Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-1990 ]

ΠΟΛ.1105/23.5.1990 Αφαιρείται το αφορολόγητο ποσό ΦΑΠ και από τους δύο συζύγους

(Αφαιρείται το αφορολόγητο ποσό ΦΑΠ και από τους δύο συζύγους )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1105/23.5.1990 Αφαιρείται το αφορολόγητο ποσό ΦΑΠ και από τους δύο συζύγους.

Εγκ. 1037741/474/Πολ. 1105/23.5.1990

Έκπτωση αφορολόγητων ποσών άρθρου 23 παρ. 2 ν. 1249/82

1. Με το ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43) επιβλήθηκε φόρος στην ακίνητη περιουσία, που βρίσκεται στην Ελλάδα, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, στην οποία περιλαμβάνονται και τα εμπράγματα δικαιώματα, πλην της υποθήκης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 23 του πιο πάνω νόμου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τη θέσπισή τους, σε περίπτωση συζύγων, που και οι δύο έχουν ακίνητη περιουσία, δεν φορολογείται μέχρι 25.000.000 δραχμές ο σύζυγος που έχει τη μεγαλύτερη σε αξία περιουσία και μέχρι 10.000.000 δραχμές ο άλλος σύζυγος. Η αύξηση αυτή (κατ' άρθρο 64) ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δημ. 9.9.1987).

Συνεπώς αφορά ακίνητα που δηλώνονται από 1.1.1988.

2. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την αριθ. 264/1989 απόφασή του, που εκδόθηκε μετά από αίτηση αναίρεσης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, έκανε δεκτό ότι η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 23, παραγ. 2, εδαφ. β΄ του ν. 1249/1982 είναι αντισυνταγματική, καθόσον αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας και ειδικότερα στην αρχή της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, αλλά και στο άρθρο 21, παρ. 1 του Συντάγματος, που απαγορεύει τη δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση των εγγάμων, δεδομένου ότι ο γάμος και η οικογένεια τελούν υπό την προστασία του κράτους.

Συνεπώς, μετά την απόφαση αυτή το αφορολόγητο ποσό των 25.000.000 δραχμών και ήδη 35.000.000 δραχμών, που αφαιρείται από τη συνολική ακίνητη περιουσία του ενός από τους συζύγους, θα πρέπει να αφαιρείται και από τη συνολική ακίνητη περιουσία και του άλλου συζύγου.

3. Κατόπιν αυτού σας παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

α) Για δηλώσεις φορολογουμένων, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία νέας εκκαθάρισης και επιστροφής του φόρου, που αχρεώστητα καταβλήθηκε, εφόσον υποβληθεί αίτηση ή τροποποιητική δήλωση εκ μέρους του φορολογουμένου και με την προϋπόθεση ότι η αξίωσή του κατά του Δημοσίου δεν υπέπεσε σε παραγραφή.

Σύμφωνα με τα άρθρα 91, παραγ. 2 και 92 του ν. 321/1969 "περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού", ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του Δημοσίου, για αχρεώστητα ή παράνομα καταβληθέντα ποσά, είναι τριών ετών, από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική αυτή επιδίωξη, δηλαδή από το τέλος του έτους κατά το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος.

β) Σε υποθέσεις που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πράξεις επιβολής φόρου, αλλά ο φόρος έχει υπολογισθεί στην αξία που δηλώθηκε, μετ' έκπτωση 25.000.000 δραχμές (για δηλώσεις μέχρι και το έτος 1987) ή 35.000.000 δραχμές (για δηλώσεις από το έτος 1988) αντίστοιχα για τον ένα των συζύγων και 10.000.000 δραχμές (για δηλώσεις από το έτος 1988) αντίστοιχα, για τον άλλο των συζύγων, θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις επιβολής φόρου, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Για τις λοιπές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή έχουν περαιωθεί οριστικά, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια, γιατί από το νόμο δεν του παρέχεται δικαίωμα τροποποίησης των οριστικών τίτλων βεβαίωσης του φόρου.

Επ' ευκαιρία παραγγέλλουμε, όπως ενεργήσετε τον έλεγχο και των υποθέσεων ακίνητης περιουσίας ν. 1249/1982, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί, και στη συνέχεια προβείτε στην έκδοση και κοινοποίηση των οικείων πράξεων με σκοπό την περαίωση των υποθέσεων αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο