Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2002 ]

ΠΟΛ.1211/8.8.2002 Κοινοποίηση της Κοινής Απόφασης Κ2-10200/26-7-2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης

(Κοινοποίηση της Κοινής Απόφασης Κ2-10200/26-7-2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1065804/1180/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1211

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Κοινής Απόφασης Κ2-10200/26-7-2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

(Υπ.Οικ.1065804/ΠΟΛ.1211/08.08.2002)


Κοινοποιούμε κατωτέρω την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Κ2/10200/26-7-2002 η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 1034/7.8.2002 και παρέχομε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 7.8.2002, καθορίζεται η διαδικασία δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ - ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης παροχής αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην απόφαση αυτή.

Επισημαίνεται ότι μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας τα σχετικά στοιχεία, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης, προσκομίζονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, εντός δεκαπέντε ημερών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α' 201/12-9-2001) με τις οποίες αντικαταστάθηκε το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1676/1986.

Τέλος παραθέτουμε, συνημμένα για διευκόλυνση σας, πίνακα που εμφανίζει αναλυτικά τα τέλη δημοσίευσης, τα τέλη χαρτοσήμου και τις λοιπές επιβαρύνσεις για τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο της ανακοίνωσης καταχώρισης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Καθορισμός της διαδικασίας δημοσίευσης, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ - ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της ανακοίνωσης καταχώρισης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 «περί. Ανωνύμων Εταιρειών», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α'/12-9-2001).

β. Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β'/31-10-2001) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομικών.

γ. Της αριθμ. 485/31-10-2001 (ΦΕΚ 1484/Β731-10-2001) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.

2. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τη διαδικασία δημοσίευσης, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ - ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της ανακοίνωσης καταχώρισης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης παροχής άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Η ενδιαφερόμενη υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία θα προσκομίζει, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.) ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Κράτους, σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα, τη σχετική με τη σύσταση της ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να είναι συντεταγμένη όπως το συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Η ανακοίνωση αυτή, μετά από έλεγχο, για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων της, θα υπογράφεται αυθημερόν από την αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία. Από τη διαδικασία της αυθημερόν υπογραφής της ανακοίνωσης εξαιρούνται οι εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από τη μετατροπή επιχειρήσεων άλλης μορφής.

Ένα (1) αντίγραφο της ανακοίνωσης θα παραμένει στην Υπηρεσία, ένα (1) θα κοινοποιείται στο αρμόδιο Επιμελητήριο μαζί με το αντίγραφο της σχετικής απόφασης σύστασης και τα υπόλοιπα θα παραδίδονται, με απόδειξη, σε εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

3. Η ενδιαφερόμενη ανώνυμη εταιρεία θα προσκομίζει τρία (3) από τα αντίγραφα της ανακοίνωσης, που παρέλαβε υπογεγραμμένα από την αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται η εταιρεία, για τη θεώρηση καταβολής των σχετικών επιβαρύνσεων.

4. Η θεώρηση της σχετικής ανακοίνωσης θα γίνεται από το Τμήμα Εμμέσων Φόρων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το οποίο θα διαπιστώνει την καταβολή:

α) Του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) για την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Α. Ε. και

β) Των τελών για τη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ανακοίνωσης σύστασης της Α.Ε. (ΚΑΕ 2531), της ειδικής εισφοράς υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου (ΚΑΕ 3531), του τέλους υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου - Τ.Α.Π.Ε.Τ. (ΚΑΕ 3512) και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (ΚΑΕ 1229 και 1228, αντίστοιχα).

Εάν από διάταξη νόμου υπάρχει απαλλαγή της εταιρείας, από την καταβολή των εν λόγω τελών, θα γίνεται σχετική σημείωση στην ανακοίνωση από την αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία.

Κατά τη θεώρηση θα αναγράφονται σε όλα τα αντίγραφα της ανακοίνωσης, που προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ., οι αριθμοί των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης.

Ένα (1) αντίγραφο της ανακοίνωσης θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και τα υπόλοιπα θα παραδίδονται, με απόδειξη, σε εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

5. Ένα (1) αντίγραφο της θεωρημένης ανακοίνωσης θα κατατίθεται, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., με συνημμένο το διπλότυπο είσπραξης των ανωτέρω σχετικών τελών.

Αποδεικτικό κατάθεσης (δημοσίευσης) στο Εθνικό Τυπογραφείο (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) μαζί με ένα (1) αντίγραφο της παραπάνω θεωρημένης ανακοίνωσης θα προσκομίζεται, στην αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, εντός μηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο Μητρώο Α.Ε.

Εάν η τελευταία ημέρα υποβολής των παραπάνω στοιχείων, στην αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, συμπίπτει με αργία, η υποβολή αυτής θεωρείται ότι έγινε εμπρόθεσμα εφόσον υποβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας.

6. Εφόσον δεν υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό δημοσίευσης και αντίγραφο της θεωρημένης ανακοίνωσης εμπρόθεσμα, η αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999, θα εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση διαγραφής της εταιρείας από το Μητρώο Α.Ε.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από τη δημοσίευση της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο