Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1983 ]

Δελ. Σ.τ.Ε. 2069 1.1.1983 Φορολογία εισοδήματος Δ πηγής. Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών. Οι οικοδομές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, εφόσον ο ασκών την επιχείρηση προώρησε αυτές για κατ επάγγελμα εκμετάλλευση δια της εκμισθώσεως αυτών. Απόσβεση των εκμισθωμένων οικοδομών. Αντίθετη μειοψηφία.

(Φορολογία εισοδήματος Δ πηγής. Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών. Οι οικοδομές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, εφόσον ο ασκών την επιχείρηση προώρησε αυτές για κατ επάγγελμα εκμετάλλευση δια της εκμισθώσεως αυτών. Απόσβεση των εκμισθωμένων οικοδομών. Αντίθετη μειοψηφία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις.

    Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιχείρηση κατασκευής και
    πώλησης οικοδομών. Οι οικοδομές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία,
    εφόσον ο ασκών την επιχείρηση προώρησε αυτές για κατ' επάγγελμα
    εκμετάλλευση δια της εκμισθώσεως αυτών. Απόσβεση των εκμισθωμένων
    οικοδομών. Αντίθετη μειοψηφία.


   ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
    2069/1983 ΣΤΕ

      Δ Πηγή, λογιστικός προσδιορισμός, εκπτώσεις, αποσβέσεις παγίων
    περιουσιακών στοιχείων, επί επιχειρήσεως εχούσης αντικείμενον την
    κατασκευήν οικοδομών και πώλησιν τούτων, αι οικοδομαί αποτελούν
    εμπορεύσιμα περιουσικά στοιχεία, εάν όμως ο ασκών την επιχείρησιν
    προώρισε τινάς τούτων προς εκμετάλλευσιν κατ' επάγγελμα δι'
    εκμισθώσεως, θεωρείται ως ασκών εν τούτω επιχείρησιν εκμισθώσεως
    οικοδομών και, συνεπώς, αύται αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της
    επιχειρήσεως, ως προς τα οποία έχει εφαρμογήν η περί αποσβέσεως
    διάταξις του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. στ ΝΔ 3323/55, ούτω, δεν αρκεί ότι ο
    ασκών επιχείρησιν κατασκευής και πωλήσεως οικοδομών εξεμίσθωσε τινάς
    τούτων ίνα δύναται να προβαίνει εις απόσβεσιν των εκμισθωθεισών
    οικοδομών κατά την ως άνω διάταξιν, αλλ' απαιτείται προς τούτο να
    προκύπτη ότι προώρισεν αυτάς προς κατ' επάγγελμα εκμετάλλευσιν των δι'
    εκμισθώσεως, αποβλέψας ούτω εις την άσκησιν σχετικής επιχειρήσεως
    (μειοψ.).

      (Απόσπασμα από το ΔΝΣΤΕ 1983).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο