Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2019 ]

112873/2019 Σύσταση Ομάδας Εργασίας με έργο την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις προβλέψεις του ν. 4635/2019 (Α' 167), του ν. 4441/16 (Α' 227), του ν. 4601/19 (Α' 44) και των εταιρικών και ειδικών νομοθετημάτων και Ενωσιακών Κανονισμών

(Σύσταση Ομάδας Εργασίας με έργο την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις προβλέψεις του ν. 4635/2019 (Α' 167), του ν. 4441/16 (Α' 227), του ν. 4601/19 (Α' 44) και των εταιρικών και ειδικών νομοθετημάτων και Ενωσιακών Κανονισμών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 05-11-2019
Αριθ. Πρωτ.: 112873 - 05-11-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας:10181
Πληροφορίες:Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο:210 38 93 574
Fax:210 38 38 981
Email:[email protected]

ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4635/2019 (Α'167), ΤΟΥ Ν. 4441/16 (Α' 227), ΤΟΥ Ν.4601/19 (Α'44) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
β. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104), όπως ισχύει.
γ. Του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Α' 91), όπως ισχύει.
δ. Των άρθρων 85-116 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167), όπως ισχύει. 
ε. Του ν. 3777/2009 «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (Α' 127), όπως ισχύει.
στ. Του ν. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή ... και άλλες διατάξεις» (Α' 86), όπως ισχύει.
ζ. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύει.
η. Του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α'227).
θ. Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α' 44).
ι. Του Π.Δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).
ια. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α' 208).
ιβ. Του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Α' 192), όπως ισχύει.
ιγ. Την υπ.' αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
ιδ. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α' 121).
ιε. Την υπ.' αριθμ. 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 3100).
ιστ. Την υπ' αριθμ. 79595/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ' 507).
ιζ. Την υπ. αριθμ. 117036/17-11-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα «Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΥΟΔΔ' 699).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με έργο την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ν. 4635/2019 (Α'167) και ν. 4441/2016 (Α' 227), σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των εταιρικών και ειδικών νομοθετημάτων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα των ν. 4548/2018 (Α' 104), ν. 3190/1955 (Α' 91), ν. 4072/2012 (Α' 86), ν. 1667/1986 (Α' 196), ν. 4430/2016 (Α' 205), ν. 2716/1999 (Α' 96), Α.Κ (ΠΔ 456/84), ν. 4601/2019 (Α' 44), 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207).

Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών είναι σε συνέπεια με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και συγκεκριμένα με τις με αριθμό 63577/13.6.2018 (Β' 2380), 48652/07-05-2019 (Β'1691), 62784/2017 (ΑΔΑ:ΨΟΥΨ465Χ18-ΒΜ4) 44559/2019 (ΑΔΑ:63Ξ7465Χ18-45Η), 31637/15.3.2017 (Β' 928) και 107766/2018 (Β' 4925),

B. Η κατάρτιση των ανωτέρω αναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών αφορά, κατά προτεραιότητα, τα ακόλουθα:
1. Τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις με επιμέλεια του υπόχρεου προσώπου στο ΓΕΜΗ των παρ.1 και 3 του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α'167).
2. Τις καταχωρίσεις του άρθρου 103 για τις οποίες απαιτείται έλεγχος νομιμότητας.
3. Τα πρότυπα καταστατικών και εταιρικών πράξεων της παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 4635/2019 (Α' 167).
4. Τις διοικητικές κυρώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 114 του ν. 4635/2019 (Α'167).
5. Την εμπορική δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή και δεδομένων που οφείλουν να καταχωρίσουν στο ΓΕΜΗ όλοι οι εγγραφόμενοι σύμφωνα με τα άρθρα 95-97 του ν. 4635/2019 (Α'167).
6. Την εμπορική δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή και δεδομένων που οφείλουν να καταχωρίσουν στο ΓΕΜΗ τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών σύμφωνα με τα άρθρα 98-101 του ν. 4635/2019 (Α'167).
7. Τις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές του άρθρου 108 του ν. 4635/2019 (Α'167).
8. Τις απαιτήσεις του άρθρου 111 του ν. 4635/2019 (Α'167), στο μέτρο που οι σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά από άλλα δημόσια μητρώα.
9. Την υλοποίηση του παραδοτέου 2a της μελέτης «Επιχειρηματική ευφυΐα και διοικητική απλούστευση» (BIAS - SRSS SC2018/048).

Γ. Ως μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι εξής:
1. Γεωργόπουλος Γεράσιμος του Μαρίνου, Προϊστάμενος του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Δ/νσης Εταιρειών της Γενικής Δ/νσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κάτοχος Α.Δ.Τ .......... και ΑΦΜ .......... ΔΟΥ .........., συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τα ζητήματα που άπτονται των απαιτήσεων της εταιρικής νομοθεσίας, και των ειδικότερων νομοθετημάτων ή Κανονισμών της Ε.Ε.
2. Ξαρχά Αναστασία του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, κάτοχος ΑΔΤ .......... και ΑΦΜ .......... Δ.Ο.Υ. .........., συντονίστρια για τα ζητήματα που άπτονται της υλοποίησης της εκτέλεσης των τεχνικών προδιαγραφών στα Πληροφοριακά Συστήματα ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
3. Σισμανίδου Αρετή του Σταύρου, Δικηγόρος, συνεργάτης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κάτοχος ΑΔΤ .......... και ΑΦΜ .......... Δ.Ο.Υ. ...........
4. Αντωνοπούλου Αγγελική του Γεωργίου, Δικηγόρος, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κάτοχος Α.Δ.Τ. .......... και ΑΦΜ .......... Δ.Ο.Υ. ...........
5. Αθανασάκη Ελένη του Γεωργίου, Υπάλληλος του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Δ/νσης Εταιρειών της Γενικής Δ/νσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κάτοχος Α.Δ.Τ. .......... και ΑΦΜ .......... Δ.Ο.Υ. ...........
6. Αναγνωστόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ .......... και ΑΦΜ .......... Δ.Ο.Υ. ........... 
7. Σουρμελής Γεώργιος του Μιχαήλ, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, κάτοχος Α.Δ.Τ. .......... και ΑΦΜ .......... ΔΟΥ ...........

Δ. Ο/η Γραμματέας θα ορίζεται κάθε φορά από τον/την συντονιστή/στρια της Ομάδας Εργασίας.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να αιτείται την συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων. Επίσης, δύναται να κατανείμει το έργο σε υπο-επιτροπές οι οποίες οι οποίες θα αποτελούνται κατ' ελάχιστον από δύο τουλάχιστον μέλη.

ΣΤ. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εκτός ωρών εργασίας στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ή στην ΚΕΕΕ και η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ που τηρείται στην ΚΕΕΕ. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει για όσο διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της με ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων τις τέσσερις (4) ανά μήνα.

Ζ. Η ομάδα εργασίας θα παραδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα τμήματα τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παρ. Β1 έως Β9 και τα πρώτα εξ αυτών θα παραδοθούν αποκλειστικά μέχρι την ενεργοποίηση των διατάξεων του ν.4635/2019.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Παναγιώτης Σταμπουλίδης 


Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο