Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2003 ]

Εγγ. ΙΚΑ: Γ99/1/302/09.10 Αποστολή ενημερωτικού εντύπου για τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους

(Αποστολή ενημερωτικού εντύπου για τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

 .03 Αποστολή ενημερωτικού εντύπου για τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Γ99/1/298/7.10.2003 εγγράφου μας, με το οποίο συνοδεύονταν οι αποστολές των ενημερωτικών εντύπων στην αλβανική, ρωσική, βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα, σας στέλνουμε το ενημερωτικό αυτό έντυπο στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να λάβετε γνώση του περιεχομένου των ξενόγλωσσων εντύπων και το οποίο μπορείτε να αναπαράγετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

1. Δικαίωμα για αναγνώριση έχουν όσοι:
α) έχουν άδεια εργασίας που έχει λήξει μέχρι 30.6.2003 (και όχι αργότερα) και
β) έχουν υποβάλει στη Νομαρχία εμπρόθεσμα αίτηση για ανανέωση και καταθέσουν στο ΙΚΑ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

2. Για την ανανέωση της άδειας εργασίας απαιτούνται 150 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας.

3. Ειδικά για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, αρκούν 125 ημέρες πραγματικής απασχόλησης, οι οποίες με την προσαύξηση θα ανέλθουν σε 150.

4. Οταν υπάρχουν ημέρες ασφάλισης από εργασία, θα πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο όσες ημέρες απαιτούνται για να συμπληρωθούν οι ανωτέρω 150.

5. Οι εισφορές ΙΚΑ για κάθε ημέρα που αναγνωρίζεται ανέρχονται σε 6,27 ευρώ.

Δικαιολογητικά ασφάλισης για τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών ασφαλισμένων του ΙΚΑ

Για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών εργασίας και παραμονής στους αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.), μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται και η κατάθεση ανά περίπτωση των παρακάτω δικαιολογητικών ασφάλισης.

1. Χορήγηση άδειας παραμονής
Δικαιολογητικό:
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο:
- δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), εφόσον υπάρχει ή
- αίτησης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ή
- βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ).

2. Ανανέωση άδειας εργασίας
Δικαιολογητικά:
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ΑΑΛΑ), που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας που ζητούν την ανανέωσή της ή αν δεν υπάρχουν ΑΑΛΑ:
- Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας που ζητούν την ανανέωσή της, προκειμένου δε για οικοδόμους, βεβαιώσεις απασχόλησης από το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας.

3. Ανανέωση άδειας παραμονής
Δικαιολογητικά:
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ΑΑΛΑ), που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας παραμονής που ζητούν την ανανέωσή της ή αν δεν υπάρχουν ΑΑΛΑ, προκειμένου δε για οικοδόμους, βεβαιώσεις απασχόλησης από το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας.
- Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας παραμονής που ζητούν την ανανέωσή της.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, όπου έχει επικολληθεί η ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας ή έχει τοποθετηθεί η σφραγίδα θεώρησης από το ΙΚΑ.
Η επικύρωση των παραπάνω δικαιολογητικών που ζητούνται για κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομαρχίες, Δήμοι ή Κοινότητες) στις οποίες κατατίθενται, με την επίδειξη των πρωτοτύπων και για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα η προσέλευση στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.
Επίσης, η επικύρωση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Η προσέλευση στο ΙΚΑ χρειάζεται μόνο για τη θεώρηση των βεβαιώσεων εργοδότη για τον χρόνο ασφάλισης που δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο