Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2002 ]

ΠΟΛ.1053/4.2.2002 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, έτους 2001

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, έτους 2001 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1010748/7191/986/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. Γ.Γ .ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ – ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Π.Α.
3. ΕΡΓΟ TAXIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.:1053

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2001.
1010748/7191/986/0014/ΠΟΛ.1053/4.2.2002

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/ΑΆ), όπως ισχύουν:
α) Της περ. βΆ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 9 του άρθρου 38.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 59.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/ΑΆ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/ΑΆ/1995) περί αποδεικτικών είσπραξης.
4. Την υπΆ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/ΒΆ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ (Ν.2842/2000 - ΦΕΚ 207/ΑΆ) και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.
6. Την ανάγκη απλούστευσης του εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης.
7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2001, έντυπο (009/01-ΦΠΑ), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.2002 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.
2. α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2001
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
I. Μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία ΑΆ ή ΒΆ κατηγορίας του ΚΒΣ και
II. Μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του ΚΒΣ.
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγούμενων εδαφίων πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ είναι:

Τελευταίο ψηφίο

ΑΦΜ

ΑΆ και ΒΆ

κατηγορίας βιβλία

ΓΆ

κατηγορίας βιβλία

1

25.2.2002

10.5.2002

2

26.2.2002

13.5.2002

3

27.2.2002

14.5.2002

4

28.2.2002

15.5.2002

5

1.3.2002

16.5.2002

6

4.3.2002

17.5.2002

7

5.3.2002

20.5.2002

8

6.3.2002

21.5.2002

9

7.3.2002

22.5.2002

10-50

8.3.2002

23.5.2002

60-00

11.3.2002

24.5.2002β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
I. Μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία ΑΆ ή ΒΆ κατηγορίας του ΚΒΣ και
II. Μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του ΚΒΣ.
γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
I. Σε πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν τηρούσαν βιβλία ΑΆ ή ΒΆ κατηγορίας του ΚΒΣ
II. Σε εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν τηρούσαν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του ΚΒΣ.
δ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία (1) ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπόλοιπων δηλώσεων.
Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περ. βΆ και γΆ δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περ. αΆ.
3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού. ΚατΆ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει ΔΟΥ μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή, επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Οταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί:
α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του ταμία.
β) Το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του ταμία.
5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.2002, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο