίθεται στη διάθεση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, των Λιμενικών Αρχών, των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου και των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α., όταν αυτό ζητηθεί.
Το στέλεχος φυλάσσεται με μέριμνα του εργολάβου ή υπεργολάβου για δύο χρόνια.
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, στις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου και στις οικείες Λιμενικές Αρχές.

Με την ισχύ της παρούσας δεν καταργείται η θεώρηση πίνακα ωρών εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του Ν. Δ/τος 515/70 για τις εργασίες επί πλοίων.

Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1988
(Σημείωση: με το άρθρο 36 τον ν. 1836/89 που κυρώνει την παρούσα απόφαση προστέθηκε το παρακάτω εδάφιο)

"Οι παραβάτες των υποχρεώσεων για την συμπλήρωση και τήρηση του βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας- Κερατσινίου-, Περάματος- Σαλαμίνας της κοινής Υπουργικής Απόφασης 131517/25.9.88 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 33 και 35 αντίστοιχα του ν. 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" (ΦΕΚ 177/Α/18.10.85), όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα βάσει του άρθρου 33 του ν. 1568/85 εισπράττονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/6.4.1988)."
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο