Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2019 ]

ΔΕΔ 2935/2019 Διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές πελατών - προμηθευτών

(Διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές πελατών - προμηθευτών)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 29.10.2019
Αριθμός απόφασης: 2935

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α6 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604529
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως ισχύει.
β. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94).
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
δ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β'865, 1079 ΚΑΙ 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014). «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 29.5.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦΜ και με έδρα την ,πάροδος , κατά των με αριθμό:
α) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2013
β) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2014
γ) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2015 και
δ) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τα προσκομιζόμενα αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις με αριθμό: α) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2013
β) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.φορολογικής περιόδου 2014
γ) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2015 και
δ) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, καθώς και την από 23.4.2019 οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της ημερομηνία κατάθεσης 29.5.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Α) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 39.764.98 πλέον πρόσθετοι φόροι λόγω ανακριβείας ποσού 38.460,69 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013.

Β) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 17.104.47 πλέον πρόστιμο άρθρου 58/58Α λόγω ανακριβείας ποσού 8.552,23 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013

Γ) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2015-31/12/2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 23.971.16 πλέον πρόστιμο άρθρου 58/58Α λόγω ανακριβείας ποσού 11.985,58 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013

Δ) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 12.991,20 πλέον πρόστιμο άρθρου 58/58Α λόγω ανακριβείας ποσού 6.495,60 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013

Οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν βάσει της από 23.4.2019 έκθεσης μερικού φορολογικού ελέγχου ΦΠΑ του ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν της υπ' αριθ /..../ /2019 εντολής μερικού ελέγχου της προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ Κορίνθου (η οποία εκδόθηκε κατά παράταση της υπ' αριθ. /2017 αρχικής εντολής ελέγχου) λόγω μη υποβολής -ανακριβούς υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ και αφορά στον έλεγχο της φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, καθώς και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 & 2016 (χρήσεις 2014, 2015 & 2016), για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2238/1994, (Κώδικας φορολογίας εισοδήματος), του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), του Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ), του ν. 4172/2013, (ΚΦΕ), του ν. 4174/2013(ΚΦΔ) , του ν.4308/2014(ΕΛΠ) και του Ν. 2859/2000 (ΦΠΑ), σε συνδυασμό και με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/2005

Στον προσφεύγοντα κοινοποιήθηκαν οι με αριθ /12-03-2018 και /2018 προσκλήσεις προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων καθώς και το /2019 έγγραφο, με το οποίο του γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση των πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, στα οποία δεν ανταποκρίθηκε.

Δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν στον έλεγχο τα τηρούμενα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης του προσφεύγοντος, κατέστη αντικειμενικά αδύνατος ο λογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων και ο έλεγχος προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (σε όσα έτη είχαν υποβληθεί δηλώσεις) και αφετέρου τα στοιχεία των δηλώσεων τρίτων προς την ΓΓΔΕ, (Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών & ΜΥΦ από το πληροφοριακό σύστημα taxis- elenxis)σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 περ. β και παρ. 2 περ. α' του ν. 2238/1994-ΚΦΕ και του άρθρου 28 περ. γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ).

Εν συνεχεία ο έλεγχος προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν.2859/2000 λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα , όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στη φορολογία εισοδήματος και μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (αγορών -δαπανών), επειδή δεν προσκομίσθηκαν στον έλεγχο τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, όπως ορίζεται ως προϋπόθεση από τις διατάξεις του άρθρου 32 ν. 2859/2000.

Επισημαίνεται ότι με την υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων στρέφεται κατά των οριστικών πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α., ενώ όπως προκύπτει και από το από 11.6.2019 έγγραφο απόψεων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Κορίνθου δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά των εκδοθεισών οριστικών πράξεων φορολογίας εισοδήματος.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας του παρακάτω λόγους:

Για τις άνω χρήσεις υπέβαλε μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Ο έλεγχος βασίστηκε σε προσδιορισμό ακαθαρίστων εσόδων με βάση φερόμενες δηλώσεις τρίτων χωρίς να αιτιολογεί ποιοι είναι οι τρίτοι, ποιες δήθεν συναλλαγές, ποια φορολογικά παραστατικά εξέδωσε, με ποιο περιεχόμενο ως προς τις παρασχεθείσες δήθεν υπηρεσίες του, τον χρόνο και τον τόπο και τα ποσά.

Για τους λόγους αυτούς οι προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. είναι αφενός αόριστες και αναπόδεικτες και αφετέρου άκυρες, καθόσον ο ίδιος δεν δύναται να απαντήσει και να αμυνθεί σε ανύπαρκτες δηλώσεις τρίτων.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 ν. 2238/1994 ορίζεται ότι:

1. Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.

2. Για τους υπόχρεους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1:
α) Το ακαθάριστο εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει η ελεγκτική αρχή για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει η επιχείρηση, το μικτό κέρδος που πραγματοποιείται από ομοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με παρόμοιες συνθήκες, το απασχολούμενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελματική δαπάνη.
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος, ο τόπος που ασκείται αυτό, η ειδικότητα, ο επιστημονικός τίτλος, ο κύκλος των εργασιών, το ύψος της αμοιβής που εισπράττεται
κατά περίπτωση, το προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα μέσα που διαθέτονται, η πελατεία, το ύψος των επαγγελματικών δαπανών και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και απόδοση αυτών. Η κρίση της ελεγκτικής αρχής για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου εισοδήματος πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα της κοινής πείρας.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις «και μέσα μεταφοράς»που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες "και χρησιμοποιώντας μεθόδους" που προβλέπονται στον Κώδικα.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι|: Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) β) γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38§§1,2,3,4 του ν. 2859/2000:

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

2. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων και προβαίνει στην εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

3. Εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος στο φόρο, αναφορικά με τη φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. προβαίνει στον προσδιορισμό τους με βάση τα υπόψη του στοιχεία και ιδίως: α) Τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές και τις σχετικές με το φόρο του παρόντος νόμου δαπάνες, β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών από πληροφορίες που διαθέτει ή περιέρχονται σ' αυτόν. Η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της φορολογίας εισοδήματος.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48Α του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: 1. Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, τις ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει ότι ο υπόχρεος στο φόρο παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί να εκδώσει από το γραφείο μερική Πράξη Προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο ακόμα και χωρίς έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχου σε άλλες φορολογίες.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει:
α)
β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,
γ) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν, καθώς και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά,
δ) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου ή την περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο, για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και τις λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
ε) κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης ή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η καταβολή φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης ο προσφεύγων για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους 2013-2016 είχε υποβάλλει μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διαφορές:
α) μεταξύ των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων και φορολογητέων εκροών βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
β) μεταξύ των ποσών που προέκυψαν από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών του προσφεύγοντος και αυτών που προέκυπταν από τις αντίστοιχες δηλώσεις τρίτων προς την ΓΓΔΕ, (Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών & ΜΥΦ από το πληροφοριακό σύστημα taxis- elenxis).

Επειδή, αν και ο προσφεύγων κλήθηκε με τις υπ' αριθμ /2018 και /2018 προσκλήσεις προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων καθώς και με το /2019 έγγραφο, με το οποίο του γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση των πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, δεν ανταποκρίθηκε.

Επειδή, λόγω της μη προσκόμισης στον έλεγχο των τηρηθέντων βιβλίων και φορολογικών στοιχείων της επιχείρησης του προσφεύγοντος, κατέστη αντικειμενικά αδύνατος ο λογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων και ο έλεγχος προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (σε όσα έτη είχαν υποβληθεί δηλώσεις) και συνεκτιμώντας τα στοιχεία των δηλώσεων τρίτων προς την ΓΓΔΕ, (Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών & ΜΥΦ από το πληροφοριακό σύστημα taxis- elenxis),σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 περ. β και παρ. 2 περ. α' του ν. 2238/1994-ΚΦΕ και του άρθρου 28 περ. γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ).

Εν συνεχεία ο έλεγχος προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές Φ.Π.Α. και τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 και 48Α του ν.2859/2000 λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στη φορολογία εισοδήματος και μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (αγορών -δαπανών), επειδή δεν προσκομίσθηκαν στον έλεγχο τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, όπως ορίζεται ως προϋπόθεση από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 32 ν. 2859/2000. Συνεπώς ορθά εκδόθηκαν από τη φορολογική αρχή οι προσβαλλόμενες πράξεις.

Επειδή επιπλέον ο προσφεύγων δεν άσκησε ενδικοφανή προσφυγή κατά των οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και της οικείας έκθεσης μερικού φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος, βάσει της οποίας προσδιορίσθηκαν τα ακαθάριστα έσοδα των ελεγχόμενων χρήσεων, τα οποία λήφθηκαν εν συνεχεία υπόψη από τον έλεγχο για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εκροών στο Φ.Π.Α. , όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859 περί Φ.Π.Α. Συνεπώς δεν αμφισβητεί και τον προσδιορισμό των φορολογητέων εκροών Φ.Π.Α. , ο οποίος αν και είναι αυτοτελής ως προς το Φ.Π.Α. , όπως προκύπτει και από την από 23.4.2019 οικεία έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου ΦΠΑ, εδράζεται ωστόσο στον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων στη φορολογία εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο 48 ν.2859/2000.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 29.5.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

Υπ' αριθμ. /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α
 

Διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2013 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.
Φορολογητέες εκροές - 172.891,22 172.891,22
Φορολογητέες εισροές


Φόρος εκροών
39.764,98 39.764,98
Χρεωστικό υπόλοιπο
39.764,98 39.764,98
Πρόστιμα άρθρου 58/58Α Κ.Φ.Δ. - 38.460,69 38.460,69
ΣΥΝΟΛΟ
78.225,67 78.225,67


Υπ' αριθμ. /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α
 

Διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2014 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.
Φορολογητέες εκροές - 74.367,25 74.367,25
Φορολογητέες εισροές


Φόρος εκροών
17.104,47 17.104,47
Χρεωστικό υπόλοιπο
17.104,47 17.104,47
Πρόστιμα άρθρου 58/58Α Κ.Φ.Δ. - 8552,23 8552,23
ΣΥΝΟΛΟ
25.656,70 25.656,70


Υπ' αριθμ. /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α
 

Διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2015 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.
Φορολογητέες εκροές - 104.222,42 104.222,42
Φορολογητέες εισροές


Φόρος εκροών
23.971,16 23.971,16
Χρεωστικό υπόλοιπο
23.971,16 23.971,16
Πρόστιμα άρθρου 58/58Α Κ.Φ.Δ. - 11.985,58 11.985,58
ΣΥΝΟΛΟ
35.956,74 35.956,74


Υπ’ αριθμ. ............/2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α
 

Διαχειριστική περίοδος : 01/01-31/12/2016 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.
Φορολογητέες εκροές - 54.130,00 54.130,00
Φορολογητέες εισροές


Φόρος εκροών
12.991,20 12.991,20
Χρεωστικό υπόλοιπο
12.991,20 12.991,20
Πρόστιμα άρθρου 58/58Α Κ.Φ.Δ. - 6.495,60 6.495,60
ΣΥΝΟΛΟ
19.486,80 19.486,80Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο