Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2019 ]

2814.1-1/74484/2019 Απόδοση ποσού από την εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(Απόδοση ποσού από την εισφορά της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2814.1-1/74484/2019

(ΦΕΚ Β' 3964/30-10-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 99/1973 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την δημόσια ναυτική εκπαίδευση» (Α΄ 173), όπως ισχύει,
β) του ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 77),
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
δ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4607/2019 «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, Π. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65).
ε) του άρθ. 98 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης, κ.λπ.» (Α΄ 143),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
η) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
θ) του π.δ. 83/2019 « Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι) του εδαφίου (β) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 142) όπως ισχύει,
ια) του Οικονομικού Κανονισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την 86005/3165/6.7.1981 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως ισχύει (Β΄ 424),
ιβ) την 02/42410/Α0024/03-07-2000 κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΟ-YEN «Διατήρηση Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 887),
ιγ) την Οικ2/83143/Α0024/13-11-2008 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρηση εκτός Π/Υ Ειδικών Λογαριασμών» (Β΄ 2444),
ιδ) την 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιε) το με Α.Π.:2814.1-2/70189/2019/27-09-2019 εισηγητικό Σημείωμα ΓΔΟΥ, σύμφωνα με το οποίο θα προκληθεί επιβάρυνση ύψους 1.000.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του Α.Π.Ε. 2310980889 «Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» του ειδικού φορέα 1041-401 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής  Ακτοφυλακής», 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης υπέρ Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης


1. Από τα εισπραττόμενα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εισφορά της παρ. 1 του άρθ. 43 του Ν. 4111/2013, όπως ισχύει, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθ. 25 του ν. 27/1975, κατά το οικονομικό έτος 2019 και κάθε επόμενο οικονομικό έτος, ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως αποδίδεται στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης για την χρηματοδότηση αποκλειστικά των αναγκών της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

2. Για την ως άνω απόδοση εγγράφονται κατ' έτος πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον ειδικό φορέα 1041-4010000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στον ΑΛΕ 2310980889 «Λοιπές αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα». Για το έτος 2019 θα διατεθούν πιστώσεις από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Για την απόδοση του ως άνω ποσού, μετά από έγγραφη βεβαίωση της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών περί της είσπραξης ισόποσων τουλάχιστον εσόδων υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, θα εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνσης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έως την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους.
Κατά την απόδοση θα παρακρατείται ποσοστό 20% επί του αποδοτέου ποσού, ως συμμετοχή του Κ.Ν.Ε. στη δαπάνη για την είσπραξη του εσόδου από τις Δ.Ο.Υ., το οποίο θα αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδου: 1440103001).

4. Κατόπιν της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος, το εισπρακτέο ποσό εγγράφεται ως έσοδο στον Προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) στον ΚΑΕ 0149 «Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς».

Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος για την απόδοση του ποσού στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)


Ως δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος για την απόδοση του ποσού στο Κ.Ν.Ε. ορίζονται τα κάτωθι:
α. Αίτημα απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που θα εκδίδεται από το τμήμα Δ, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡΟΠ), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β. Αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
γ. Η βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
δ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (03) αντίγραφα, που θεωρείται από το Διευθυντή της ΔΙ.ΠΡΟΠ και περιλαμβάνει κατά στήλη:
αα) τα στοιχεία του ειδικού λογαριασμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Επωνυμία τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση).
ββ) Το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο και το ποσό της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο