Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2019 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(«Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στο Π.Δ. 26/2012 με κύριο στόχο την εναρμόνισή του με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και την απλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών, στο βαθμό που είναι εφικτό.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες είναι α. η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης καταχώρισης υποψηφίων που αντικαθιστά την προηγούμενη επίδοση με δικαστικό επιμελητή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των δηλώσεων των συνδυασμών και β. η κατάργηση του ενδιάμεσου σταδίου της ανακήρυξης υποψηφίων με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τη διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εγκαθιδρύουν μία ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου που θα αφορά σε συνδυασμούς κόμματος ή/και συνδυασμούς συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων ή/και συνασπισμούς ανεξάρτητων υποψηφίων ή /και μεμονωμένους υποψηφίους αλλά και βουλευτές επικρατείας, των οποίων οι υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 1, που αντικαθιστά το άρθρο 31 του Π.Δ. 26/2012, ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια που θα είναι πάντα η τελευταία Κυριακή πριν τη συμπλήρωση των 30 ημερών από την έκδοση του Π.Δ. που ορίζει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Επιπλέον η πρόβλεψη για την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 54 παρ.2 του Συντάγματος Π.Δ. με το οποίο ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας περιλαμβάνεται πλέον, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου (ορ. Άρθρο 12) , στο άρθρο 2 του Π.Δ. 26/2012, για λόγους συνάφειας. Τέλος με την παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος επιμηκύνεται κατά 3 ημέρες η προεκλογική περίοδος στην περίπτωση που λήγει η Βουλευτική περίοδος, για λόγους καλύτερης οργάνωσης των υποψηφίων

Με το άρθρο 2 επικαιροποιείται το ισχύον άρθρο 29 του Π.Δ. 26/2012, ώστε να γίνεται πλέον αναφορά στο Μητρώο Πολιτών που συστήθηκε με το άρθρο άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107) και περιλαμβάνει : α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α' 195), β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρίζονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α' 143) και γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, που αντικαθιστά το άρθρο 37 του Π.Δ 26/2012., προβλέπεται σύντμηση της προθεσμίας που έχουν τα κόμματα και οι συνδυασμοί συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων για τη δήλωση ονομάτων και εμβλημάτων τους ενώ με την παρ.3 καθιερώνεται αμελλητί υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις υποψηφιότητες.

Με το άρθρο 4, που αντικαθιστά το άρθρο 38 του Π.Δ. θεσπίζονται εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες για την επίλυση από το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου, διαφωνιών που αφορούν τη χρήση ονομάτων ή εμβλημάτων κομμάτων ή της ιδιότητας Προέδρου ή μέλους διοικούσας επιτροπής ώστε τα σχετικά ζητήματα να αποσαφηνίζονται άμεσα και να μην διακυβεύεται η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών

Με το άρθρο 5, που αντικαθιστά το άρθρο 32 του Π.Δ. ορίζονται οι συνδυασμοί που δικαιούνται να λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές, τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν τη σχετική δήλωση κατάρτισης συνδυασμού καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, στο οποίο περιλαμβάνεται το όνομα του κόμματος, και τα ονόματα των υποψηφίων που απαρτίζουν το συνδυασμό. Με την παρ. 3 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι δήλωση αυτή κατατίθεται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται η ενδιάμεση διαδικασία της πρόταση υποβολής υποψηφίων που ορίζει το ισχύον άρθρο 32 του Π.Δ καθώς και η διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το αρμόδιο δικαστήριο , που ορίζει το ισχύον άρθρο 33 του Π.Δ.

Με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 που αντικαθιστά το άρθρο 33 του Π.Δ., θεσπίζεται η διαδικασία παροχής πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων για κόμματα, συνδυασμούς κ συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων με τη χορήγηση σε αυτούς μοναδικών κωδικών αριθμών ενώ με την παρ. 4 χορηγείται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να ρυ6θμίσει κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων. Με την παρ. 5 προβλέπεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία, μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, οι δηλώσεις των υποψηφίων κατατίθενται από τα κόμματα, συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων καθώς και μεμονωμένους υποψήφιους σε έντυπη μορφή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αυτοπρόσωπη παρουσία, δικαστικό επιμελητή ή δια πληρεξουσίου εκπροσώπου.

Με το άρθρο 7, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 34 του Π.Δ. ρυθμίζεται η προθεσμία εντός της οποίας δύναται κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων να καταρτίσουν και να υποβάλουν τους συνδυασμούς τους, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων, τα επιμέρους στοιχεία που καταχωρίζονται για κάθε υποψήφιο , η υποχρέωση επισύναψης παράβολου 150 ευρώ , η υποχρέωση κάθε υποψηφίου να είναι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια πλην του αρχηγού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος, Ορίζεται επίσης ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών που μπορεί να περιλάβει κάθε συνδυασμός και το ποσοστό του αριθμού υποψηφίων βουλευτών από κάθε φύλο.

Με το άρθρο 8 προστίθεται στο Π.Δ. 26/2012 νέο άρθρο 34 Α που ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής πρότασης για τους βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σε όλη την επικράτεια

Με το άρθρο 9, αντικαθίσταται το άρθρο 30 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται η ίδια διαδικασία παραίτησης από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας, σε σχέση με το ισχύουσες, με τη διαφορά ότι, κατά την προτεινόμενη ρύθμιση, η παραίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσίας και όχι στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου ενώ επίσης μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο και όχι μόνο με δικαστικό επιμελητή. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία απλοποιείται και απαλλάσσονται τα Δικαστήρια από ένα επιπρόσθετο βάρος αυτό της διαβίβασης των παραιτήσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της αρχή. Ειδικώς με την παρ. 2 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι η αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων

Με το άρθρο 10 που αντικαθιστά το άρθρο 35 του Π.Δ. 26/2012 , ορίζεται η προθεσμία και η διαδικασία ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων βουλευτών από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Με το άρθρο 11 που αντικαθιστά το άρθρο 39 του Π.Δ. , περιγράφεται εναρμονισμένα με τις λοιπές τροποποιούμενες ρυθμίσεις, η διαδικασία κοινοποίησης των Αποφάσεων του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων

Με την παρ. 1 του άρθρου 12, που αντικαθιστά το άρθρο 2 του Π.Δ. οι βουλευτές επικρατείας αυξάνονται από 12 σε 15. Με την παρ. 2 συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λόγω συνάφειας, η πρόβλεψη για την έκδοση του Π.Δ. για τον ορισμό των βουλευτικών εδρών , όπως απαιτείται από το άρθρο 54 παρ. 2 Σ. Με την παρ. 6 ορίζεται ότι αν από την κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του ιδίου άρθρου, δεν έχει κατανεμηθεί έδρα σε εκλογική περιφέρεια, τότε κατανέμεται μια έδρα σε αυτή και η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια που της έχει κατανεμηθεί έδρα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 και έχει το μικρότερο υπόλοιπο.

Με το άρθρο 13, που αντικαθιστά το άρθρο 48 του Π.Δ. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο

Με το άρθρο 14, αντικαθίσταται το άρθρο 58 του Π.Δ. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία μπορεί καθορίζεται ημερήσια αποζημίωση στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος , μη προσέλευσης των εφορευτικών επιτροπών για την άσκηση των καθηκόντων τους, και σκοπείται η υποβοήθηση του έργου των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και η διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας γενικότερα.

Με το άρθρο 15, που αντικαθιστά το άρθρο 59 του Π.Δ. το κώλυμα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών επεκτείνεται και για τους διατελέσαντες βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργούς καθώς και για τους υποψήφιους βουλευτές που ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο αλλά και τους ιερείς και λοιπούς θρησκευτικούς λειτουργούς.

Με το άρθρο 16 προστίθεται στο Π.Δ. 26/2012 νέο άρθρο 94 Α που ορίζει τη διαδικασία μετάδοσης αποτελεσμάτων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους στο Υπουργείο Εσωτερικών και χορηγείται εξουσιοδότηση στο Υπουργό Εσωτερικών να ρυθμίσει με Υπουργική Απόφαση κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου

Με το άρθρο 17 αντικαθίσταται το άρθρο 103 του Π.Δ. 26/2012 Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος άρθρου, ότι η ανακήρυξη των αναπληρωματικών βουλευτών γίνεται από τον Άρειο Πάγο και όχι από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ενώ ομοίως η κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας αναπληρωματικών βουλευτών διενεργείται από τον Άρειο Πάγο.

Με το άρθρο 18, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 107 του Π.Δ. ορίζεται ότι οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να γίνονται και από τα όργανα της δημοτικής αστυνομίας καθώς και από δημοτικούς υπαλλήλους σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη που αναθέτει αυτό το έργο μόνο στους δικαστικούς επιμελητές και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με το άρθρο 19, αντικαθίσταται το άρθρο 95 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος άρθρου, ότι οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής της υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, χορηγείται δε με την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να ρυθμίσει με αποφάσεις του τα θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή της αίτησης και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής.

Με το άρθρο 20 παρ. 1 , 4 και 5 απαλείφεται η αναφορά στο Μητρώο Αρρένων που προέβλεπε το άρθρο 8 του Π.Δ. 26/2012 . Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται η εγγραφή στα δημοτολόγια του Δήμου ως βάση για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού που απαιτείται για να ψηφίσει ο εκλογές σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί σε εκλογικό κατάλογο

Με το άρθρο 21 παρ.1 ορίζεται ο Νοέμβριος (έναντι του Φεβρουαρίου που προβλέπεται έως τώρα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 26/2012) ως ο μήνας για τη σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου και θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το επόμενο έτος. Με την παρ.2 ορίζεται ότι η κατάταξη των νέων εκλογέων σε εκλογικό διαμέρισμα γίνεται από τον οικείο Δήμο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή προκύπτει από το δημοτολόγιο του Μητρώου Πολιτών και καταργείται η πρόβλεψη για την υποβολή δήλωσης των νέων εκλογέων για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν.

Με το άρθρο 22 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του Π.Δ. 26/2012. Στη νέα διάταξη έχει απαλειφθεί η πρόβλεψη για χορήγηση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους εκλογείς που εγγράφονται αυτεπαγγέλτως το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου.

Με το άρθρο 23 αντικαθίσταται το άρθρο 12 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, ότι ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός αναφέρεται στις καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμαρχο και περιέχουν τις μεταβολές στα στοιχεία των εκλογέων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις νέων εκλογέων ,των εκλογέων που έχουν παραλειφθεί και των εγγραφών λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Με το άρθρο 24 , αντικαθίσταται το άρθρο 49 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, ότι οι αντιπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ή ανεξαρτήτων ή κάθε μεμονωμένου υποψήφιου και οι αναπληρωτές τους κατά τα ανωτέρω, δύνανται να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας της ψηφοφορίας, στο χώρο του εκλογικού τμήματος όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους

Με το άρθρο 25 αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, η υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών, να μεριμνά για την καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της εγγραφής των εκλογέων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το άρθρο 26 αντικαθίσταται το άρθρο 71 του Π.Δ. 26/2012. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον αριθμό των εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα., σε αντίθεση με τη ρύθμιση του ισχύοντος άρθρου που προβλέπει ποσοστό 20%

Με το άρθρο 27, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 79 του Π.Δ. 26/2012 καταργείται η υποχρέωση σφράγισης της κάλπης με σφραγίδα και προτείνεται το κλείδωμα αυτής.

Με το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 εκσυγχρονίζεται η διαδικασία αποστολής εκλογικών καταλόγων του άρθρου 22 του Π.Δ. 26/2012. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι εκλογικοί κατάλογοι κυρώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποστέλλονται στο οικείο Πρωτοδικείο, τον Περιφερειάρχη και τον οικείο Δήμο, μόνο αποθηκευμένοι σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής και όχι σε έντυπη μορφή. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι μία (1) σειρά εκλογικών καταλόγων σε έντυπη μορφή που θα αποσταλούν στο οικείο εκλογικό τμήμα με τον εκλογικό σάκο και ένα αντίγραφο αυτών αποθηκευμένο σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου να αποσταλεί στον Περιφερειάρχη Αττικής και στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας έδρας λοιπών νομών.

Με το άρθρο 29 αντικαθίσταται το άρθρο 23 του Π.Δ. 26/2012. Στις νέες διατάξεις προβλέπεται, επιπλέον των ρυθμίσεων του ισχύοντος άρθρου, η υποχρέωση των δικαιούχων αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου, να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία περιέχουν τους εκλογικούς καταλόγους εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της διενέργειας των
εκλογικών αναμετρήσεων σύμφωνα με έγγραφη δήλωση τους. Επίσης προβλέπεται η απαγόρευση μεταβίβασης των ανωτέρω στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικατάσταση Άρθρου 31 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Προεδρικό διάταγμα προκήρυξης γενικών βουλευτικών εκλογών
1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών συντελείται μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2. Η διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών ορίζεται την τελευταία Κυριακή πριν τη συμπλήρωση των 30 ημερών από την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 1.
3. Η ψηφοφορία διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια.
4. Από την επόμενη της δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κατά το άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος.»

Άρθρο 2
Αντικατάσταση Άρθρου 29 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 29 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Κτήση Δικαιώματος εκλέγεσθαι
1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι την ημέρα της εκλογής, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
2. Η ηλικία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών και εφόσον για τη συμπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός από το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης.»

Άρθρο 3
Αντικατάσταση Άρθρου 37 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 37 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Όνομα και έμβλημα των κομμάτων
1. Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια. Δικαίωμα να χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε.
2. Το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα, που θέλουν να απαρτίζουν συνασπισμό περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση των αρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια.
3. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανακοινώνει τις δηλώσεις, που του επιδόθηκαν, στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο οφείλει να γνωστοποιεί στις εφορευτικές επιτροπές το όνομα και το έμβλημα που ορίστηκαν για κάθε κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών αμελλητί ενημερώνει την ιστοσελίδα του σχετικά με τα κόμματα ή συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή.
4. Δήλωση ονόματος και εμβλήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις έχουν δικαίωμα να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων , που την υπογράφουν όλα τα μέλη του συνδυασμού, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι την οποία υπογράφει καθένας απ' αυτούς.
5. Απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος και εμβλήματος ή σήματος κόμματος ή συνδυασμού συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων :
α) συμβόλου θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας,
β) του στέμματος,
γ) συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σ' αυτό.

Άρθρο 4
Αντικατάσταση Άρθρου 38 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 38 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Διαφωνία για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων
1. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του εμβλήματος πολιτικού κόμματος, όπως περιέχονται στην εκλογική του δήλωση, αποφασίζει το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου. Με την απόφαση αναγνωρίζεται ως δικαιούχος του ονόματος και του εμβλήματος το πολιτικό κόμμα, το οποίο τα είχε γνωστοποιήσει με την κατάθεση της ιδρυτικής του δήλωσης και, κατά την κοινή αντίληψη, τα χρησιμοποιούσε.
2. Η προσφυγή για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος υποβάλλεται αποκλειστικά το αργότερο μια (1) ημέρα μετά λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37 ενώπιον του Α' Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Α' Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της προσφυγής.
3. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τις διαφορές ως προς την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής πολιτικού κόμματος οι οποίες επιλύονται από το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου .»

Άρθρο 5
Αντικατάσταση Άρθρου 32 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 32 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32 Δικαίωμα Κατάρτισης Συνδυασμών
1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι.
2. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόμματος.
Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια, κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων, αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από εξουσιοδοτημένο υποψήφιο από όλους τους λοιπούς υποψηφίους του συνδυασμού. Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό.
Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξάρτητων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του παρόντος, η δήλωση αυτή κατατίθεται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων.»

Άρθρο 6
Αντικατάσταση Άρθρου 33 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 33 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων
1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.
2. Εναλλακτικά, ως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχοι που έχουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων, οι συνασπισμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3. Το ανωτέρω ζεύγος όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης και η χρήση της εφαρμογής δήλωσης υποψηφιοτήτων δεσμεύουν τους φορείς της παραγράφου 1 καθώς και τους μεμονωμένους υποψηφίους για κάθε νόμιμη συνέπεια.
4. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 4 που καθορίζει τον χρόνο έναρξης λειτουργίας, οι δηλώσεις των υποψηφίων κατατίθενται από τα κόμματα, συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων καθώς και μεμονωμένους υποψήφιους σε έντυπη μορφή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αυτοπρόσωπη παρουσία, δικαστικό επιμελητή ή δια πληρεξουσίου εκπροσώπου, με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 34.»

Άρθρο 7
Αντικατάσταση Άρθρου 34 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Κατάρτιση συνδυασμών
1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καταργείται η δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής κατατεθεισών.
2. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων του άρθρου 33 του παρόντος και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
3. Για κάθε έναν υποψήφιο, o υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 32 καταχωρίζουν:
α) όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα και πλήρη διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου βουλευτή καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ειδικά για το τελευταίο στοιχείο εφόσον δεν έχει εκδοθεί για τον υποψήφιο, μπορεί να αντικατασταθεί από τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου του.
β) την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος
γ) το έτος γέννησης καθώς και η ημερομηνία για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 29
δ) Τον δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο υποψήφιος,
4. Τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφουν μπορούν να αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών.
5. Κάθε υποψήφιος βουλευτής, επικυρώνει την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητάς του μέσω της πύλης υποψηφιοτήτων κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης στις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση πληρεξουσίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η πληρεξουσιότητα. Η πληρεξουσιότητα, η οποία και αναρτάται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων για υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη.
Η επιβεβαίωση της υποψηφιότητας έχει το χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης ότι ο υποψήφιος δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια.
Αυτός που ψευδώς δηλώνει υπόκειται στις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου 117.
6. Στην αίτηση - δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε υποψήφιο. Το παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό ανά υποψήφιο είτε για το σύνολο του συνδυασμού. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
7. Μεμονωμένος υποψήφιος προτείνει την υποψηφιότητά του κατά ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος.
8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια μόνο εκλογική περιφέρεια. Κατ' εξαίρεση ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.
9.    Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων βουλευτών έως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξημένο:
α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας έως και επτά βουλευτές, β) κατά τρεις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, και
γ) κατά τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές.
10. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψήφιων Βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για το ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων από κάθε φύλο στο σύνολο της επικράτειας εξαιρουμένων των υποψηφίων βουλευτών επικρατείας πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 33% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.»

2. H παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α) καταργείται.

3. H παράγραφος 2 του άρθρου 255 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) καταργείται.

Άρθρο 8
Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 26/2012 - Ψηφοδέλτιο Επικρατείας


1. Μετά το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012 προστίθεται άρθρο 34Α:
«Άρθρο 34Α
Πρόταση Ψηφοδελτίου Επικρατείας
1. Η πρόταση υποψηφίων για τους βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σ' ολόκληρη την επικράτεια, υποβάλλεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, που καταρτίζει δικούς του συνδυασμούς, στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σ' οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.
2. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών επικρατείας .
3. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας υποβάλλεται κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 34 του παρόντος.
4. Οι γνωστοποιήσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων σ' όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος, πρέπει να περιλαμβάνουν και τους συνδυασμούς όλων των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.»

2. Οι παράγραφοι 1 έως 3 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 26/2012 καταργούνται.

Άρθρο 9
Αντικατάσταση Άρθρου 30 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 30 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας
1. Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών.
2. Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.
3. Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.
4. Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, τον βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης.
5. Ο αξιωματικός, που σύμφωνα με τα παραπάνω παραιτήθηκε και δεν εκλέχτηκε βουλευτής, είναι δυνατόν οποτεδήποτε ν' ανακληθεί στην ενέργεια ως έφεδρος, ενώ αυτός που εκλέχτηκε βουλευτής δεν μπορεί ν' ανακληθεί στην ενέργεια, πριν από την έναρξη των εργασιών της Α' Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκριση αυτής.
6. Έφεδρος αξιωματικός σε ενέργεια θεωρείται αυτοδικαίως ότι απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού, από την ημέρα που υπέβαλε την υποψηφιότητα που προτάθηκε από εκλογείς. Εάν δεν εκλεγεί βουλευτής, μπορεί ν' ανακληθεί οποτεδήποτε. Εάν όμως εκλεγεί δεν επιτρέπεται να κληθεί υπό τα όπλα πριν την έναρξη της Α' Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκρισή της. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου ανακοινώνει αμέσως στις προϊστάμενες αρχές του εφέδρου αξιωματικού και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την υποβολή απ' αυτόν ή αποδοχή υποψηφιότητας βουλευτή.»

Άρθρο 10
Αντικατάσταση Άρθρου 35 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 35 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων βουλευτών
1. Εντός δύο (2) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 34Α.
2. Στην απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών και μετά τους συνδυασμούς αναφέρονται οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας.
3. Οι υποψήφιοι επικρατείας αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται και ανακηρύσσονται. Οι υποψήφιοι στις λοιπές εκλογικές περιφέρειες ανακηρύσσονται κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου, κυρίου ονόματος και πατρωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται. Επίσης όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί σε κυβέρνηση που έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής και έχουν εκλεγεί βουλευτές μπορούν να προτάσσονται των υπολοίπων πλην του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.
4. Σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τις προηγούμενες, οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται δίχως να έχει εφαρμογή η παράγραφος 3 του παρόντος.
5. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Για την υποβοήθηση του έργου του Αρείου Πάγου όσον αφορά την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων βουλευτών αλλά και για τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος, δύναται να διατίθεται προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν αιτήματος του Αρείου Πάγου.»

Άρθρο 11
Αντικατάσταση άρθρου 39 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 39 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Κοινοποίηση ονομάτων ανακηρυχθέντων υποψηφίων
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποιεί στον αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Ο Αντιπεριφερειάρχης γνωστοποιεί με προκήρυξή του, στην περιφέρεια του οικείου νομού, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν και με τα στοιχεία που περιέχει η απόφαση του άρθρου 35.
Η προκήρυξη αναρτάται σε κατάλληλους δημόσιους χώρους σε πινακίδες ανακοινώσεων των δήμων κάθε νομού, με τη φροντίδα των δημοτικών αρχών και επίσης, αναρτάται και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειών και Δήμων.
2. Με ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού η πιο πάνω γνωστοποίηση και ανάρτηση πρέπει να έχει γίνει το βραδύτερο μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από τη μέρα της εκλογής.»

Άρθρο 12
Αντικατάσταση άρθρου 2 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 2 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αριθμός βουλευτών - βουλευτικές έδρες
1. Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους. Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα πέντε εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δεκαπέντε εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.
2. Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται κάθε φορά με βάση τον νόμιμο πληθυσμό της, όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή, της οποίας τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής.
3. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των δημοτών της επικράτειας, που καθορίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δια του συνολικού αριθμού των βουλευτικών εδρών, που ορίζεται στην παράγραφο 1, οι οποίες κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες.
4. Το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των δημοτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δια του εκλογικού μέτρου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αποτελεί τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.
5. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διακοσίων ογδόντα πέντε (285) εδρών, που καθορίζεται στην παράγραφο 1, στις εκλογικές περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά σειρά, το μεγαλύτερο υπόλοιπο.
6. Αν από την κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν έχει κατανεμηθεί έδρα σε εκλογική περιφέρεια, τότε κατανέμεται μια έδρα σε αυτή και η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια που της έχει κατανεμηθεί έδρα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 και έχει το μικρότερο υπόλοιπο.»

Άρθρο 13
Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 48 του π.δ. 26/2012


Το άρθρο 48 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 48
Θέματα δημόσιας τάξης - απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων
1. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις του Συντάγματος.
2. Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή των δημοψηφισμάτων, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισών και εντύπων, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου, καθώς και η προεκλογική δραστηριότητα στο διαδίκτυο.»

Άρθρο 14
Αντικατάσταση άρθρου 58 του π.δ. 26/2012

Το άρθρο 58 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 58
Διορισμός εφορευτικών επιτροπών
1. Ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών.
2. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά.
3. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων, περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής. Για τη διασταύρωση της διεύθυνση κατοικίας των εκλογέων που κληρώθηκαν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής μπορεί να χρησιμοποιούνται στοιχεία που τηρούνται σε δημόσιες υπηρεσίες.
4. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί, κατά την κρίση του, να διορίζει, με απόφασή του που λαμβάνει σε συμβούλιο, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών από τους καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή μέλη εφορευτικών επιτροπών ορίζονται αυτοί που κατά την κρίση του συμβουλίου πρωτοδικών παρέχουν στοιχεία επάρκειας γι' αυτά τα καθήκοντα. Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου, να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους και να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
5. Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι αυτό που στην περιφέρειά του υπάγεται ο δήμος όπου εδρεύει το εκλογικό τμήμα.
6. Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διαβιβάζει αμελλητί στους οικείους δήμους τον κατάλογο των μελών εφορευτικών επιτροπών.
7. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μπορεί να καθορίζεται ημερήσια αποζημίωση στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.»

Άρθρο 15
Αντικατάσταση άρθρου 59 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 59 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59
Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών
1. Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ' αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, γι' αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι, καθώς και για τους διατελέσαντες βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργούς. Υποψήφιοι βουλευτές που ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ιερείς και λοιποί θρησκευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής.|
2. Τα τακτικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών, αν προταθούν και ανακηρυχθούν από το πρωτοδικείο υποψήφιοι βουλευτές, έχουν το δικαίωμα της επιλογής με δήλωση, που επιδίδεται στη διοικητική αρχή με δικαστικό επιμελητή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, θεωρείται ότι προτίμησαν τη βουλευτική υποψηφιότητα και αντικαθίστανται στην εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60.
3. Οι δικηγόροι που κληρώνονται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη εφορευτικής επιτροπής, αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.»

Άρθρο 16
Προσθήκη άρθρου 94Α στο π.δ. 26/2012 - Μετάδοση αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών


1. Μετά το άρθρο 94 του π.δ. 26/2012 προστίθεται άρθρο 94Α:
«1. Μετά το πέρας της διαλογής ο δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών αμελλητί το αποτέλεσμα της εκλογής υπέρ συνδυασμών και στη συνέχεια μεταδίδει μετά τη καταμέτρησή τους και τους σταυρούς υπέρ υποψηφίων.
Ειδικότερα μεταδίδει:
α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα
β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν
γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα
δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τα εκλογικά τμήματα του Κεφαλαίου Ι του παρόντος.
4. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερόμενων
5. Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οφείλουν να μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον αριθμό των ψηφισάντων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορούν να είναι πάνω από τρία (3), καθώς και ο τρόπος μετάδοσης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ανακοίνωση των στοιχείων για τη συμμετοχή των εκλογέων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας γίνεται ομαδοποιημένα είτε σε επίπεδο επικράτειας είτε σε επίπεδο περιφερειών.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 91 του π.δ. 26/2012 καταργούνται.

Άρθρο 17
Αντικατάσταση άρθρου 103 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 103 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 103
Ανακήρυξη βουλευτών
1. Η ανακήρυξη των βουλευτών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα οικεία άρθρα, γίνεται από τον Άρειο Πάγο σε δημόσια συνεδρίαση, με βάση την απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται, με τη φροντίδα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σ' όλους τους υποψηφίους διά των Εισαγγελέων των οικείων Πρωτοδικείων.
2. Ο Άρειος Πάγος ανακηρύσσει και αναπληρωματικούς των βουλευτών που ανακηρύχθηκαν από κάθε συνδυασμό.
3. Ως αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού, του οποίου υποψήφιοι ανακηρύχθηκαν βουλευτές, ανακηρύσσονται όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι αυτού.
4. Οι αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ενεργείται από τον Άρειο Πάγο κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς αυτών που ισοψήφισαν.
5. Ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που μετέχει στους συνδυασμούς δύο ή τριών εκλογικών περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34, εφόσον λάβει έδρα ο συνδυασμός σε περισσότερες από μία περιφέρειες, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο της Βουλής σε ποια από τις περιφέρειες αυτές προτιμά την εκλογή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακήρυξη όλων των βουλευτών και των αναπληρωματικών αυτών και των τριών περιφερειών. Αν δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι προτίμησε την εκλογή του στην περιφέρεια στην οποία το κόμμα ή ο συνασπισμός του οποίου ηγείται, έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Για την πλήρωση της έδρας που παραμένει κενή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 104.»

Άρθρο 18
Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 107 π.δ. 26/2012


Η παράγραφος 1 του άρθρου 107 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, γίνονται με δικαστικούς επιμελητές, από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας καθώς και από δημοτικούς υπαλλήλους.»

Άρθρο 19
Αντικατάσταση άρθρου 95 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 95 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 95
Εγγραφή και περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων
1. Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας και πάντως εντός της Επικρατείας, από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούνται στο εξής «ετεροδημότες» και μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμονής τους.
Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους του Νομού Αττικής.
2. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του παρόντος για την προϋπόθεση σύστασης ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.
3. Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
α) o Ειδικός Εκλογικός Αριθμός,
β) το επώνυμο,
γ) το όνομα,
δ) το όνομα του πατέρα,
ε) το όνομα της μητέρας,
στ) το όνομα συζύγου και το επώνυμο πατέρα (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
ζ) η ημερομηνία και έτος γέννησης,
η) ο νομός, ο δήμος και το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
θ) η πλήρης διεύθυνση διαμονής (νομός, δήμος, οδός και αριθμός), ο αριθμός τηλεφώνου τους και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα.
Για την υποβολή αίτησης γίνεται ταυτοποίηση του εκλογέα με τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που διαθέτει αυτός για τις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αίτησης. Με άλλη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής.
5. Οι αιτήσεις της παραγράφου 3 μπορούν να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
6. Αιτήσεις ετεροδημοτών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θεωρούνται ενεργές και έως τη πιθανή τροποποίησή τους εκφράζουν τη πρόθεση του εκλογέα να ψηφίσει στον τόπο κατοικίας.
7. Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Εγγραφές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα μετά την τρίτη (3η) ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κατά το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, ενημερώνονται μετά το πέρας των εκλογών.
Εκλογείς που ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες, χάνουν την ιδιότητα του ετεροδημότη εφόσον μεταδημοτεύσουν. Οι εκλογείς αυτοί εγγράφονται στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου υποδοχής.
8. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών καταρτίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά δήμο και κατά βασική εκλογική περιφέρεια και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
α) Τον τίτλο: «Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδημοτών Δήμου.....Νομού......»,
β) τον αύξοντα αριθμό,
γ) τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,
δ) το επώνυμο,
ε) το όνομα,
στ) το όνομα του πατέρα,
ζ) το όνομα της μητέρας,
η) το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
θ) την ημερομηνία και τον χρόνο γέννησης,
ι) τον βασικό εκλογικό κατάλογο (βασική εκλογική περιφέρεια) όπου είναι εγγεγραμμένος (νομός, δήμος, εκλογικό διαμέρισμα),
ια) την πλήρη διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός).
9. Στις ιδιαίτερες καταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 12 του παρόντος καταγράφονται οι μεταβολές που επέρχονται στο Μητρώο Πολιτών, λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής, καθώς και διαγραφής, είτε κατόπιν αιτήσεως είτε λόγω απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίες αφορούν και τους ετεροδημότες.»

Άρθρο 20
Αντικατάσταση άρθρου 8 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 8 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους - Παραλειφθέντες εκλογείς
1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.
2. Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
3. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Καθένας εγγράφεται μόνο μία φορά σε ένα εκλογικό κατάλογο.
4. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι, εγγεγραμμένοι.
5. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.
6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου είναι η διαπίστωση από τον ανωτέρω ότι ο αιτών τη χορήγησή του δεν περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, η ανωτέρω διαπίστωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.α. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν.
β. Η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση σχετική κατάσταση, που αποστέλλεται από τον οικείο δήμο, εντός δύο μηνών από τη διενέργεια των εκλογών.
8. Εάν χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι δήμαρχοι και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
9. Θέματα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή των παρ. 4 έως και 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 21
Αντικατάσταση άρθρου 10 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 10 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Εγγραφή νέων εκλογέων
1. Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Νοεμβρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το επόμενο έτος.
2. Η κατάταξη των νέων εκλογέων σε εκλογικό διαμέρισμα γίνεται από τον οικείο Δήμο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή προκύπτει από το δημοτολόγιο του Μητρώου Πολιτών.
3. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 12 και τηρούνται προσωρινά σε ξεχωριστό αρχείο και εντάσσονται στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους».

Άρθρο 22
Αντικατάσταση άρθρου 11 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 11 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Ειδικός Εκλογικός Αριθμός
1. Σε κάθε εκλογέα αποδίδεται Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.
Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την πρώτη εγγραφή του εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας.
Ο εκλογικός αριθμός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε εκλογέα στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος. Ο τρόπος σχηματισμού και η διαδικασία χορήγησής του έχουν καθοριστεί με την 22721/13.6.2001 (ΦΕΚ 815 Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες.
Κάθε άλλη χρήση του αριθμού αυτού απαγορεύεται. Όποιος χωρίς δικαίωμα, χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται για άλλη χρήση τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων € και εβδομήντα λεπτών έως είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά € και τριών λεπτών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παρά την απαγόρευση επιτρέπει σε μη δικαιούμενα πρόσωπα να κάνουν χρήση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού.»

Άρθρο 23
Αντικατάσταση άρθρου 12 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 12 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Διαδικασία μεταβολών - Μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέων
1. Σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από τον Δήμαρχο κάθε ημερολογιακό δίμηνο περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές που έχουν επέλθει στα δημοτολόγια λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.
Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνεται και κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των εκλογέων και η ένταξή τους, εφόσον επέρχεται διαφοροποίηση, στο αντίστοιχο εκλογικό διαμέρισμα.
2. Οι καταστάσεις του άρθρου 10 και της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου συντάσσονται κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου και το επώνυμο πατέρα, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, ακριβή ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης, αριθμό δημοτολογίου και διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή συνοικισμός, οδό και αριθμό). Επιπλέον οι καταστάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιέχουν και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό με εξαίρεση τις εγγραφές των νέων εκλογέων του άρθρου 10 και των παραλειφθέντων εκλογέων του άρθρου 8 παρ.4 του παρόντος διατάγματος , καθώς και των εγγραφών λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.»

Άρθρο 24
Αντικατάσταση άρθρου 40 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 40 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων
1. Κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους σε κάθε εκλογικό τμήμα.
2. Εάν οι προτεινόμενοι αντιπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων είναι περισσότεροι από τρεις, η εφορευτική επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ενεργεί μεταξύ αυτών κλήρωση για τον καθορισμό τριών απ' αυτούς, που μόνο αυτοί ή οι αναπληρωτές τους παραμένουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας.
3. Για τα ανωτέρω, γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν υποψήφιου του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους κατά τα ανωτέρω, δύνανται να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας της ψηφοφορίας, στο χώρο του εκλογικού τμήματος όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους
4. Ο διορισμός των αντιπροσώπων κόμματος γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής, είτε απευθείας στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει τον διορισμό στους προέδρους των πρωτοδικών. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών κάθε συνδυασμού γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή των εξουσιοδοτημένων απ' αυτόν υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου.
5. Εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη έναν πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί γι' αυτόν τα σχετικά με την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Και τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από έναν πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.»

Άρθρο 25
Αντικατάσταση άρθρου 20 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 20 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενσωματώνει με αλφαβητική σειρά επωνύμου στους εκλογικούς καταλόγους τους νέους εκλογείς, επιφέρει τις μεταβολές που διατάσσονται από τα οικεία πρωτοδικεία και μεριμνά για την καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους εκλογικούς καταλόγους με τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της ψήφου.
Στα τηρούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών, ψηφιακά αρχεία των εκλογικών καταλόγων καταχωρίζονται συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει: α) η χρονολογία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (έτος αναθεώρησης),
β) η αιτιολογία εγγραφής (εγγραφή για πρώτη φορά, μεταγραφή, διόρθωση),
γ) η εγγραφή του εκλογέα σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφορίας (π.χ. ετεροδημοτών) και
δ) η διεύθυνση διαμονής, ο ταχυδρομικός κώδικας και το τηλέφωνο.
Είναι δυνατή επίσης η καταχώρηση στοιχείων των εκλογέων του άρθρου 27 του παρόντος
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της εγγραφής των εκλογέων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνά για την καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους.»

Άρθρο 26
Αντικατάσταση άρθρου 71 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 71 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
1. Τα κόμματα, οι συνδυασμοί κομμάτων και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι:
α) να εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια και
β) να παραδώσουν στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού επί αποδείξει, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, αριθμό ψηφοδελτίων που να επαρκεί για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας.
2. Ο Αντιπεριφερειάρχης οφείλει να εφοδιάσει έγκαιρα κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων, που υπάγονται στη αρμοδιότητά του, με ψηφοδέλτια της εκλογικής περιφέρειας. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον αριθμό των εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα.»

Άρθρο 27
Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 79 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Έλεγχος της κάλπης
Μετά την αποπεράτωση της εργασίας του προηγούμενου άρθρου ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους υποψήφιους ή τους αντιπροσώπους τους, εάν είναι άδεια και κατόπιν κλείνεται και κλειδώνεται από την επιτροπή.»

Άρθρο 28
Αντικατάσταση άρθρου 22 π.δ. 26/2012


1. Το άρθρο 22 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Εκτύπωση και αποστολή εκλογικών καταλόγων
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του Διευθυντή εκλογών κυρώνει τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν οριστικοποιηθεί.
2. Κατά την προετοιμασία των εκλογικών διαδικασιών αποστέλλονται:
α) στο οικείο Πρωτοδικείο, τον Περιφερειάρχη και τον οικείο Δήμο οι οριστικοποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι της οικείας εκλογικής περιφέρειας, αποθηκευμένοι σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής,
β) μία (1) σειρά εκλογικών καταλόγων σε έντυπη μορφή που θα αποσταλούν στο οικείο εκλογικό τμήμα με τον εκλογικό σάκο και ένα αντίγραφο αυτών αποθηκευμένο σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου να αποσταλεί στον Περιφερειάρχη Αττικής και στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας έδρας λοιπών νομών.»

Άρθρο 29
Αντικατάσταση άρθρου 23 π.δ. 26/2012


Το άρθρο 23 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου
1. Μια (1) πλήρη σειρά των εκλογικών καταλόγων σε ψηφιακά μέσα χωρίς καταβολή αντιτίμου, καθώς και μία (1) σειρά αντιτύπων δημοσιευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών εκλογικού περιεχομένου δικαιούνται τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης τα παραπάνω είδη δικαιούνται κατά την προεκλογική περίοδο και τα αναγνωρισμένα κόμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, καθώς και αυτά που καταρτίζουν συνδυασμούς στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών του κράτους, βασικών και ετεροδημοτών.
2. Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψηφίους βουλευτές ή υποψηφίους στις περιφερειακές και δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις περιφέρειες ή τους δήμους όπου έχουν εκλεγεί - όπως προκύπτει βάσει των σχετικών αποφάσεων ανακήρυξής τους, ή θα είναι υποψήφιοι σύμφωνα με έγγραφη δήλωσή τους.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία περιέχουν τους εκλογικούς καταλόγους εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της διενέργειας των εκλογικών αναμετρήσεων σύμφωνα με έγγραφη δήλωση τους.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων και άλλων δημοσιευμάτων σε άλλα πρόσωπα και φορείς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
5. Τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται στους δικαιούχους μόνο σε ηλεκτρονικά μέσα, δεν μεταβιβάζονται σε αυτούς με ηλεκτρονικό τρόπο και χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται, αποκλειστικά και μόνο για εκλογική χρήση.
6. Η παραχώρηση σε οποιοδήποτε άλλο ή η χρησιμοποίηση τους από οιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται.
7. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 4 του άρθρου 117»ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο