Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

Απόφαση 602 01.01.2001 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

(Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 602/2001


Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Αριθ. Γνωμοδότησης: 602 /2001 (Τμήματος Β')

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ν.2238/1994, ΑΡΘΡΟ 13)

Συμμετοχή νέου εταίρου στην αύξηση κεφαλαίου μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.: Δεν συνιστά μεταβίβαση υφισταμένης εταιρικής μερίδος (εν όλω ή εν μέρει), αλλά δημιουργία νέας εταιρικής συμμετοχής, για την απόκτηση δε της νέας μερίδος δεν συμβάλλεται ο παλαιός (μοναδικός) εταίρος, αλλά η εταιρία (Ε.Π.Ε.). Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του νέου εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. δεν συνιστά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της υποπερ. ββ' περίπτ. α', της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 περί αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή φόρου 20% του κέρδους ή ωφελείας που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου κλπ.

Σ.Σ. Η ως άνω γνωμοδότηση έχει γίνει δεκτή από τον υπουργό των Οικονομικών με την 1069453/ 10598/Β0012/29.10.2001 εγκύκλιό του.1

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν η συμμετοχή νέου εταίρου στην αύξηση κεφαλαίου μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., συνιστά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από τον παλαιό εταίρο στο νέο και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της υποπ. ββ' περ. α' της παρ. 1 άρθρου 13, Ν.2238/94.

Α. Το πραγματικό της υπόθεσης
Κατά το διδόμενο πραγματικό από συσταθείσα το 1995 ως μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο (του μοναδικού εταίρου) 10.000.000 δρχ. έλαβε χώρα αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά 10.000.000 δρχ. και ανάληψη του νέου κεφαλαίου κατά ποσοστό 20% από τον παλιό εταίρο και κατά 80% από την ανώνυμη εταιρία "Όλ... Μe...". Ερωτάται δε αν η ως άνω αύξηση συνιστά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κατά συνέπεια φορολογείται αυτοτελώς κατά τις διατάξεις άρθρου 13 παρ.1 περ. α' υποπ. ββ' Ν.2238/94.

Β. Η θέση της γνωμοδότησης

Ι. Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Β' τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

α. Στο άρθρο 13 παρ. 1 περ. α' υποπ. ββ Ν.2238/94 ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:

α) με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κτλ.

II. Το εταιρικό μερίδιο παριστάνει τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα υποδηλώνει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου, από την οποία προκύπτουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία και θεωρείται εν γένει ιδιόρρυθμο περιουσιακό δικαίωμα (Ε. Νισυραίος υπ'αρθρο 27 σελ. 598 εκ. Το δίκαιο της Ε.Π.Ε. εκδ. 1994 Νομ. βιβλιοθήκη).

Επί μονοπροσώπου Ε.Π.Ε. (άρθρο 43α Ν.3190/55 προστεθέντος δι' άρθρου 2 Π.Δ.279/93 ) είναι δυνατή η μεταβίβαση σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων από εκείνα που αποτελούν την (μοναδική) μερίδα συμμετοχής του εταίρου. Κύριο αποτέλεσμα είναι η μετάβαση της εταιρείας από την μονοπρόσωπη μορφή σε εκείνη της πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. και παρεπομένως η ενεργοποίηση όλων των διατάξεων του Ν.3190/55, που λόγω της ιδιομορφίας της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. είχαν αδρανήσει.

Ομοίως, μετάβαση (ή επαναφορά) μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. στον τύπο της πολυπρόσωπης είναι δυνατή και στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με αντίστοιχο τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως (κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου που λαμβάνεται σε συνέλευση κατά το άρθρο 43α).

III. Κατά την διάταξη της υπ. ββ΄ περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 13, Ν.2238/94 φορολογείται αυτοτελώς ουχί αυτή αύτη η μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, αλλά το "κέρδος", η ωφέλεια εκ της μεταβιβάσεως, δηλαδή φορολογείται το οικονομικό "πλεόνασμα" εκ της κυκλοφορίας του μεριδίου, εκ της διαδοχικής συνεπεία μεταβιβάσεως στην συμμετοχή σε εταιρεία (ΝΣΚ Ολ. 248/94).

Επί περιπτώσεως αυξήσεως κεφαλαίου μονοπροσώπου Ε.Π.Ε. (και μεταβάσεώς της τοιουτοτρόπως σε πολυπρόσωπο) η διάταξη της υποπ. ββ περ. α' παρ.1 άρθρου 13 Ν.2238/94, λόγω της συσταλτικής ερμηνείας των φορολογικών νόμων, είναι στενώς ερμηνευτέα και δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, ως επιβάλλουσα φόρο επί του κέρδους ή της ωφελείας μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων και όχι επί αυξήσεως κεφαλαίου, ουδ' εξ ετέρου εμμέσως συνάγεται τοιαύτη μεταβίβαση μεριδίων εκ της αυξήσεως κεφαλαίου, καθ' όσον αν και επέρχεται αναπροσαρμογή των ποσοστών συμμετοχής στην εταιρεία του παλαιού (μοναδικού) εταίρου δεν πρόκειται για μεταβίβαση υφισταμένης εταιρικής μερίδας (εν όλω ή εν μέρει), αλλά για τη δημιουργία νέας εταιρικής συμμετοχής , για την απόκτηση δε της νέας μερίδος δεν συμβάλλεται ο παλαιός (μοναδικός) εταίρος, αλλ' η εταιρεία (κατά το άρθρο 43α παρ.4 Ν.3190/55) με τους τρίτους (Βλ. σχετ. ΣτΕ 3814, 3815/94 & 321/2000 επί ομοίου κατά βάση περιεχομένου διατάξεων 18 παρ. 2β' Ν.1116/81 και παρ.2 & 3 άρθρου 14 Ν.1262/82 περί φορολογίας σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικής μερίδος).

IV. Συνεπώς, επί του ως άνω ερωτήματος προσήκει η απάντηση ότι "η συμμετοχή νέου εταίρου στην αύξηση κεφαλαίου μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. δεν συνιστά μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της υποπ. ββ' περ. α' της παρ.1 άρθρου 13 Ν.2238/94 ".Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΥΠ.ΟΙΚ. με αφορμή τις κατά καιρό διαμάχες,που έχουν προκύψει μεταξύ των
υπηρεσιών των ΔΟΥ και των συναδέλφων λογιστών,έχει εκδόσει την με αριθμό
1052699/1082/α0012/30-5-2003 "διευκρινιστική" εγκύκλιο,η οποία με λίγα λό-
για αναφέρει τα παρακάτω:


QUOTE
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων
της περ.α της παράγρ.1 του άρθρου 13του Ν.2238/1994,μετά την αντικατάστασή τους με
την παράγρ.3 του άρθρου 3 του Ν.3091/2002,για τις ακόλουθες περιπτώσεις,διευκρινίζον-
ται τα παρακάτω:
1.Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ' αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης
επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλ-
λαγμα,γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους,από επαχθή αιτία,είναι δυνατόν να προ-
κύψει περιουσιακή επαύξηση-κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.
2.Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομι-
κής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών,άλλης επιχείρη-
σης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.Παρακαλώ όποιος γνωρίζει,σε ποιόν από τους παραπάνω Νόμους,2238/94 & 3091/02,ή κά-
ποιον άλλο αναφέρεται κάτι σχετικό με την δεύτερη παράγραφο,να το γνωρίσει και σε μας,
διότι όσο και αν έψαξα δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο