Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2019 ]

122221 ΕΞ 2019 Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

(Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 122221 ΕΞ 2019

(ΦΕΚ Β' 4058/07-11-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 18 και 19 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’), όπως ισχύουν.
2. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), όπως ισχύουν.
3. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) για τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, όπως ισχύουν.
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ 137 Α’).
6. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αυτές ισχύουν.
7. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» (ΦΕΚ 180 Α’), όπως ισχύουν.
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α’).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 121 Α’).
10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α’), όπως ισχύουν.
11. Της αριθμ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  Υπουργό  Επικρατείας» (ΦΕΚ 2902 Β’).
12. Της αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β΄3990).
13. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

Β. Την ανάγκη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας των πολιτών μεταξύ των Μητρώων των Φορέων του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Γ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας, στα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του Δημοσίου.

Δ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στιγμιότυπου βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών, που αντλούνται από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) του Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 1
Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών


1. Αποκλειστικός σκοπός της διάθεσης των βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών μεταξύ των Μητρώων, με απώτερο στόχο την διασύνδεση των επιμέρους Μητρώων και την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’), σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019.

2. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφερθούν από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με χρήση κατάλληλης φορητής συσκευής (εξωτερικού σκληρού δίσκου) ή οπτικού ή μαγνητικού μέσου, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας (κρυπτογράφηση), με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής μεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τα ακριβή προς διάθεση πεδία και οι προδιαγραφές τους περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

4. Πρόσβαση στα κατά τα ανωτέρω διατιθέμενα πληροφοριακά δεδομένα θα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

5. Η συνεχής παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων ταυτοποίησης, θα επιτευχθεί μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η υπηρεσία αυτή θα περιλαμβάνει τις μεταβολές των βασικών στοιχείων του Μητρώου Πολιτών και θα πραγματοποιηθεί, αφού υπογραφεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Η παροχή των επικαιροποιημένων στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..

6. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τη χρήση του πληροφοριακού της συστήματος «broker» για την αξιοποίησή του κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των πολιτών.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων της, ώστε η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

2. Οι αντίστοιχες ευθύνες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων για την παροχή πληροφοριών σχετικά την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας των δύο φορέων καθορίζονται μέσω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, που συνάπτεται μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ανωτέρω Κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή στοιχείων Μητρώου Πολιτών για Ταυτοποίηση Μητρώων


- ID (εσωτερικό κλειδί πίνακα)
- Κωδικός Αριθμός Μητρώου Πολίτη
- Όνομα
- Δεύτερο όνομα
- Τρίτο όνομα
- Όνομα Λατινικά
- Δεύτερο όνομα Λατινικά
- Τρίτο όνομα Λατινικά
- Όνομα Ισοδύναμο
- Δεύτερο όνομα Ισοδύναμο
- Τρίτο όνομα Ισοδύναμο
- Χωρίς όνομα
- Επώνυμο
- Δεύτερο επώνυμο
- Επώνυμο Λατινικά
- Δεύτερο επώνυμο Λατινικά
- Επώνυμο Ισοδύναμο
- Όνομα πατρός
- Δεύτερο όνομα πατρός
- Όνομα πατρός Λατινικά
- Δεύτερο όνομα πατρός Λατινικά
- Όνομα πατρός Ισοδύναμο
- Δεύτερο όνομα πατρός Ισοδύναμο
- Επώνυμο πατρός
- Δεύτερο επώνυμο πατρός
- Επώνυμο πατρός Λατινικά
- Δεύτερο επώνυμο πατρός Λατινικά
- Ένδειξη για Άνευ Πατρός
- Όνομα μητρός
- Δεύτερο όνομα μητρός
- Όνομα μητρός Λατινικά
- Δεύτερο όνομα μητρός Λατινικά
- Όνομα μητρός Ισοδύναμο
- Δεύτερο όνομα μητρός Ισοδύναμο
- Επώνυμο μητρός
- Δεύτερο επώνυμο μητρός
- Επώνυμο μητρός Λατινικά
- Δεύτερο επώνυμο μητρός Λατινικά
- Γένος μητρός
- Γένος μητρός Λατινικά
- Όνομα συζύγου
- Επώνυμο συζύγου
- Πατρώνυμο συζύγου
- Γένος συζύγου
- Γένος συζύγου Λατινικά
- Ημερομηνία γέννησης
- Ένδειξη Συμπλήρωσης πεδίου Ημερομηνίας Γέννησης
- Ένδειξη θανάτου
- Ημερομηνία θανάτου
- Φύλο
 
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο