Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2003 ]

1061720/1274/A0012/1.7.2003 Προσδιορισμός υπεραξίας υποκαταστήματος με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού.

(Προσδιορισμός υπεραξίας υποκαταστήματος με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1061720/1274/A0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
    

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός υπεραξίας υποκαταστήματος με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού.

ΣΧΕΤ. Το αρ. πρωτ. 4515/3.6.2003 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η αριθ. 1030366/10307/Β0012/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που μεταβιβάζει υποκατάστημα επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού καταστήματος καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος προσωπικής εταιρείας.

2. Για τον προσδιορισμό της πιο πάνω υπεραξίας του υποκαταστήματος θα ληφθούν υπόψη:

α) Ο μέσος όρος των δηλωθέντων κερδών, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας το Κ.Β.Σ. και δεν εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, των 5 (πέντε) τελευταίων πριν από τη μεταβίβαση του υποκαταστήματος ετών που αναλογούν σ΄ αυτά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. Αν τα έτη λειτουργίας του υποκαταστήματος, πριν από τη μεταβίβασή του είναι λιγότερα από πέντε (5) λαμβάνονται υπόψη αυτά.

β) Η ετήσια αμοιβή που αναλογεί στο υποκατάστημα η οποία θα υπολογισθεί με τον ίδιο τρόπο.
γ) Οι τόκοι ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στο υποκατάστημα θα υπολογισθούν με τον ίδιο τρόπο.
δ) Ο συντελεστής παλαιότητας που αντιστοιχεί στα χρόνια λειτουργίας του υποκαταστήματος.
ε) Η καθαρή θέση θα υπολογισθεί με βάση τα οικονομικά δεδομένα του υποκαταστήματος, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θα ληφθεί το μέρος της καθαρής θέσης που εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό της επιχείρησης που αναλογεί στο υποκατάστημα, με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης, προσαυξημένη με την υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων του υποκαταστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στο βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.
στ) Ως κόστος κτήσης του υποκαταστήματος λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από πραγματικά δεδομένα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3.000 ευρω.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο