Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2019 ]

59257/2019 Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/1191 - Δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους-μέλους για να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους-μέλους

(Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/1191)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ.: 59257

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες: Β.Αντζού
Τηλέφωνο: 213 136 1320

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/1191

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1104732 ΕΞ 2019/22-7-2019 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με θέματα εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητα μας, ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών έχει ως πεδίο εφαρμογής του δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους για να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους και των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι να βεβαιώσουν:

α) γέννηση
β) το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
γ) θάνατο
δ) όνομα
ε) γάμο, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης
στ) διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου
ζ) καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
θ) γονική ιδιότητα
ι) υιοθεσία
ια) κατοικία και/ή διαμονή
ιβ) ιθαγένεια        
ιγ) λευκό ποινικό μητρώο

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έγγραφα όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης υποχρεούστε να τα κάνετε αποδεκτά άνευ επικύρωσης (Σφραγίδα της Χάγης), από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (16-2-2019) εφόσον έχουν εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους.

Τέλος, εάν οι υπηρεσίες σας έχουν αμφιβολία για τη γνησιότητα διοικητικού εγγράφου που σας έχει υποβληθεί, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο σύνδεσμο https//beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents, όπου υπάρχουν στο αποθετήριο υποδείγματα, ανά κράτος μέλος, δημοσίων εγγράφων.
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Ευσταθίου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο