Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2002 ]

ΠΟΛ.1215/28.8.2002 Μη οφειλή τελών χαρτοσήμου για τα προεμβάσματα

(Μη οφειλή τελών χαρτοσήμου για τα προεμβάσματα)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1070121/1126/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1215

ΘΕΜΑ: Μη οφειλή τελών χαρτοσήμου για τα προεμβάσματα.

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 23 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, που προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 542/77, επεβλήθη τέλος χαρτοσήμου 1% στο αντίτιμο των διενεργουμένων από τις μεσολαβούσες Τράπεζες προεμβασμάτων σε προμηθευτές οίκους του Εξωτερικού για εισαγωγή αγαθών, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού αυτών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 57, παραγρ. 1 περ. β του ν. 1642/1986 (ήδη 63 παραγρ. 1 περιπτ. β του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000), καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού και στα παρεπόμενα τους σύμφωνα.

Εξάλλου μεταξύ των πράξεων που περιγράφονται στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

3. Με την εγκύκλιο 44/87 έγινε δεκτό, ότι οι διατάξεις της φορολογίας χαρτοσήμου θα εφαρμόζονται στα προεμβάματα και μετά την ισχύ, από 1-1-87, του Φ.Π.Α. (ν.

1642/86) για το λόγο ότι το προέμβασμα δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου αυτού (ΦΠΑ).4. Το ΣΤΕ (Β' τμήμα) όμως με την 1955/2001 απόφαση του, απεφάνθη ότι «τα προεμβάσματα που αποστέλλονται προς οίκους του εξωτερικού για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ, επειδή αποτελούν παρεπόμενη σύμβαση σε σχέση με την κύρια σύμβαση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών η οποία, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτ. β'της παραγρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 1642/1986, απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, ως υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ».

Και ναι μεν με την ανωτέρω απόφαση του ΣΤΕ χαρακτηρίστηκαν ως παρεπόμενη σύμβαση (παρεπόμενο σύμφωνο) τα προεμβάσματα που αποστέλλονται για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, ο ίδιος, όμως, χαρακτηρισμός πρέπει να γίνει δεκτό ότι ισχύει και για τα προεμβάσματα που αποστέλλονται για εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες η οποία επίσης είναι αντικείμενο του ΦΠΑ.

5. Ύστερα από τα ανωτέρω, στο εξής, δεν θα καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για τα αποστελλόμενα προεμβάσματα τόσο στην περίπτωση που αυτά αποστέλλονται για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών όσο και στην περίπτωση που αποστέλλονται για εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες.

6. Κάθε διαταγή αντιθέτου περιεχομένου, παύει να ισχύει, για το εφεξής χρονικό διάστημα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο