Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2019 ]

88/6/2019 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας - Σύσταση Υποκαταστήματος Λευκάδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

(Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας - Σύσταση Υποκαταστήματος Λευκάδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. απόφ. 88/6/2019

(ΦΕΚ Β' 4443/03-12-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 1 και 4, 20 παρ. 5, 6 και 40 παρ. 11.

2. Την αριθμ. ΓΔ 1926/1955143/14.11.2019 εισήγηση του Γενικού  Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας, μετά την παρέλευση της 18.12.2019, καταργείται.

2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Λευκάδας στο κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με έδρα την Λευκάδα, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργηση του.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Λευκάδας ορίζεται η 19.12.2019, ημέρα Πέμπτη.

Άρθρο 2

1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 3 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Λευκάδας, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 4 περ. β) του ν. 4512/2018 η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας ........... του ..... (Α.Δ.Τ. .......) που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας του άρθρου 1.
Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Λευκάδας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018.
β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων, το Υποκατάστημα Λευκάδας, που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο