Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2019 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ

(Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ)

Κατηγορία: Λοιπά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Θέματα Οργάνωσης και Εποπτείας των Αγορών Ενέργειας


Βασικός σκοπός της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 1 αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δεσμευτικού χάρτη ενεργειών και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών για την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε εφαρμογή του υποδείγματος - στόχου (Target Model) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είχε αρχικά επιδιωχθεί κυρίως με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη το νομοθετικό πλαίσιο της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης. Στη συνέχεια, με το Ν. 4425/2016 (Α' 185), ως τροποποιήθηκε με το Ν. 4512/2018 (Α' 5), προβλέφθηκε η λειτουργία διακριτών Αγορών Ενέργειας, ήτοι των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών, καθώς και της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.

Οι Αγορές δε Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρόπησης που λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), δηλαδή του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενώ το ΕΧΕ ΑΕ αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση των λοιπών Αγορών.

Δεδομένου ότι η επείγουσα ολοκλήρωση μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην ενίσχυση της παρακολούθησης υλοποίησης των υποχρεώσεων των εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε., για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του Ν. 4425/2016, ως ισχύει, με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χρονοδιάγραμμα δράσεων.

Επίσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4001/2011, σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι εν γένει αρμόδιοι για την εποπτεία των Επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ειδικά η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος.

Ενόψει της υλοποίησης των Αγορών Ενέργειας, προκειμένου να είναι ασφαλές το περιβάλλον της αγοράς και οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτήν να είναι ενήμεροι από τώρα για τις υποχρεώσεις τους, με το άρθρο 2 εναρμονίζεται το εθνικό πλαίσιο με τον Κανονισμό 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας ("Κανονισμό REMIT"). Ο Κανονισμός αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ορθή λειτουργία αυτών των χονδρικών αγορών ενέργειας και με την απαγόρευση των καταχρηστικών πρακτικών που επηρεάζουν τις χονδρικές αγορές ενέργειας, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοοικονομικές αγορές, λαμβάνοντας όμως ταυτόχρονα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αγορών ενέργειας.

Πράγματι, ενόψει της αναδιάρθρωσης της Ελληνικής αγοράς ενέργειας με την επικείμενη υιοθέτηση του Μοντέλου Στόχου (Target Model) και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπου η χονδρική αγορά ενέργειας θα περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής (αγορές βασικών προϊόντων και αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων), η αποτροπή κάθε απόπειρας χειραγώγησης της αγοράς ενέργειας αποτελεί επιτακτική ανάγκη

Για το λόγο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η εισαγωγή στο άρθρο 3 του ν. 4001/2011 ρητής αρμοδιότητας της ΡΑΕ περί διασφάλισης ακεραιότητας και της διαφάνειας στη χονδρική αγορά ενέργειας, η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων και εισάγεται εκ παραλλήλου ρητή υποχρέωση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη χονδρική αγορά να προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, εισάγεται ρητή αρμοδιότητα της ΡΑΕ στο άρθρο 22 του ν. 4001/2011 να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, καθώς επίσης και κάθε προσώπου ή οργανωμένης αγοράς της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού.

Επιπροσθέτως, εισάγεται στο άρθρο 36 του νόμου 4001/2011 ειδική ρύθμιση: α) για διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες αφορούν παραβάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού REMIT, οι οποίες αφορούν και φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου θα πρέπει ως προς αυτά τα πρόστιμα να αποσυνδεθούν από τον κύκλο εργασιών των νομικών προσώπων, β) για διοικητικά μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει η Αρχή ανεξαρτήτως επιβολής ή μη προστίμου, γ) ώστε να εξειδικεύεται έτι περαιτέρω η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου ως προς τα κριτήρια ως προς τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται από την Αρχή.

Τέλος, στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή του άρθρου 13 του Κανονισμού, ενισχύεται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016, ώστε η ΡΑΕ απευθείας ή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δικαστικές ή άλλες αρχές μπορεί να λαμβάνει σειρά μέτρων προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων της και διαπίστωσης παραβάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ


Στο Κεφάλαιο Β' περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, με δύο πυλώνες: πρώτον, ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και, δεύτερον, απελευθέρωση από εμπόδια στην αποτελεσματική της λειτουργία. Τελικός στόχος η μείωση του κόστους και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, ενόψει του συστημικού κινδύνου που συνιστά η διακινδύνευσή της για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα για την εθνική οικονομία και κοινωνία.

Ήδη, η οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ διέπεται, από της μετατροπής της δυνάμει του ΠΔ 333/2000 (Α' 278) σε ανώνυμη εταιρεία και την μετέπειτα εισαγωγή μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά βάση από τη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών που είναι συγχρόνως δημόσιες επιχειρήσεις, υπαγόμενη στις εταιρείες του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3429/2005 (Α' 314), ως ισχύει. Σε συνέχεια της απόσχισης, δυνάμει του Ν. 4001/2011 (Α'179) των Κλάδων Δικτύου Μεταφοράς (νυν ΑΔΜΗΕ) και Διανομής (νυν ΔΕΔΔΗΕ) της, οι δραστηριότητές της πλέον στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας διακρίνονται αποκλειστικώς και μόνον σε δύο μερικότερες σχετικές αγορές, πλήρως εκτεθειμένες στον ελεύθερο ανταγωνισμό, στην (ανάντη) αγορά Παραγωγής και στην (κατάντη) αγορά Προμήθειας.

Επιπλέον, από την ολοκλήρωση των μετοχοποιήσεων της ΔΕΗ, κατά το έτος 2003, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (ποσοστό 51,12%) της ΔΕΗ Α.Ε. ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Από το ως άνω ποσοστό, 17 % των μετοχών της ΔΕΗ μεταβιβάστηκε στις 11.4.2014 στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (ΤΑΙΠΕΔ), το δε υπόλοιπο 34,12% των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου μεταβιβάστηκε στις 20.3.2028 στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ), σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν. 4512/2018 (Α' 5). Κατά συνέπεια, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Ακόμη, σημειώνεται πως τόσο η ΔΕΗ ΑΕ όσο και οι θυγατρικές της, κατά την πάγια βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε επιχορηγούνται από αυτόν.

Κατά συνέπεια, προκρίνεται η αποδέσμευση της ΔΕΗ από τους ασφυκτικούς περιορισμούς που ενισχύθηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και απηχούσαν διατάξεις εφαρμοζόμενες στο στενό Δημόσιο Τομέα, καθότι επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και λαμβάνοντας υπόψιν την παρούσα οικονομική της κατάσταση, κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί στην εταιρεία η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων ως βέλτιστων αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και να ενδυναμωθούν τα εταιρικά της όργανα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωσή της.

Συγκεκριμένα, για την ανανέωση του προσωπικού, προβλέπεται νέα διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων αορίστου χρόνου (άρθρο 3) με εκ των υστέρων έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ και μη εφαρμογή σε αυτούς του προστατευτικού πλαισίου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ και των επιχειρησιακών πρακτικών, που συνιστούσαν πλαίσιο μονιμότητας. Ο δε αριθμός των προσλήψεων θα ανάγεται στη πολιτική προσλήψεων που καταρτίζεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πλάνο της εταιρείας από την Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών (εκ μελών ΔΣ) και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πράγματι, σε ό,τι αφορά ειδικά την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, οι διαμορφωμένες εργασιακές σχέσεις, η χρονοβόρα διαδικασία πρόσληψης καθώς και η αδυναμία στελέχωσης της επιχείρησης με εξειδικευμένο προσωπικό εξαιτίας των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, προξενούν δομικά και ουσιαστικά προβλήματα στην οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο μέσος όρος ηλικίας αγγίζει κατά προσέγγιση τα 52 έτη, ενώ υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων. Το δε χρονικό διάστημα που de facto μεσολαβεί από την προκήρυξη της ΔΕΗ για προσλήψεις μέχρι και την κύρωση των οριστικών πινάκων των επιτυχόντων και μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα τρία (3) έτη, κάτι που οδηγεί εν τέλει στη σημαντική διαφοροποίηση των αναγκών της Επιχείρησης.

Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω και με σκοπό την ανανέωση του προσωπικού και την ενίσχυση της ΔΕΗ με νέο και κατά τεκμήριο εκπαιδευμένο σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα δυναμικό, με ταυτόχρονη μείωση του μισθολογικού κόστους, θεσπίζεται η νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού. Αυτή θα συνεχίσει να διεξάγεται με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας βάσει δημόσιας προκήρυξης, όμως με εκ των υστέρων έλεγχο και επικύρωση του ΑΣΕΠ και χωρίς το ασφυκτικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αλλά πάντα με εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών ΣΣΕ.

Παράλληλα, στις παρούσες συνθήκες, η εταιρεία (και οι θυγατρικές της) καλείται προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον της ενέργειας με την καλύτερη λειτουργία των υποδομών της, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και μετασχηματίζοντας δράσεις, αναλαμβάνοντας νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αναζητώντας νέες αγορές. Έτσι, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες απασχολούν πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου και καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα υψηλού κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά, όπως και μέσα από την εταιρεία, να λογοδοτούν αλλά και να κινητροδοτούνται επαρκώς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν.

Για το λόγο αυτό και για την επίτευξη του στόχου λειτουργίας της ΔΕΗ με πιο αποδοτικό τρόπο, προβλέπεται η πρόσληψη των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών (των τελευταίων έως το 20% των προβλεπόμενων θέσεων) της εταιρείας με τριετείς συμβάσεις, κατόπιν προκήρυξης (άρθρο 4). Περαιτέρω, ακριβώς για την προσέλκυση στελεχών με εμπειρία από την αγορά, προβλέπεται ότι εξαιρούνται του πλαφόν των αποδοχών του αρ. 28 ν. 4354/2015 οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της εταιρείας (σήμερα 47 άτομα) και ότι τόσο τα κριτήρια πρόσληψης, όσο και οι λοιποί όροι των συμβάσεών τους θα ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το νέο πλαίσιο συμπληρώνεται με την ενδυνάμωση της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών της εταιρείας, η οποία μετασχηματίζεται σε Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών και αποκτά νέες αρμοδιότητες, προκειμένου να οριοθετήσει τις ευχέρειες που δίνονται με τις λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου (άρθρο 5). Η νέα Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών θα αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και θα έχει λόγο αφενός στην κατάστρωση της πολιτικής προσλήψεων για το προσωπικό αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πλάνο της εταιρείας, και αφετέρου στη διαδικασία για την πρόσληψη των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών καθώς και τις αμοιβές τους.

Στη συνέχεια, περιγράφεται το πλαίσιο για τριών ειδών συστήματα κινητικότητας του προσωπικού (εθελούσιες εξόδους με επιβάρυνση της ΔΕΗ - άρθρο 6, κινητικότητα εντός Ομίλου με ειδική διαδικασία βάσει αναγκών - άρθρο 7- και εθελούσια μεταφορά στο Δημόσιο - άρθρο 8).

Με τη ρύθμιση για τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου του προσωπικού (άρθρο 6) τίθεται το πλαίσιο για στοχευμένες εθελούσιες εξόδους, με στόχο την ανανέωση, τη μείωση των δαπανών και ενόψει της απολιγνιτοποίησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ θα μπορούν να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες.

Ρητά δε προβλέπεται ότι η επιβάρυνση από τα προγράμματα αυτά θα ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ και οριοθετείται το ύψος του οικονομικού κινήρου που μπορεί να δίνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως ενδεικτικά: η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, τα χαρακτηριστικά των προς έξοδο κατηγοριών προσωπικού και το πλήθος των ωφελουμένων.

Περαιτέρω, για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση του προσωπικού, με το σχέδιο νόμου (άρθρο 7) προβλέπεται σύστημα εσωτερικής κινητικότητας εντός του ομίλου, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινηθούν προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Ειδικότερα, το προσωπικό της ΔΕΗ θα μπορεί να μεταφέρεται ή να αποσπάται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτήν που ανήκει ο εργαζόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει.

Οι μετακινήσεις αυτές θα διενεργούνται βάσει ενός εσωτερικού Συστήματος Κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου θα έχει προηγηθεί η καταγραφή σε ανάγκες προσωπικού συγκεκριμένων κατηγοριών/ειδικοτήτων από τις εταιρίες-υποδοχείς του αποχωρούντος προσωπικού και θα ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΕΗ προς το προσωπικό της, για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.

Τέλος, με το άρθρο 8 προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού της ΔΕΗ, με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες και φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι μεταφορές αυτές θα γίνονται σε εθελοντική βάση και θα καλύπτουν τις ανάγκες σε κατηγορίες προσωπικού και ειδικότητες, όπως οι ανάγκες αυτές έχουν κοινοποιηθεί από υπηρεσίες-υποδοχείς στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας, χωρίς να διατηρείται διαφορά αποδοχών, και δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Περαιτέρω, για την ενίσχυση της ευελιξίας της, προβλέπεται η εξαίρεση της ΔΕΗ από τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα και η ανάθεση των σχετικών συμβάσεων βάσει του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας (άρθρο 9), πάντα με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας και χωρίς να θίγεται ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ήδη, με ρητή διατύπωση του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα, με την πρόβλεψη του άρθρου 222, παρ. 7, η ΔΕΗ είχε εξαιρεθεί από την εφαρμογή μεγάλου μέρους των εθνικών διατάξεων για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, καθώς και από το σύνολο των διατάξεων της εκτέλεσης, ως εταιρεία του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005 δραστηριοποιούμενη στον τομέα της ενέργειας.
Δεδομένων των ανωτέρω και σταθμίζοντας την ανάγκη αφενός διασφάλισης της εφαρμογής οικείου ενωσιακού νομικού πλαισίου και αφετέρου επίτευξης ευελιξίας και ταχύτητας κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, που κατά τεκμήριο, εξαιτίας του ύψους τους, δεν είναι ικανές να προκαλούσαν αισθητά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι στο εξής η ΔΕΗ θα διενεργεί τις Προμήθειές της (Procurement), δηλαδή θα αναθέτει τις συμβάσεις έργων, αγαθών, υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011), τηρώντας όμως τις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (L. 94/243).

Ως αντίβαρο ενισχύεται η Επιτροπή Ελέγχου που ήδη υφίσταται, με αρμοδιότητες θεματοφύλακα αφενός της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου Προμηθειών (Procurement) της εταιρείας και αφετέρου της αποδοτικότητας της λειτουργίας Προμηθειών, δηλαδή της ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί η Επιτροπή Ελέγχου, προτείνεται να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας και να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτόν και βελτιώσεις στην λειτουργία των Προμηθειών (Procurement) και, επιπροσθέτως, να συντάσσει ετήσια αναφορά προς το ΔΣ σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας των Προμηθειών με συγκεκριμένους δείκτες (πχ χρόνοι ολοκλήρωσης, χρήση ανοιχτών διαδικασιών, ύψος και είδος συμβάσεων κοκ), προκειμένου να μειωθούν οι συναφείς κίνδυνοι για την εταιρεία.

Τέλος, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές της ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ (άρθρο 10), προς τον ίδιο σκοπό του εκσυγχρονισμού τους, επομένως και οι εταιρείες αυτές πρέπει να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα όργανα και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να υπαχθούν στο πιο ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων που προβλέπεται με τον παρόντα νόμο.

Στο τέλος του Κεφαλαίου τίθεται η πρόβλεψη για τη μείωση της έκπτωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είχε θεσπισθεί υπέρ του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, για λόγους περιορισμού του κόστους της εταιρείας (άρθρο 11).

Πράγματι, με την ΠΥΣ 127 της 07/15.11.1990 καθορίσθηκε το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε., μέχρι του οποίου θα ισχύει ειδικό μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού. Περαιτέρω, με την εν λόγω ΠΥΣ ορίζεται ότι με το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού, όπως είχε διαμορφωθεί με την απόφαση 219/80 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ θα τιμολογούνται οι καταναλώσεις μέχρι των ανώτατων ορίων που προβλέπονται σε αυτήν.

Ωστόσο, κατά το χρόνο θέσπισης της εν λόγω ρύθμισης η ΔΕΗ Α.Ε. λειτουργούσε ως Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση και κατά συνέπεια η επιβαλλόμενες χρεώσεις εκ μέρους της ενσωμάτωναν το αντάλλαγμα για το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε. Ήδη με την ενσωμάτωση του δεύτερου και του τρίτου ευρωπαϊκού Ενεργειακού Πακέτου, πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Συνακολούθως, διακρίθηκαν και οι χρεώσεις προμήθειας από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Ωστόσο, το ειδικό τιμολόγιο των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ -και των θυγατρικών της πλέον- συνέχισε να εφαρμόζεται στο σύνολο των καταναλώσεων χωρίς να γίνεται διάκριση των χρεώσεων σε χρεώσεις προμήθειας και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η προσαρμογή της έκπτωσης γίνεται σε εύλογο ύψος, που εφαρμόζεται ευρέως μεταξύ των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι μέχρι 30% (από 75% που ήταν μέχρι σήμερα) και δικαιολογείται από την προσπάθεια οικονομικής ανάταξης και διατήρησης της βιωσιμότητάς της. Διευκρινίζεται δε ρητώς ότι η έκπτωση δεν καταλαμβάνει το ρυθμιζόμενο σκέλος του λογαριασμού, το οποίο υποχρεωτικά αποδίδει η ΔΕΗ, αλλά μόνο τις καταναλώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Θέματα Βελτίωσης Εισπραξιμότητας Οφειλών


Παράλληλα με τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, επισπεύδονται μια δέσμη μέτρων, νομοθετικών και άλλων, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς της. Στην κατεύθυνση αυτή, με το άρθρο 12 εντάσσονται και οι απαιτήσεις εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων του ν. 4354/2015, όπως οι απαιτήσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, προκειμένου αφενός να μπορούν να τιτλοποιήσουν τις απαιτήσεις τους και αφετέρου κατά τη διαχείρισή τους να υφίστανται όλα τα εχέγγυα της σχετικής νομοθεσίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 σκοπείται η αναμόρφωση των διατάξεων για την παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ελεύθερης λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού. Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4001/2011 (Α' 179) και ιδίως κατόπιν των Ν. 4389/2016 (Α' 94) και Ν. 4425/2011 (Α' 185) για την θέσπιση των ρυθμιζόμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής και την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, αντίστοιχα, είναι διαρκώς αυξανόμενος ο αριθμός των Πελατών που ασκούν το δικαίωμά τους να επιλέξουν εναλλακτικούς Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι της δεσπόζουσας επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι αντίστοιχα αυξάνουν τα μερίδιά τους στη αγορά αυτή. Υπό το πρίσμα αυτό, η αποκλειστική παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, ως υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά, είναι παρωχημένη και αντικαθίσταται με το παρόν με τον ορισμό με ΥΑ εκ περιτροπής και διαδοχικά των τριών (3) μεγαλύτερων παρόχων ως Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς τους.

Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι μεταξύ των οφειλετών της ΔΕΗ είναι και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α που έχουν ιδρυθεί από τους Δήμους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων του 252 επ. του ν. 3463/2006 (Α' 114), με αποτέλεσμα να αυξάνεται το συνολικώς οφειλόμενο ποσό προς την εταιρεία και να επηρεάζεται σημαντικά η οικονομική της κατάσταση. Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή περαιτέρω διόγκωσης των οφειλών των ως άνω επιχειρήσεων ΟΤΑ προς τη ΔΕΗ, κρίνεται σκόπιμο να ευθύνονται εφεξής και οι Δήμοι από κοινού με τις δημοτικές επιχειρήσεις για τις οφειλές αυτές. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 14 προβλέπεται ο εκάστοτε Δήμος να προσχωρεί ως εγγυητής στη σχετική σύμβαση προμήθειας που συνάπτεται με την αντίστοιχη δημοτική επιχείρηση.

Τέλος, με το άρθρο 15 αναπροσαρμόζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), όσον αφορά τη νυχτερινή κατανάλωση. Ειδικότερα, μειώνεται η χρέωση της νυχτερινής κατανάλωσης για τους πελάτες οικιακής χρήσης ΧΤ (κυρίως νοικοκυριά) ως προς τη 2η και 3η κλίμακα κατανάλωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας (κατά 35 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα), μείωση η οποία ευνοεί περισσότερο καταναλωτές που χρησιμοποιούν ως βασικό μέσο θέρμανσης τους ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Ρυθμίσεις για την Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ΑΕ και λοιπές διατάξεις αγοράς Φυσικού Αερίου


Στο Κεφάλαιο Δ' εντάσσεται η τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α 179), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 53 του ν. 4602/2019 (Α 45), οι οποίες αφορούν τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται τα άρθρα 80 ΙΑ- 80ΙΔ του ν. 4001/2011 και τροποποιούνται τα άρθρα 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ και 80Ι.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσκοπούν στον αποτελεσματικότερο εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε ώστε αφενός να επιτευχθεί ουσιαστική μεταρρύθμιση της αγοράς αερίου στη χώρα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην προμήθεια, και καθιστώντας την αξιοποίηση των δικτύων διανομής αποδοτικότερη, με την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών σε διαγωνισμό που θα διεξάγει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και αφετέρου να διασφαλισθεί η σχεδίαση και υλοποίηση των διεθνών έργων, τα οποία έχει αναπτύξει με κοινοπρακτικά σχήματα η ΔΕΠΑ. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα λογιστικής, μετοχικής, φορολογικής και συμβολαιογραφικής φύσης της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσής του.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 η ΔΕΠΑ προβαίνει σε μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών και διεθνών έργων και ιδρύονται δύο (2) νέες εταιρείες, η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ως κλάδος υποδομών νοούνται (και πλέον στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ εντάσσονται) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.), η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ. Εξαιρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Το 65% των μετοχών της νέας εταιρίας περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο τις πωλεί και τις μεταβιβάζει στο σύνολό τους, ενώ το υπόλοιπο 35 % των μετοχών συνεχίζει να κατέχεται από την ΕΛΠΕ Α.Ε, η οποία συμμετέχει με το ποσοστό αυτό στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ.

Ο άλλος κλάδος που διασπάται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αυτός των διεθνών έργων. Ως κλάδος διεθνών έργων νοείται (και πλέον στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ εντάσσονται) το σύνολο των δραστηριοτήτων διεθνών έργων που διατηρεί η υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα διεθνή έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E. και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (East Med), τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD όπου συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E. και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες.

Επιπλέον στον εν λόγω κλάδο περιλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε παραμένει σε πρώτο χρόνο θυγατρική της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και οι μετοχές της διανέμονται pro rata κατά 65% στο ΤΑΙΠΕΔ και 35% στην ΕΛΠΕ Α.Ε. Το Ταμείο, μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο, μετοχές που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης.

Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διάσπασης, η σημερινή ΔΕΠΑ ΑΕ μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο προμήθειας.

Στον κλάδο περιλαμβάνεται κατ' ελάχιστο η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, η εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής Φυσικού Αερίου, η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON», η προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς, η προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και μεταβιβάζει μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.

Ειδικότερα, επί των άρθρων του ν. 4001/2011 που τροποποιούνται:
Άρθρο 80 Ε
Η παράγραφος 3 διαγράφεται καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις δεν υφίσταται πλέον η περίπτωση όπου το Ελληνικό Δημόσιο ή κρατικός λειτουργός του δημοσίου τομέα να ασκεί έλεγχο σε Διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή να έχει την κυριότητα ή τον έλεγχο δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται.
Άρθρο 80 ΣΤ
Τροποποιείται η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕ δύναται πλέον να εναντιωθεί στην πιστοποίηση Διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου ή αύξησης συμμετοχής σε Διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου εφόσον κρίνεται ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 80 Ζ
Προστίθεται νέα παράγραφος 2 μετά το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι. Προβλέπεται ότι η εξαίρεση από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό για τα πρόσωπα που κατά την έναρξη των σχετικών διατάξεων κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, δεν ισχύει στην περίπτωση που προβούν σε απόκτηση άλλων μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σε εταιρίες των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Παράλληλα διαγράφεται η πρόβλεψη ότι, οι εξαιρούμενοι από την υποχρέωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού δεν έχουν υποχρέωση διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, καθώς αυτονοήτως τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, εκ του λόγου της εξαίρεσής τους.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι διατάξεις εξαίρεσης από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό εφαρμόζονται και στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά με τις μετοχές που θα αποκτήσουν στις επωφελούμενες εταιρίες του κλάδου υποδομών και διεθνών έργων, συνεπεία της ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.
Άρθρο 80 Ι
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων από την ΔΕΠΑ Α.Ε στη βάση του νομικού πλαισίου που διέπει το ζήτημα.
Στην παράγραφο 2 αποτυπώνεται ο κλάδος των υποδομών όπως ανωτέρω αναφέρθηκε.
Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στην οποία, περιγράφεται ο κλάδος των διεθνών έργων. Από τον κλάδο διεθνών έργων διαγράφεται το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. καθώς και τα υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ. αντίστοιχα όπως αυτοί νοούνται για τους σκοπούς του νόμου. Οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται.
Στην παράγραφο 4 διαγράφεται η αναφορά «στο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς» και αναφέρεται ο ισχύων νόμος 4601/2019 που τους διέπει.
Προστίθεται νέα παράγραφος 5 και αναριθμούνται οι επόμενες, στην οποία αναφέρεται ότι η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, μεταβιβάζει τον κλάδο διεθνών έργων σε νέα εταιρία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε
Στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι η ΔΕΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε και περιγράφονται οι δραστηριότητας που υπάγονται στο κλάδο της εμπορίας.
Διαγράφεται η αρχική παράγραφος 5 η οποία ανέφερε ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E. μπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο, για λόγους ασφάλειας δικαίου. Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην προμήθειας φυσικού αερίου και δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών.
Στην παράγραφο 7 διαγράφεται η αναφορά «στο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς» και αναφέρεται ο ισχύων νόμος 4601/2019 που τους διέπει.
Στις παραγράφους 8 έως 11 εισάγονται λεκτικές βελτιώσεις ως προς την λογιστική, μετοχική, φορολογική και συμβολαιογραφική φύση της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, ο οποίος πλέον αναφέρεται στην διάσπαση του κλάδου τόσο των υποδομών όσο και των διεθνών έργων από την ΔΕΠΑ. Παράλληλα εισάγονται λεκτικές βελτιώσεις ως προς την μεταβίβαση λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων εταιριών. Εξειδικεύεται ότι, οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, με τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. παραμένουν στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και παραδίδονται στους μετόχους της εταιρείας κατ' απώτατο όριο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Επίσης αντικαθίσταται η αναφορά «στο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς» με τον ισχύων νόμο 4601/2019 που τους διέπει.
Προστίθεται παράγραφος 12 στις οποίες αποτυπώνεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), ως υφιστάμενος μέτοχος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, θα προβεί στην πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, καθώς και μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Εξειδικεύεται περαιτέρω ότι ο χρόνος διάθεσης των μετοχών, κάθε μίας από τις επωφελούμενες εταιρείες, προσδιορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά την κρίση του.
Προστίθεται παράγραφος 13 με την οποία ορίζεται ότι η διαδικασία διάθεσης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 80Ι.
Προστίθεται παράγραφος 14 στην οποία αναφέρεται ότι οι όροι συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία των υποψήφιων επενδυτών, τους οποίος θα καθορίσει το ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προστίθεται παράγραφος 15, σύμφωνα με την οποία ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε θα πρέπει να συμμορφώνεται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του ΤΑΙΠΕΔ να θέσει όρο σχετικά με την δέσμευση του υποψηφίου περί μη μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων για χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Τέλος προστίθεται παράγραφος 16, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο, μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος, μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο, μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 80ΙΑ
Το άρθρο διαγράφεται καθώς μεταβάλλεται η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού, ο οποίος περιγράφεται στο άρθρο 80 Ι.
Άρθρο 80 ΙΒ
Το άρθρο διαγράφεται ώστε να εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο η νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 80 ΙΓ
Το άρθρο διαγράφεται καθώς η μεταβίβαση των μετοχών στους μετόχους ενσωματώθηκε στην τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 80Ι
Άρθρο 80 ΙΔ
Το άρθρο διαγράφεται καθώς το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ θα διαθέσει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας το σύνολο των μετοχών του στις ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ.
Ως προς το άρθρο 17, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80Δ του ν. 4001/2011, όπως προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (Α 45) «κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου». Ως εκ τούτου, οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη Δικτύου Διανομής και του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα οριζόμενα, ωστόσο, στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 συνεπάγονται δυνατότητα χορήγησης Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής. Κατά συνέπεια, οι δύο υφιστάμενες ρυθμίσεις έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους και με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άρση αυτής της αντίφασης.
Ως προς το άρθρο 18, η διάταξη της παρ. 1 κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση από τον ΔΕΣΦΑ σημείων εξόδου του ΕΣΦΑ που θα τροφοδοτούνται άλλα Συστήματα Μεταφοράς, όπως από τον αγωγό ΤΑΡ. Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή του άρθρου 7.2 (b) της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελλάδος και της εταιρείας ΤΑΡ AG της 26ης Ιουνίου 2013 (Α 267), η τελευταία θα κατασκευάσει μέχρι τρεις (3) αναμονές για τροφοδότηση της Δυτικής Μακεδονίας με φυσικό αέριο.
Η δε προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της εγχώριας και περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διαδικασία της συμπίεσης, σε σχέση με τη σύνδεση αντίστοιχων διατάξεων σε συστήματα διανομής φυσικού αερίου, εφόσον πλέον δεν θα δαπανάται ενέργεια για την αποσυμπίεση του φυσικού αερίου στο επίπεδο πίεσης λειτουργίας των δικτύων διανομής (<16 barg) και την εκ νέου συμπίεσή του στο επίπεδο των 250 - 350 barg, αλλά το προς συμπίεση φυσικό αέριο θα παραλαμβάνεται απευθείας από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η μέση πίεση λειτουργίας του οποίου κυμαίνεται περί τα 42 barg,
Επιπροσθέτως, όλες οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ΕΣΦΑ λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους Πρόσβασης Τρίτων. Επομένως, παρέχεται η δυνατότητα σε μεμονωμένους καταναλωτές (μη συνδεδεμένους σε δίκτυο μεταφοράς ή διανομής) να επιλέγουν τον Προμηθευτή τους χωρίς περιορισμούς που σχετίζονται με τη δυνατότητα του τελευταίου να υλοποιεί και να λειτουργεί εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου. Για τον ίδιο λόγο, προάγεται ο ανταγωνισμός, αφού θα δίδεται πλέον η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες συμπίεσης φυσικού αερίου σε όλους τους Προμηθευτές, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους τους υλοποίηση επενδύσεων.
Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η οικονομικότερη τροφοδότηση περιοχών που έχουν μικρές καταναλώσεις σε σχέση με την απόστασή τους από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, μέσω της οδικής μεταφοράς συμπιεσμένου φυσικού αερίου (virtual pipeline scheme), ως εάν οι περιοχές αυτές ήταν συνδεδεμένες με το ΕΣΦΑ. Ανάλογο σχήμα έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί ήδη για τα δίκτυα διανομής από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα σύνδεσης εγκαταστάσεων συμπίεσης φυσικού αερίου σε δίκτυο διανομής, ή τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων εγκατάστασης σταθμών συμπίεσης φυσικού αερίου συνδεδεμένων με το ΕΣΦΑ από τρίτες εταιρείες. Αντιθέτως, παρέχεται και στον ΔΕΣΦΑ η δυνατότητα πραγματοποίησης αντίστοιχων επενδύσεων, οι οποίες θα δύνανται να περιλαμβάνονται στο ΕΣΦΑ μετά από έγκριση από τη ΡΑΕ του σχετικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ρυθμίσεις για τη στήριξη της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας


Στο Κεφάλαιο Ε' του σχεδίου νόμου συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τη Στήριξη των ΑΠΕ. Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, ο οποίος βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και την σβέση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας μέχρι το έτος 2028 με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% της τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας, ώστε κατά το χρόνο εκείνο τουλάχιστον το 60% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής θα προέρχεται από σταθμούς ΑΠΕ. Για να καταστούν όμως τα παραπάνω δυνατά με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται να υιοθετηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έχουν έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα ενισχύουν την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ σε ένα ώριμο και ασφαλές για επενδύσεις περιβάλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να διορθωθούν παραλείψεις και λάθη των αμέσως προηγούμενων ετών, που δημιουργούσαν σύγχυση και εμπόδια στους επενδυτές για εγκατάσταση νέων σταθμών και να επισπευσθεί η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών για την εμπέδωση των κανόνων της αγοράς.

Ειδικότερα:

Άρθρο 19
Αποζημίωση παραγωγών ΑΠΕ μέχρι την έναρξη συμμετοχής του ΦοΣΕΤΕΚ στην αγορά


Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4414/2016 και με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ /25512/883 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 1020), όπως ισχύει, οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος είτε μόνοι τους, είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

Με τη διάταξη του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 όπως ισχύει, ορίστηκε ότι οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σ.Ε.Δ.Π. πριν την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.3.2019) λαμβάνουν αποζημίωση αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι και τον τρίτο μήνα εκκαθάρισης μετά το μήνα έκδοσης της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζεται η αποπληρωμή των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το διάστημα από 01.07.2019 μέχρι την έναρξη της συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την αναδρομική εκκαθάριση και καταβολή της υπολειπόμενης αποζημίωσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Σ.Ε.Δ.Π..

Άρθρο 20
Συμμετοχή σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση


Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α' 149), όπως αυτές εξειδικεύονται στους σχετικούς Κώδικες, ήτοι στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), η υπογραφή Σ.Ε.Δ.Π. και άρα η ένταξη σταθμών ΑΠΕ σε καθεστώς στήριξης, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τελευταίων ανταγωνιστικών διαδικασιών χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης, εκτιμάται ότι το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών έχει μειωθεί σημαντικά, περιορίζοντας έτσι την αναγκαιότητα χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς αυτούς. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς αυτήν την κατεύθυνση της συμμετοχής σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση, την οποία έχει εισηγηθεί και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (βλ. Ο-75975/20.2.2019 επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), των οποίων οι κάτοχοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, να επιλέξουν, είτε κατά τον χρόνο σύνδεσης, είτε το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την λειτουργία των σταθμών, να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς/αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση αυτή είτε δεν καταρτίζονται συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης του ν. 4414/2016, είτε επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του ν. 4414/2016 ως ισχύει και των κατά τα άρθρα 3 παρ.5 περ. α' και 12 του ν. 3468/2006 (Α 129) συμβάσεων (feed in tariff). Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής, στην περίπτωση ήδη καταρτισθεισών συμβάσεων ενίσχυσης.

Άρθρο 21
Όροι και διαδικασία για χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250MW


Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014 - 2020)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης μετά από κοινοποίηση στην ΕΕ και συγκεκριμένα ότι «οι μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κοινοποιηθέντος καθεστώτος ενισχύσεων εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 3 της Συνθήκης, εφόσον υπερβαίνουν τα κάτωθι όρια κοινοποίησης και δεν χορηγούνται βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών: α) ... β) ενισχύσεις λειτουργίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, όπου η ενίσχυση χορηγείται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε χώρους τους οποίους, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, η δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανά χώρο υπερβαίνει τα 250 μεγαβάτ (MW)>.

Ωστόσο, στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στήριξης δεν έχει προβλεφθεί η διαδικασία για τη χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης, βάσει της ανωτέρω πρόβλεψης των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) της χορήγησης μεμονωμένων ενισχύσεων για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος > 250 MW. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα συμβάλει στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων αυτών και στην επίτευξη των Εθνικών στόχων της Ελλάδας για διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για το 2030 και κινείται σε ευθυγράμμιση με το ανωτέρω ευρωπαϊκό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εν δυνάμει στρεβλώσεις από τη συμμετοχή των μεγάλων αυτών έργων σε ανταγωνιστική διαδικασία.

Η κοινοποίηση θα αφορά ένα ενιαίο έργο το οποίο θα δύναται να αποτελείται από περισσότερες της μίας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική αναφορά στην οικεία άδεια παραγωγής και ότι το συνολικό έργο θα συνδέεται σε ένα σημείο στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Με την ίδια διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής, ιδίως στην περίπτωση ήδη καταρτισθεισών συμβάσεων ενίσχυσης.

Άρθρο 22
Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


Με το ν. 3468/2006 προβλέφθηκαν για πρώτη φορά οι υβριδικοί σταθμοί, αποτελούμενοι από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες ΑΠΕ, οι οποίοι συνιστούν επί του παρόντος τη βέλτιστη λύση για την επίτευξη της περαιτέρω διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα.

Πράγματι, με την υπ' αριθ. 96/2007 Απόφαση της ΡΑΕ, τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) της χώρας, έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένες περιοχές για τις τεχνολογίες αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών (δηλαδή μη ελεγχόμενων σταθμών) και, συνεπώς, για λόγους ευστάθειας δικτύου και ασφαλούς ηλεκτροδότησης των νησιών, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω εγκατάσταση τέτοιων σταθμών στα νησιά αυτά.
Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα συστήματα αυτά, θεωρείται σκόπιμη η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αποθηκεύουν την πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ, που σε άλλη περίπτωση θα απορριπτόταν, και την εγχέουν στο τοπικό δίκτυο του νησιού τις ώρες που αυτό είναι δυνατό, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του αυτόνομου συστήματος.

Ωστόσο, κρίσιμο για την ευόδωση του ανωτέρω σκοπού της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, είναι η έγκριση του καθεστώτος αποζημίωσης των υβριδικών σταθμών, το οποίο (καθεστώς) θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτό προτείνεται η παρούσα διάταξη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα με παράλληλη μείωση της λειτουργίας των θερμικών μονάδων και κατ'επέκταση μείωση της επιβάρυνσης τω καταναλωτών μέσω των ΥΚΩ.

Σύμφωνα με αυτήν, ο Υπουργός θα καθορίσει το καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ενώ οι τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ή απορροφώμενης από το δίκτυο ενέργειας ή της τιμής αποζημίωσης για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού Α.Π.Ε. δεν απαιτείται να αναγράφονται στις άδειες παραγωγής. Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής, αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, καθώς και η μεταχείριση των εκκρεμών αιτημάτων ενώπιον ΡΑΕ.

Άρθρο 23
Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων - Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ)


Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, στους οποίους αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους σταθμούς από δεκαοχτώ (18) σε τριάντα (30) μήνες, κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων για τους σταθμούς με τεχνολογίες βιομάζας, βιοαερίου ή και βιορευστών.

Πράγματι, στην περίπτωση των ως άνω σταθμών, όπως και στην περίπτωση των σταθμών βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, δεν είναι δυνατή η κατασκευή και σύνδεσή τους εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ μηνών, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με απώλεια των οριστικών όρων σύνδεσης που έχουν λάβει και έχουν διάρκεια δεκαοχτώ (18) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3468/2006, και ουσιαστικά με ακύρωση τη όλης επένδυσης.

Με την παρ. 2 εισάγονται ρυθμίσεις για την προώθηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το έσοδο που θα απολάβουν οι φορείς αυτοί από την παραγωγή και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από το συνοδό σταθμό βιοαερίου. Ειδικότερα, οι παραπάνω σταθμοί βιοαερίου είναι κατά κύριο λόγο της τάξεως του 1 MW (κατά προσέγγιση, μεγίστως 4 MW). Εξαιτίας, όμως, της έντονης διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα (ιδίως, των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών) καθώς και της αδειοδότησης ή της χορήγησης προσφορών όρων σύνδεσης στο Δίκτυο στη βάση σειράς προτεραιότητας, καθίσταται αβέβαιη η διασφάλιση της προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς βιοαερίου από Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Παράλληλα δε, η μεγάλη καθυστέρηση στην αδειοδότηση και υλοποίησή τους καθυστερεί και τα σχέδια επεξεργασίας των αποβλήτων.

Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται ειδικό, διακριτό πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη των ΦΟΔΣΑ, Δήμων, Περιφερειών, Συνδέσμων Δήμων, Δικτύων Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010 ως ισχύει, Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Ένωσης Περιφερειών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συστήνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι οι σταθμοί αυτοί:
- εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Παραγωγής, καθώς παρέλκει η αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης άδειας παραγωγής αφού η ηλεκτροπαραγωγή από το παραγόμενο βιοαέριο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων,
- λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης (χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η περιβαλλοντική αδειοδότηση) και εξαιρούνται από την καταβολή εγγυοδοσίας στο πλαίσιο της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, καθόσον δεσμεύονται ως προς την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης,
- η Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος για όλες τις επιμέρους αναγκαίες πράξεις υλοποίησης των εν λόγω έργων (μελέτες, διαγωνισμός, εκτέλεση έργου, κλπ.),
- αδειοδοτούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτημάτων ακόμα και Ενεργειακών Κοινοτήτων του νόμου 4513/2018, καθώς και έργων που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν.3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.4608/2019 (για τα οποία σημειώνεται πως η προσφορά χορηγείται εντός ενός μηνός) και
- χορηγείται Προσφορά σύνδεσης, ακόμα και σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα (Πελοπόννησος, Εύβοια, ΜΔΝ) κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Το προτεινόμενο πλαίσιο κρίνεται απολύτως αναγκαίο και ορθολογικό, ώστε να διασ-φαλιστεί ότι θα αδειοδοτηθούν, και κατά κύριο λόγο, ότι θα λάβουν Προσφορά Σύνδεσης κατά προτεραιότητα, οι σταθμοί βιοαερίου που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, ακόμα και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα κορεσμένα δίκτυα, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Άρθρο 24
Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) καθίσταται πλέον ιδιαίτερα φιλόδοξο και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε συμμόρφωση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, κύριο πυλώνα του νέου ΕΣΕΚ αποτελεί η αύξηση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% της τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή να προέρχεται τουλάχιστον κατά 60% από σταθμούς ΑΠΕ.

Η παρούσα ρύθμιση αποτελεί μέρος των διατάξεων που στόχο έχουν να συμβάλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου θα εγκατασταθούν νέοι σταθμοί ΑΠΕ, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την ελεγχόμενη και αποτρέπουν την αλόγιστη εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού καθίσταται πλέον εφαρμόσιμη η προηγούμενη κατ' ουσίαν ανενεργή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, επιτρέποντας την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, προβλέπονται οι προϋποθέσεις αξιοποίησης της ευχέρειας αυτής όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και παρέχονται τα εργαλεία μέσω της έκδοσης ΚΥΑ για τον έλεγχο και την και τη διαφύλαξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε περιφερειακής ενότητας και ως εκ τούτου της άμεσης και ορθολογικής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 25
Ετήσια δήλωση κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ΑΠΕ


Με την περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών - παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, περί της διατήρησης ή μη της ιδιότητας τους ως κατ' επάγγελμα αγροτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης έτους 2018 εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, προκειμένου να διασφαλισθεί η υποβολή της εν λόγω δήλωσης από σημαντικό αριθμό κατ' επάγγελμα αγροτών, που μολονότι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης του ν. 4254/2014, δεν έχουν ακόμη προβεί στην υποβολή της.

Επειδή δε το συγκεκριμένο πρόβλημα επανεμφανίζεται κάθε έτος ύστερα από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω υποχρέωσης με τον ν. 4254/2014 και επιλέγεται ως λύση η εισαγωγή ειδικής νομοθετικής διάταξης, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται λύση και για τα επόμενα χρόνια, με αναδρομικό επανακαθορισμό της τιμής αποζημίωσης από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση στον πίνακα Α' της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 για όλες τις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης μετά την παρέλευση του επιπρόσθετου διαστήματος των δύο (2) μηνών και εντός του έτους υποβολής της δήλωσης.

Επιπλέον, προτείνεται η επιβολή στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτησης ίσης με το 50% της αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο χρονικά ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται μετά τον επανυπολογισμό της τιμής αποζημίωσης, ως αντικίνητρο για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ριζικά το φαινόμενο υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Άρθρο 26
Εναρμόνιση με Κανονισμό για ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής (ο «Κανονισμός»), όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν στο σύστημα («ευθύνη εξισορρόπησης») και καταβάλλουν προσπάθειες να μην προκαλούν ανισορροπία ή να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, ο Κανονισμός παρέχει ευχέρεια παρέκκλισης από την ευθύνη εξισορρόπησης, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις έργων επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 400 kW αλλά και σταθμών που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019. Σύμφωνα δε με το άρθρο 71 του Κανονισμού, οι εν λόγω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από την 4η Ιουλίου 2019 και εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. με ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 400 kW που θα έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 4η Ιουλίου 2019 έχουν ευθύνη εξισορρόπησης.

Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής ίσης ή μεγαλύτερης των 400 kW υποχρεούνται εφεξής σε σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 του ν. 4414/2016, δηλαδή υπόκεινται και σε υποχρέωση εξισορρόπησης. Επίσης, προβλέπεται για σταθμούς άνω των 100kW με δικαίωμα σύναψης Σ.Ε.Σ.Τ., η προαιρετική υπαγωγή τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με τη σύναψη Σ.Ε.Δ.Π.. Παρέχεται επίσης εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταβολής του ορίου των 400kW. Επίσης ορίζεται, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Κανονισμό, ότι το όριο αυτό από 1.1.2026 δεν μπορεί να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 200kW.

Με την παρ. 2 προβλέπεται η προαιρετική μετάπτωση των σταθμών ισχύος άνω των 100 kW, (δηλ. με σύνδεση στην μέση τάση) με Σ.Ε.Σ.Τ. σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με διαφορική προσαύξηση με την υπογραφή Σ.Ε.Δ.Π., για την ταχύτερη αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σε εβδομαδιαία βάση μέσω της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προβλέπεται η εξουσιοδότηση μεταβολής του ως άνω ορίου με υπουργική Απόφαση.

Με την παρ. 3 εισάγεται το άρθρο 5Α στο ν.4414/2016 για τον ορισμό των περιπτώσεων σταθμών που εξαιρούνται από την ευθύνη εξισορρόπησης.

Με την παρ.4 εισάγεται προτεραιότητα έγχυσης των μονάδων ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την παρ.5 ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η παρ. 5(α) του άρ.70 της Οδηγίας 2019/944 (L 158) σε συμφωνία με στον Κανονισμό 943/2019 (L 158) και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης που καθορίζει τους κανόνες κατάταξης των διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανομής φορτίων στα συστήματα ηλεκτρισμού, καθώς και τις διαβαθμίσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

Άρθρο 27
Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης


Στη χώρα μας η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ΗΟ έχει καθυστερήσει σημαντικά, με άμεση επίπτωσή στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης συνολικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο διακηρυγμένος στόχος της Πολιτείας για ταχεία ανάπτυξη καθαρών μεταφορών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων απανθρακοποίησης του ενεργειακού μείγματος της χώρας, είναι απολύτως αναγκαίο να θεσμοθετηθεί το ταχύτερο δυνατό ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και διαφανές πλαίσιο αρχών που θα αφορά την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, τη διαχείρισή τους και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στους χρήστες Η/Ο, όπως επίσης και να καθοριστεί η ευρύτερη οργάνωση της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και της διεπαφής της με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πράγματι, η έγκαιρη και επαρκής ανάπτυξη, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών επαναφόρτισης Hλεκτρικών Oχημάτων (ΗΟ), και δη των δημοσίως προσβάσιμων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον εξηλεκτρισμό και την απανθρακοποίηση των μεταφορών, γεγονός που αναγνωρίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με προεξάρχουσα την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία έχει πλέον ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4439/2016.

Η ανάπτυξη και διαχείριση των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης σήμερα είναι αποδεκτό ότι οφείλει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2014/94/ΕΕ και πλέον ρητώς προβλέπεται στην Οδηγία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δε υποδομές επαναφόρτισης και οι φορείς ανάπτυξης, διαχείρισης και παροχής των σχετικών υπηρεσιών δεν πρέπει να συγχέονται με τους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους συμμετέχοντες σε αυτή.

Ο ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4277/2014, προβλέπει ως μόνη διακριτή οντότητα της νέας αυτής αγοράς τους Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο (ΦΕΥΦΗΟ), εξουσιοδοτώντας για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από Γνώμη της ΡΑΕ, η οποία θα καθορίζει τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και λοιπά θέματα που τους αφορούν, χωρίς όμως να προσδιορίζει τον τρόπο ανάπτυξης των υποδομών και τις αρχές παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Με την παρούσα διάταξη η ανωτέρω εξουσιοδότηση επεκτείνεται, προκειμένου η προβλεπόμενη ΚΥΑ να καλύψει το εύρος των συναφών ζητημάτων οργάνωσης της αγοράς ηλεκτροκίνησης, ορισμού των φορέων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής, οριοθέτησης των ρόλων αυτών και της συσχέτισής τους με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς αυτής.

Η συντεταγμένη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων θα επιτρέψει την άμεση και υγιή επιχειρηματική δραστηριοποίηση φορέων για την ταχεία ανάπτυξη υποδομών, όπως και τον καθορισμό του ρόλου της Πολιτείας στην ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων αυτών, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες επενδύσεις.

Άρθρο 28
Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ


Με την παρούσα τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, προβλέπεται η προσθήκη τόσο του είδους των παρεμβάσεων όσο και του ελάχιστου επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των θεμάτων θα ρυθμίζει η κατ' εξουσιοδότηση ΚΥΑ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ενεργειακός χαρακτήρας των σχετικών επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Επίσης, με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρου 37 του ν. 4608/2019, εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια, εν μέρει ή στο σύνολό τους, από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), προκειμένου θα διευρυνθεί το πλήθος των διαθέσιμων εργαλείων για την επίτευξη των εθνικών στόχων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015


Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται ότι η Ελλάδα διέρχεται ένα στάδιο αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα, προσβλέποντας στην ανάπτυξη και λειτουργία ανταγωνιστικών και οικονομικά βιώσιμων αγορών ενέργειας, οι οποίες οφείλουν να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προσφέρουν ανταγωνιστικές και διαφανείς τιμές ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο σχεδιασμός αποδοτικών μέτρων από πλευράς κόστους και αποτελέσματος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων από εμπλεκόμενους στην αγορά ενέργειας φορείς, την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και στην ελάττωση του κόστους επίτευξης μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προς τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4123/2013 (Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/ΕΕ) για αποθέματα πετρελαίου


Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς την Εκτελεστική Οδηγία 2018/1581/ΕΚ, η οποία αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της λειτουργίας και της εφαρμογής της, η οποία κατέδειξε την ανάγκη προσθήκης μιας σειράς τεχνικών αλλαγών στην οδηγία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της.

Πρώτον, η προβλεπόμενη αναβολή της έναρξης της ετήσιας υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει της οδηγίας 2009/119/ΕΚ κατά τρεις μήνες αναμένεται να δώσει στα κράτη μέλη πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες και να διευκολύνει τη συμμόρφωση εντός της προθεσμίας.

Επιπροσθέτως, λόγω των συνεχών τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι παραπομπές της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ σε συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού αυτού προκαλούν σύγχυση λόγω αναντιστοιχίας και ως εκ τούτου χρήζουν προσαρμογής ώστε να υπάρχει η κατάλληλη παραπομπή σε διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.

Τέλος, η εφαρμογή δύο διαφορετικών τύπων για τον υπολογισμό των ποσοτήτων της νάφθας, ανάλογα με το αν η απόδοση νάφθας κατά το προηγούμενο έτος ήταν μικρότερη ή μεγαλύτερη του 7 %, είχε οδηγήσει στην πράξη σε διακυμάνσεις των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων για ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση και πιθανόν έλλειψη συμμόρφωσης, χωρίς απαραίτητα να εξυπηρετούν τους σκοπούς της οδηγίας. Με την άρση του ορίου του 7% και την παροχή των ίδιων επιλογών σε όλα τα κράτη μέλη, αναμένεται να εξαλειφθούν οι ανισότητες και οι αδικαιολόγητες διακυμάνσεις.

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 - ΕΑΓΜΕ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος (μέχρι τις 31.12.2020) η λογιστική διαχείριση του ΕΑΓΜΕ σύμφωνα με τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 περί Ν.Π.Ι.Δ. και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού για Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα για τη δημιουργία νέων και τη μετάβαση των υφιστάμενων εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης, καθώς και για την εξοικείωση του υφιστάμενου προσωπικού με το νέο σύστημα Ν.Π.Δ.Δ..

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Θέματα Οργάνωσης και Εποπτείας των Αγορών Ενέργειας

Άρθρο 1
Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α179)


Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε., ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών τους για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α' 179), ως ισχύει.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και, σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών, με απόφασή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επομένη της παραβίασης της σχετικής προθεσμίας, δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α' 179), ως ισχύει.

Άρθρο 2
Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας


1. Στην παράγραφο 4 στοιχείο (ε) του άρθρου 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«(ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρο 22 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, καθώς επίσης και των προσώπων, αρχών, συστημάτων ή οργανωμένων αγορών, της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, η ΡΑΕ μεριμνά για την εφαρμογή της υποχρέωσης δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω Κανονισμού».

3. Το άρθρο 28 ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραμματείας της, μετά από έγγραφη εντολή της ΡΑΕ, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατΝ εξουσιοδότησή του, του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας και των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου της ΡΑΕ εφαρμόζονται οι σχετικές με την επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει».

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η μεθοδολογία και τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση από την ΡΑΕ και εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, ιδίως τα ακόλουθα:
α) η σοβαρότητα, η συχνότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στην αγορά ενέργειας,
γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,
δ) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,
ε) η χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγμα από το συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού προσώπου,
στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,
ζ) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την ΡΑΕ κατά το στάδιο διερεύνησης-ελέγχου από την τελευταία με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο,
η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,
θ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των διατάξεων του του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας της αγοράς ενέργειας,
ι) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης».

5. Στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 εισάγεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι λοιπές παράγραφοι, ως εξής:
«3. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η ΡΑΕ μπορεί να επιβάλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις: Για παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 (i) από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή πρόστιμο έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, (ii) από νομικό πρόσωπο, πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ή έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί. Αν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.
Η ΡΑΕ μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων της παρούσας παραγράφου, να επιβάλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον,
β) δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα του υπεύθυνου γι' αυτήν προσώπου,
γ) ενεργεί για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να αξιώσει από οποιονδήποτε από τα πρόσωπα που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης».

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της ΡΑΕ, η ΡΑΕ και τα εντεταλμένα όργανά της μπορούν να:
α) Έχουν άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής (έγγραφης, ηλεκτρονικής, μαγνητικής ή άλλης) συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων και λαμβάνουν αντίγραφα αυτών δίχως να χωρεί έναντι αυτών και της ΡΑΕ η επίκληση επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου για τη μη παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
β) Ζητούν και λαμβάνουν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν διαδοχικά στη διαβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και από τους εντολείς αυτών. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.
γ) Ζητούν δια του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2225/1994, για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης των διατάξεων άρθρων 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής. Για την υλοποίηση των σκοπών και την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ασκεί τις αρμοδιότητές της με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α) άμεσα,
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με τους φορείς της αγοράς,
γ) με ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση και υπό την εποπτεία της προς τους φορείς της αγοράς,
δ) μετά από αίτησή της προς τις δικαστικές ή εισαγγελικές Αρχές. Τα εντεταλμένα όργανα της ΡΑΕ ασκούν τις οριζόμενες στην παρούσα παράγραφο αρμοδιότητές τους μόνον εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη εντολή από την Ολομέλεια αυτής ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης από τον Πρόεδρο αυτής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ

Άρθρο 3
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου


1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται:
α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων.

3. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως
προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες
παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 21 και 22 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α 66), της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (Α 218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/2000 (Α 196).

Άρθρο 4
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου


1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και οι αμοιβές των στελεχών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών που δύνανται να καλύπτονται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου των σήμερα υπηρετούντων διευθυντικών στελεχών της ίδια βαθμίδας.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015 (A'176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

4. Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 2244/1994 (Α' 168).

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 και των παρ. 2 και 3, του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (Α'201).

Άρθρο 5
Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών


1. Στη ΔΕΗ Α.Ε. συνιστάται και συγκροτείται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων με μετασχηματισμό της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρείας, ανεξάρτητα από αυτήν, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ'οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:
(α) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος.
(β) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών της εταιρείας, κατ' άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος
(γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αμοιβών:
i) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
ii) των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του παρόντος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Άρθρο 6
Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού


Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας.

Άρθρο 7
Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου


1. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να μεταφέρεται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών του παρόντος άρθρου αποστέλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για την κατηγορία/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούμενη κατηγορία/ειδικότητα.

2. Η διαδικασία της μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΕΗ και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην ΔΕΗ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ ΑΕ, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 8
Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο


1. Το προσωπικό της ΔΕΗ δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α' 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μεταφοράς, μετά από σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ του παρόντος άρθρου.

2. Η μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

3. Η μεταφορά διενεργείται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή κατηγορίας ή ειδικότητας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας όπου μεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η αίτηση προτίμησης του προς μεταφορά εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

4. Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 9
Πολιτική Προμηθειών


1. Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στη ΔΕΗ δυνάμει του Ν. 4449/2017 (Α'7) προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των προμηθειών και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς δε τα μέλη ΔΣ, η θητεία παύει με την καθ'οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της ΔΕΗ.

2. Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζομένων στο άρθρο είναι:
(α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση.
(β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας Προμηθειών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση των Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές.
(γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.
Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

4. Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου εκκινεί από τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Στη ΔΕΗ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται η υπ ' αριθμ. 129/2534 ΚΥΑ ( Β ' 108/04.02.2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.»

Άρθρο 10
Εφαρμογή σε θυγατρικές ΔΕΗ


Οι διατάξεις των άρθρων 3 - 9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

Άρθρο 11
Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου προσωπικού


1. Ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να εφαρμόζεται στο προσωπικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, η εκ της εφαρμογής του ανωτέρω ειδικού τιμολογίου προκύπτουσα έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το 30%. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν καταλαμβάνονται από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η παρ. 2 του άρθρου μόνου της ΠΥΣ 127/1990 (Α' 147) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Θέματα Βελτίωσης Εισπραξιμότητας Οφειλών

Άρθρο 12
Τιτλοποίηση Απαιτήσεων


1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και των απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των αναφερόμενων στην περίπτωση δ' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (ΑΝ107) ανατίθεται αποκλειστικά:».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η μεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια που έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλην της περίπτωσης δ' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α' 107), μπορεί να λάβει χώρα μόνο λόγω πώλησης, δυνάμει σχετικής έγγραφης συμφωνίας, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3, και αποκλειστικά και μόνο προς:».

Άρθρο 13
Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Η παρ. 4 του άρθρου 58 του Ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται και προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«4. Η επιλογή του Προμηθευτή ή των Προμηθευτών που θα παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΡΑΕ έως την 31.7.2012, για την πρώτη εφαρμογή. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, ως πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται εκ περιτροπής και διαδοχικά μεταξύ των τριών (3) Προμηθευτών με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαπιστωτική πράξη λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις φορτίου που έχουν υποβάλει οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελληνικό Χρηματιστήριο ΑΕ κατά τον προηγούμενο μήνα της έκδοσης της σχετικής πράξης και καθορίζει το χρόνο έναρξης της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
5. Ο Προμηθευτής, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 παρέχει τις υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας για περίοδο δύο (2) ετών είτε από την κατακύρωση είτε από την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής της υπηρεσίας, βάσει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 4..
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου δεν θίγει την ισχύ των ήδη εκδοθεισών, από την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, αποφάσεων της ΡΑΕ που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας.»

Άρθρο 14
Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές νομικών προσώπων ΟΤΑ


Οι Δήμοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από λογαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου οποιασδήποτε επιχείρησης Ο.Τ.Α. που έχουν ιδρύσει κατά τα άρθρα 252 επ. Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α' 114/30.6.2006), ή/και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου το οποίο ιδρύουν ή στο οποίο συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, των Δήμων υποχρεουμένων προς τούτο να προσχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 15
Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου


Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α' 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 kWh/τετραμηνία

15,00

2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

30,00


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Ρυθμίσεις για την Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ΑΕ και λοιπές διατάξεις αγοράς Φυσικού Αερίου

Άρθρο 16
Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ επ. του ν. 4001/2011


Τα άρθρα 80ΙΑ - 80ΙΔ του ν. 4001/2011 καταργούνται και τα άρθρα 80ΣΤ, 80Ζ, 80 Η, 80Ι αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να ζητήσει τη χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο Μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία που του τάσσει, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την τήρηση των όρων πιστοποίησης και να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή με τους όρους αυτούς. Μετά τη γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση του διαχειριστή μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μέσα στη προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Η ΡΑΕ δύναται να εναντιωθεί σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου ή αύξησης της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εφ' όσον κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του στις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
5. Η ΡΑΕ τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 80Ζ
Υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 80Ε δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να αποκτήσουν άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου εφόσον προσκρούουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 80Ε του παρόντος.
3. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταβιβάσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 80ε.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και ως προς τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου λόγω εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που αποκτούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε στις επωφελούμενες εταιρείες μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.
5. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους οποίους συμμετέχουν ή κατέχουν δικαιώματα ψήφου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ.
Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (A' 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.
2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η ΡΑΕ μπορεί να:
α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων.
3. Μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόκτησης ή της αύξησης συμμετοχής, η ΡΑΕ υποχρεούται να:
α) εγκρίνει τη συμμετοχή,
β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιμά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συμμετοχής στον Διαχωρισμένο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου καθίσταται αναγκαία η επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συμμετοχή συνεπάγεται την απόκτηση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.
4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα, ή αύξησης της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τρίτη χώρα, η ΡΑΕ μπορεί να εναντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της, ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η ΡΑΕ επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.
Άρθρο 80Ι
Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Α.Ε. - Μερική διάσπαση
1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος και του νόμου 4601/2019 (Α' 44), εξαιρουμένων (α) των διατάξεων του νόμου αυτού που αποδίδουν ευθύνη στις επωφελούμενες εταιρίες για υποχρεώσεις της διασπώμενης ή/και στην διασπώμενη για υποχρεώσεις των επωφελούμενων και (β) του άρθρου 65 του νόμου αυτού. Η μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, αντιστοίχως, διέπεται επίσης από τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 (A' 104), του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A' 167) και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/ 2000 (A' 248). Στη μερική διάσπαση του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω υπό (α) έως και (δ) αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.), β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανομής, γ) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., δ) δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος διεθνών έργων νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που διατηρεί η υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι υπό (α) έως και (β) κατωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου, στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα εξής διεθνή έργα: (αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει άμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε., και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (iGl) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), (ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και (γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες,
β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
4. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4601/2019, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
1. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4601/2019, μεταβιβάζει τον κλάδο διεθνών έργων σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
2. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο εμπορίας, ήτοι το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι υπό (α) έως και (η) αναφερόμενες δραστηριότητες: α) η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ,
β) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
γ) προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
δ) εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
ε) ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON», στ) προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
ζ) προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
η) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
3. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 74 παράγραφος 2 του νόμου 4601/2019.
4. Για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης συντάσσονται από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστικές καταστάσεις κλάδου που περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α' 252) που αφορούν, αντιστοίχως, τους κλάδους υποδομών και διεθνών έργων, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης ως προς τον αντίστοιχο κλάδο. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη μεταβίβαση του αντιστοίχου κλάδου στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία, κατά περίπτωση, συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο κάθε μίας από τις επωφελούμενες εταιρείες προσδιορίζεται με βάση τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου διά της μερικής διάσπασης κλάδου , όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της επωφελούμενης εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγμα για κάθε μεταβιβαζόμενο κλάδο εκδίδονται από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, με τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. παραμένουν στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και παραδίδονται στους μετόχους της εταιρείας κατ' απώτατο όριο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
6. Η σύσταση κάθε μιας από τις επωφελούμενες εταιρείες απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α' 204), από το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α' 93) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται, κατά περίπτωση, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μερικής διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7. Οι μεταβιβάσεις των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, αντιστοίχως, διέπονται από τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις:
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε κλάδου μεταβιβάζονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου 4601/2019. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4601/2019.
β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α' 275), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης μερικής διάσπασης στα κτηματολογικά βιβλία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α' 275).
γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη ΔΕΠΑ Α.Ε. πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, κατά παρέκκλιση του αρ. 54Α του ν. 4174/2013 (A' 170) αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. και οι επωφελούμενες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και αντιστοίχως του κλάδου διεθνών έργων στην ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτών. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της μεταβίβασης των κλάδων στις επωφελούμενες εταιρίες δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Κάθε μορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4601/2019 και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ διασπώμενου κλάδου παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της αντίστοιχης επωφελούμενης εταιρείας.
στ) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από τη διάσπαση μεταβιβαζόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της ΔΕΠΑ Α.Ε..
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε., με την οποία εγκρίνεται η διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΠΑ Α.Ε., εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
ι) Η μερική διάσπαση δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης.
ια) Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο υποδομών ή τον κλάδο διεθνών έργων μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ή στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα.
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», και αφορούν στον κλάδο των υποδομών ή τον κλάδο διεθνών έργων μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ή στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα. ιγ) Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορά μεταβιβαζόμενο κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία μεταβιβαζόμενου κλάδου περιλαμβάνονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) του κλάδου αυτού, εφόσον έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου που συντάσσεται την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης. ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μεταβιβαζόμενου κλάδου και μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν τον κλάδο αυτό θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ΔΕΠΑ Α.Ε. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ΔΕΠΑ Α.Ε. Η επωφελούμενη εταιρία μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων κλάδων για φορολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και οι επωφελούμενες εταιρίες από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εφεξής.
ιε) Αποθεματικά από την εισφορά του δικαιώματος χρήσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της παρ. 21 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (A' 252) ή κατ' εφαρμογή άλλων νόμων, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του κλάδου υποδομών. Τα αποθεματικά αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της μερικής διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.
ιστ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (A' 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α' 240), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε. ιζ) Κατά την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, οι ζημίες της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν μεταφέρονται στις επωφελούμενες εταιρείες.
8. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με τον ν. 3986/2011, μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου, καθώς και μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, εξαιρουμένων των μετοχών εκδόσεως ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. Ο χρόνος διάθεσης των μετοχών κάθε μίας από τις εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά την κρίση του.
9. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του παρόντος άρθρου.
10. Οι όροι συμμετοχής των υποψήφιων επενδυτών στην διαγωνιστική διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης..
11. Ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνεται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εν λόγω συναλλαγής και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους.
12. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος, μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο, μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργούνται.

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου


1. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις επεκτάσεις του ΕΣΦΑ δύναται να περιλαμβάνονται και αγωγοί πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης και λοιπός σχετικός εξοπλισμός που συνδέονται με Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο ΕΣΦΑ δύναται να περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις συμπίεσης Φυσικού Αερίου οι οποίες τροφοδοτούνται απ'ευθείας από αγωγούς Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Ρυθμίσεις για τη στήριξη της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Άρθρο 19
Αποζημίωση παραγωγών ΑΠΕ μέχρι την έναρξη συμμετοχής του ΦοΣΕΤΕΚ στην αγορά


Το άρθρο 61 του ν.4546/2018 (Α' 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) πριν από την έναρξη συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι την ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να απαιτείται, κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, η εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ή η σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.). Η ως άνω αποζημίωση υπολογίζεται για κάθε μήνα εκκαθάρισης ως το γινόμενο της ενέργειας που παρήγαγε ο κάθε σταθμός και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μήνα εκκαθάρισης με το ενενήντα τοις εκατό (90%) της Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. που έχει συνάψει κάθε σταθμός. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών δεν λαμβάνουν κανενός άλλου είδους αποζημίωση για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μεταβατικό διάστημα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση του μεταβατικού διαστήματος, προσδιορίζεται η διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης, η μεθοδολογία βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμολόγηση, ο διακανονισμός των συναλλαγών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποζημίωση κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, ήτοι από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης κάθε σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ..»

Άρθρο 20
Συμμετοχή σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση


Μετά το άρθρο 12 του ν. 4414/16 (Α'149) προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Έναρξη λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν. 4414/2016
1. Πριν την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν.4425/2016 όπως ισχύει, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους, χωρίς να συνάπτουν Σύμβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν.4414/2016. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών μπορούν είτε να εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είτε να εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ή από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του ν.4414/2016, όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.. Σχετικά με την συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 6, 8 και 14 του άρθρου 5 του ν.4414/2016.
2. Με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στο ν. 4425/2016 όπως ισχύει, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδέμενο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο δύνανται να πραγματοποιούν συναλλαγές στις ως άνω Αγορές ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με το ν.4425/2016 ως ισχύει και τους σχετικούς Κανονισμούς, χωρίς να συνάπτουν Σύμβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ως ισχύει. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών μπορούν είτε να εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., είτε να εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ή από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κατάφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του ν.4414/2016 όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.. Σχετικά με την συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 6, 7 και 14 του άρθρου 5 του ν.4414/2016.
3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν.4414/2016 ή συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν.3468/2006 (Α' 129) και οι οποίοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν.4425/2016 ως ισχύει, χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτό καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα τεσσάρων ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Σχετικά με την συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 6, 7, 8 και 14 του άρθρου 5 του ν.4414/2016 όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.»

Άρθρο 21
Όροι και διαδικασία για χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250MW


1. Στο άρθρο 4 του ν. 4414/16 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Για σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250 MW, καθώς και για συγκροτήματα σταθμών ΑΠΕ με κοινό σημείο σύνδεσης με το Σύστημα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 250 MW, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος και χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης, κατόπιν κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφο 3 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οριζόμενα στο σημείο 20 των «Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EE C200/01).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται οι δικαιούμενοι υποβολής του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που κατ' ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ενδεικτικά η αδειοδοτική ωριμότητα, η σύνθεση του έργου, η εταιρική ή μετοχική σύνθεση του αιτούντος, η γεωγραφική ανάπτυξη του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, η δυνατότητα παράλληλης συμμετοχής του σε ανταγωνιστική διαδικασία ή όχι και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Κάθε αίτημα για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κοινοποίηση ή μη σχεδίου χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που η εν λόγω ενίσχυση κριθεί από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατή με τις αρχές του Ενωσιακού Δικαίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης.
Εφόσον κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του αιτήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο ο αιτών συμμετάσχει με επιτυχία στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Επιτροπή του άρθρου 12. Σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον έχει προηγηθεί η κοινοποίηση του σχεδίου μεμονωμένης ενίσχυσης, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

2. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του δεύτερου εδαφίου της νέας παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 22
Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


Το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), η διαδικασία χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης, η διάρκεια των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το καθεστώς στήριξης και το πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης αδειοδοτημένων σταθμών της ανωτέρω κατηγορίας, μετά από ενδεχόμενη διασύνδεση του Μ.Δ.Ν. με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).
2. Οι Υβριδικοί Σταθμοί που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντάσσονται στο καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών της παρ. 1. και οι κάτοχοί τους συνάπτουν, Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικού Σταθμού (Σ.Λ.Ε.Υ.Σ.) η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Για τους κατόχους Υβριδικών Σταθμών που συνάπτουν Σ.Λ.Ε.Υ.Σ. και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με ομοιόμορφη ποσοστιαία απομείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας και διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού . Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης για τους Υβριδικούς Σταθμούς.
5. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής, αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ρ.Α.Ε. οφείλει, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να τροποποιήσει την άδεια παραγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος εντός της παραπάνω προθεσμίας, παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαπιστωτική πράξη. Η σύναψη Σ.Λ.Ε.Υ.Σ. αναστέλλεται μέχρι την τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής.
6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε. δεν καθορίζουν τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, την τιμή με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μ.Δ.Ν. για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του και την τιμή αποζημίωσης για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας παραγωγής από Υβριδικούς Σταθμούς αξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε. βάσει των κριτήριων που προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πλην του κριτηρίου της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου (μέρος του κριτηρίου δ) της παρ.1 του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΥΠΕΚΑ/ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 - Β' 2373). Οι αιτούντες δεν υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην αίτησή τους πρόταση τιμολόγησης της διαθεσιμότητας της ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού , της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες αυτές, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία απορροφά ο σταθμός από το Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του. Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»

Άρθρο 23
Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων - Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ)


1. Το έκτο εδάφιο του σημείου γ' της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129), όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4414/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά και σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, του άρθρου 4, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από τη χορήγησή της».

2. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, καθώς και βιοαέριο, που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων δημοσίου η ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.1 του ν.3852/2010 ως ισχύει), βάσει προγραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ή οιασδήποτε άλλης σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
β. λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία
γ. εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής του ν.4152/2013,
δ. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του σταθμού, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της,
ε. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτημάτων και εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.
Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Φο.Δ.Σ.Α. σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου βάσει προγραμματικής σύμβασης, ή σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ., ή άλλου είδους σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης, στις Προσφορές Σύνδεσης και τις σχετικές αιτήσεις υπεισέρχεται το νέο πρόσωπο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω με απλή αίτηση στον αρμόδιο φορέα, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Εκδοθείσες άδειες παραγωγής παύουν να ισχύουν και τυχόν εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβηθεί στο αρμόδιο διαχειριστή, πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις τοπικού κορεσμού του δικτύου σύνδεσης των σταθμών αυτών, ο αρμόδιος Διαχειριστής, εξαντλεί την εξέταση όλων των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον σταθμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ ή του ΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 24
Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)


1. Η περίπτ. α' της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α' 200), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεση τους για άλλες χρήσεις, είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε..
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς, για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση κάθε έργου που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του ν. 4496/2017, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης του 1 MW απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α' 124), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.
Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α'174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία των αρμόδιων Διαχειριστών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ενώ λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών.
Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προσδιορίζονται περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθμών.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4015/2011 (Α' 210) αντικαθίστανται οι λέξεις: «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998» από τις λέξεις «Οι διατάξεις των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998».

Άρθρο 25
Ετήσια δήλωση κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ΑΠΕ


1. Οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85), ειδικά για το έτος 2018 μπορούν να υποβληθούν έως τις 31.12.2019. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α' που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή. Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2. Μετά το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον υποβληθεί δήλωση μετά την παρέλευση του πρώτου τριμήνου από την αρχή εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου, η τιμή αποζημίωσης που είχε καθοριστεί πριν την υποβολή της δήλωσης επαναϋπολογίζεται αναδρομικά και επιβάλλεται στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτηση ίση με το 50% της αξίας του πρώτου χρονικά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος που εκδίδεται μετά τον επανυπολογισμό της τιμής αποζημίωσης. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ο επανυπολογισμός λαμβάνει χώρα τα αργότερο εντός δύο μηνών μετά την 31η Μαΐου και καταβάλλεται τυχόν διαφορά.».

Άρθρο 26
Εναρμόνιση με Κανονισμό για ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ


1. H παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. H Λειτουργική Ενίσχυση
α. των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400 kW, ή
β. των καινοτόμων, με απόφαση ΡΑΕ, εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
Οι κάτοχοι σταθμών της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου με εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής μεγαλύτερη ή ίση των 100 kW έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης την ένταξη των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών σύμφωνα με τον ισχύοντα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1, ή ανά έργο, αν αυτή η τιμή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, και με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και της παρ.3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύναται να εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, της περίπτωσης α, μπορεί να μειώνονται, με παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το όριο εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής της περίπτωσης α' πρέπει να είναι μικρότερο των 200 kW».

2. Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 13α ως εξής:
«13α. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 100 kW, που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης τη λύση της Σ.Ε.Σ.Τ. και τη μετάπτωση των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σ.Ε.Σ.Τ.. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου, η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Σ.Τ. της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η Σ.Ε.Δ.Π. τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα σύναψής της».

3. Μετά το άρθρο 5 του ν. 4414/2016 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ευθύνη εξισορρόπησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ.
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης των 400kW, που οι κάτοχοι τους έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία από την 4η Ιουλίου 2019 και εφεξής, είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν («ευθύνη εξισορρόπησης»).
2. Οι σταθμοί αυτοί, φέρουν την οικονομική ευθύνη για τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κόστος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της Σ.Ε.Σ.Τ. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.3468/2006 αναριθμείται σε 1.α και προστίθεται υποπαράγραφος β ως εξής:
«β. Από 1η Ιανουαρίου 2020, ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου υποχρεούται, κατά την κατανομή του Φορτίου, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήματος ή του Δικτύου, να δίνει προτεραιότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εκτός από το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για : α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400kW, β) σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400 kW, γ) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επήλθε αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής, δ) των καινοτόμων, με απόφαση ΡΑΕ, εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι περιπτώσεις α' και β' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αντίστοιχα εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 200 kW».
5. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 16 του ν.4342/2015 καταργούνται.

Άρθρο 27
Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης


1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011προστίθενται ορισμοί, ως ακολούθως:
«(κη) Ηλεκτρικό Όχημα (Η/Ο): Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α'222).
κθ) Σημείο Επαναφόρτισης : Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016.
(λ) Δημοσίως Προσβάσιμο Σημείο Επαναφόρτισης: Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016.
(λα) Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Η/Ο: Σύνολο υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ' εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή υπηρεσιών και χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας (ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και χρέωσης, ευχέρεια προσβασιμότητας, υπηρεσίες στάθμευσης κλπ.).
(λβ) Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης: Σύνολο υπηρεσιών προς χρήστες Η/Ο, σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση αυτής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχημάτων και της διάθεσης τους προς Χρήστες Η/Ο.
(λγ) Χρήστης Η/Ο: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του Η/Ο και λαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.
(λδ) Ιδιοκτήτης Υποδομών Φόρτισης: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει στην κυριότητα του Σημείο ή Σημεία Επαναφόρτισης Η/Ο.
(λε) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ): Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕ.ΜΗ, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συμβεβλημένους χρήστες.
(λστ) Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ): Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕ.ΜΗ, με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ και ΠΥΗ, με στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης».
(λζ) Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator) Φορτίου Η/Ο - ΦΟΣΕΦΗΟ: Νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το Δίκτυο Η/Ο για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος».

2. Μετά το άρθρο 134Α του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 134Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 134Β
Οργάνωση της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο)
1. Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένα στο ΓΕ.ΜΗ. και έχει σκοπό την εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει Υπηρεσίες Επαναφόρτισης σε Χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των Υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των Σημείων Επαναφόρτισης.
2. Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να είναι κύριος ή κάτοχος της Υποδομής Φόρτισης και υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και σύμβαση προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους συμβάλλεται ως τελικός καταναλωτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
3. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει υπηρεσίες φόρτισης επί τούτω (ad hoc) με άμεση εξόφληση στους χρήστες Η/Ο ή και συμβαλλόμενος, είτε απευθείας με Χρήση Η/Ο, είτε με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ), μέσω Φορέων Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ).
4. Δεν επιτρέπεται στους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες οι Διαχειριστές συστήματος διανομής έχουν στην ιδιοκτησία τους ιδιωτικά σημεία φόρτισης αποκλειστικά για δική τους χρήση.
5. Η εκπροσώπηση του φορτίου Η/Ο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης του φορτίου των Η/Ο μέσω συστημάτων απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου των υποδομών φόρτισης, γίνεται μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο (ΦΟΣΕΦΗΟ). Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των ΦΟΣΕΦΗΟ καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ δύνανται να συμβάλλονται με φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ και ΦΕΥΦΗΟ), ή και απ' ευθείας με χρήστες Η/Ο μη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου των συνδεδεμένων στο Δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν. Ως ΦΟΣΕΦΗΟ μπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συμβεβλημένων χρηστών, συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου των υποδομών φόρτισης, αλλά και τρίτα πρόσωπα που ικανοποιούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις.
6. Δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να δραστηριοποιείται συγχρόνως ως ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ και ΦΔΣ.
7. Για τη συστηματική καταγραφή των υποδομών φόρτισης και των φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, τη βέλτιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών Η/Ο και την υποστήριξη της ανάπτυξης των υποδομών, τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώου Υποδομών και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών όπως ισχύει, καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ, ΦΔΣ, ΦΟΣΕΦΗΟ, οι υποχρεώσεις αυτών έναντι των Χρηστών Η/Ο, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, τα δεδομένα που τηρούνται στο Μητρώο Υποδομών και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις των ΠΥΗ, των ΦΟΣΕΦΗΟ, των ΦΔΣ, καθώς και την αγορά ηλεκτροκίνησης».

Άρθρο 28
Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ


Το άρθρο 37 του ν. 4608/2019 (Α' 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων.
Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από πόρους των ωφελουμένων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα συντονισμού και διαχείρισης του Προγράμματος της παρ. 1 και οι αρμοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, το είδος των παρεμβάσεων και το ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
3. Η ένταξη στο πρόγραμμα της παρ. 1 πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος, όπως αυτός ορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από το φορέα στον οποίο ανήκει το κτίριο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.
4. Για τον ίδιο σκοπό δύναται μέρος ή το σύνολο της επένδυσης να χρηματοδοτείται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α' 95). Στις περιπτώσεις αυτές, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να εγγυάται την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΣΕΑ υπέρ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που μετέχουν σε αυτές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χρηματοδότησης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α'87) και του π.δ. 169/2013 (Α' 272).»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015


Η παράγραφος του άρθρου 20 του ν. 4342/2015 (Α' 143) αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Λοιπές Διατάξεις Τομέα Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου

Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4123/2013 (Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/ΕΕ) για αποθέματα πετρελαίου


1. Το στοιχείο θ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ)«αποθέματα πετρελαίου»: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους και το χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.»

4. Το παράρτημα Ι ν.4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:
1. Υπολογίζεται το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων (refinery feedstocks) και άλλων υδρογονανθράκων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων. Από το ποσό που προκύπτει, ένα από τα ακόλουθα ποσά αφαιρείται για απόδοση νάφθας:
— 4 %
— η μέση απόδοση νάφθας
— η καθαρή πραγματική κατανάλωση νάφθας.
2. Υπολογίζεται το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών όλων των άλλων προϊόντων πετρελαίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, εκτός της νάφθας, το αποτέλεσμα προσαρμόζεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων, και πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 1,065.
Το άθροισμα των ποσών που προέκυψαν από τους υπολογισμούς 1 και 2 αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο. Στον υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη τα καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας (international marine bunkers).»

5. Η περίπτωση α) του Παραρτήματος ΙΙ η περ. α) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) συμπεριλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που προσδιορίζονται στο παράρτημα Α' κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και προσδιορίζεται το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,065' ή»

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 - ΕΑΓΜΕ


Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019, η ημερομηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2020».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο