Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Αποφ. Εφετ. 5855 1.01.1987 Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη αμοιβή . Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων εκ των οποίων η μία είναι κύρια και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία αμοιβή. Αξίωση εργοδότη απο τον μισθωτό για παροχή περισσοτέρων εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή αυτού.

(Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη αμοιβή . Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων εκ των οποίων η μία είναι κύρια και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία αμοιβή. Αξίωση εργοδότη απο τον μισθωτό για παροχή περισσοτέρων εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή αυτού. )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

 Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων

    εκ των οποίων η μία είναι κύρια  και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα
    λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής
    για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και
    διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία
    αμοιβή. Αξίωση εργοδότη  απο τον μισθωτό για παροχή  περισσοτέρων
    εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση  χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
    Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του
    αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή
    αυτού.

       Εφετείο Αθηνών 5855/1987

      Πρόεδρος : Παναγιώτης Λιάλιος.
       Εισηγητής: Κων/νος Πατρώνας, Εφέτης.
       Δικηγόροι: Αρης Λαμπρόπουλος, Δημ. Φιλιππίδης.

       Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 648,  651,  652,  653
     και  659  του ΑΚ προκύπτει ότι με σύμβαση εξερτημένης εργασίας δύναται
     να συμφωνηθεί εγκύρως ότι ο μισθωτός θα παρέχει στον εργοδότη  διάφορα
     είδη  εργασίας  εντός  του νόμιμου ωραρίου της απασχολήσεώς του για τη
     θεραπεία μόνιμων και τακτικών  αναγκών  (ΑΠ  1179/83  ΔΕΝ  40.309,  ΑΠ
     1563/80  ΕΕΔ  40.269).  Στην  περίπτωση  αυτή, εάν από τις παρεχόμενες
     παραλλήλως  εργασίες  η  μία  είναι  κύρια,  ενώ  η   άλλη   πρόσθετη,
     υπολειπόμενη  της  κύριας επαγγελματικής απασχολήσεως του εργαζομένου,
     κατ' εφαρμογή της οικείας συλλογικής συμβάσεως ή διαιτητικής αποφάσεως
     θα λάβει πλήρη αμοιβή για  την  κύρια  απασχόληση  και  ανάλογο  μέλος
     αμοιβής  για  την  πρόσθετη  ή  δευτερεύουσα εργασία (ΑΠ 1563/1980 ΕΕΔ
     40.269). Εάν όμως οι δύο  εργασίες  παρέχονται  κυρίως  και  διαφέρουν
     μεταξύ των, προσφέρονται δε ασχέτως της περιπτώσεως του άρθρου 659 ΑΚ,
     η  οποία  προϋποθέτει  την ύπαρξη εκτάκτου ανάγκης, προς την οποία δεν
     συμβιβάζεται η διαρκής παροχή προσθέτων υπηρεσιών, τότε ο  εργαζόμενος
     ανεξαρτήτως   του  χρόνου  απασχολήσεως  ημερησίως  για  κάθε  εργασία
     δικαιούται πλήρους για κάθε μία  εργασία  αμοιβής,  εφ'  όσον  με  την
     εργασία  που προσφέρει εξαντλείται το περιεχόμενό τους (βλ. ΕφΑθ 4406/
     78 ΝοΒ 27.226, ΕφΠ 622/83 ΕΕΔ 42.972) και εάν μεν συμφωνήθηκε  από  τα
     μέρη  το  ποσό της αμοιβής, θα καταβληθεί τούτο υπό την προϋπόθεση ότι
     δεν υπολείπεται εκείνου που καθορίσθηκε  με  νόμο,  συλλογική  σύμβαση
     εργασίας,  διαιτητική  απόφαση  ή με άλλον υποχρεωτικό κανόνα δικαίου,
     που ορίζει το ελάχιστο όριο  μισθών,  γιατί  ο  τελευταίος,  ο  οποίος
     κατατείνει  στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου,
     οφείλεται  σε  κάθε  περίπτωση  και  παρά  την  αντίθετη  θέληση   των
     συμβαλλομένων (βλ. ΑΠ 706/75 ΕΕΔ 35.26). Εάν όμως δεν συμφωνήθηκε ποσό
     αμοιβής και οι περισσότερες διαφορές εργασίες εντός του νόμιμου χρόνου
     παρέχονται  μόνο  με  μισθό, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει
     τον ειθισμένο για κάθε μία ή για εκείνη που λείπει η  συμφωνία  μισθό,
     για   τον   καθορισμό   του  οποίου  λαμβάνεται  υπόψη  ο  μισθός  που
     καταβάλλεται από άλλους εργοδότες  για  ομοίας  φύσεως  εργασίας  προς
     εργαζομένους  του  ίδιου με εκείνον φύλου, ηλικίας και ειδικότητας, οι
     οποίοι παρέχουν εργασία του αυτού είδους στον ίδιο τόπο και  κάτω  από
     τις ίδιες συνθήκες (βλ. Καποδίστρια: στην ΕρμΑΚ υπ' άρθ. 653 αριθ. 21,
     ΑΠ  1032.80 ΝοΒ 29.348, ΑΠ 1302/74 ΕΕΔ 34.527) και υπό την προϋπόθεση,
     ότι  για  την  εργασία  αυτή  δεν  προβλέπεται  νόμιμος  μισθός,   που
     καθορίζεται  με  νόμο, συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση
     (βλ.  ΕφΑθ  4406/78  ΝοΒ  27.226).  Εξάλλου  βάσει  του   διευθυντικού
     δικαιώματος  ο  εργοδότης  δικαιούται  να  αξιώσει  από το μισθωτό την
     παροχή περιοσσοτέρων της μιας εργασιών, αυτοτελών και διαφόρων  μεταξύ
     των  ή  συγγενών και συναφών προς την κύρια απασχόληση, χωρίς πρόσθετη
     αμοιβή για την παροχή εργασίας συναφούς προς την κυρία απασχόλησή  του
     (ΑΠ 1179/1983 ΔΕΝ 40.309, ΑΠ 1014/81 ΕΕΔ 41.51). Η πρόσθετη απασχόληση
     οδηγού  αυτοκινήτου με την συντήρησή του αυτοκινήτου εντός του νομίμου
     ωραρίου, είναι απολύτως συναφής με την οδήγηση  του  αυτοκινή  του,  η
     οποία  συνιστά  την  κυρία  απασχόλησή  του και συνεπώς δεν δικαιούται
     προσθέτου αμοιβής για την απασχόλησή του αυτή (ΑΠ 1084/83 ΔΕΝ 40.266).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο