Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-1990 ]

ΠΟΛ.1118/30.5.1990 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι(Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των εντύπων που απαιτούνται από φορολογικής πλευράς για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων)

(Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι(Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των εντύπων που απαιτούνται από φορολογικής πλευράς για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1118/30.5.90 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι ηλεκτρολόγοι

Υ.Α. 1040131/3091/Α0009/Πολ. 1118/30.5.90

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των εντύπων που απαιτούνται από φορολογικής πλευράς για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων.

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 14 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του υπουργείου Οικονομικών για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τη διαδικασία υποβολής και αξιοποιήσεως αυτών, ως ακολούθως:

1. Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ως έχει σήμερα το έντυπο αυτό, υποχρεωτικά πριν κατατεθεί στη ΔΕΗ, πρέπει να θεωρηθεί από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία του ηλεκτρολόγου.

Για το σκοπό αυτό, η δήλωση αυτή μαζί με την άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας θα προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα, το ένα από αυτά μπορεί να είναι και φωτοαντίγραφο, το οποίο απαραιτήτως θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του ηλεκτρολόγου.

Το ένα αντίτυπο και σε περίπτωση που έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφο, το πρωτότυπο μετά τη σχετική θεώρηση μαζί με την άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της δήλωσης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο για να υποβληθεί στην ΔΕΗ, το δε άλλο αντίτυπο τοποθετείται στο φορολογικό φάκελο του ηλεκτρολόγου, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτού.

2. Για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πέρα από τη θεώρηση της δήλωσης του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου υπάρχει παράλληλα και η υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή εργολάβου, για την υποβολή ειδικού εντύπου με το οποίο θα δηλώνεται η εργασία που εκτέλεσε χωριστά ο κάθε επιτηδευματίας τεχνίτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έντυπο αυτό. (Ε. 283).

Συνεπώς για την υποβολή των στοιχείων αυτών θα γίνεται και δεύτερη θεώρηση πάνω στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου.

Η υποβολή των στοιχείων αυτών και η θεώρηση της δήλωσης μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του ιδιοκτήτη ή εργολάβου.

3. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος εργάζεται εκτός της έδρας του η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τόπου εργασίας, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει στην αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου Δ.Ο.Υ.

4. Τα έντυπα με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής θα στέλνονται από τις Δ.Ο.Υ. που τα παραλαμβάνουν, στις αρμόδιες για τη φορολογία των επιτηδευματιών Δ.Ο.Υ.

5. Τα έντυπα με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής προκειμένου για πολυώροφες οικοδομές θα υποβάλλονται μόνο κατά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πρώτο διαμέρισμα και θα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. που παρέλαβε τα έντυπα και θεώρησε τη δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου σχετική βεβαίωση η οποία και θα προσκομίζεται για τη θεώρηση των δηλώσεων του ηλεκτρολόγου για την παροχή ρεύματος των υπολοίπων διαμερισμάτων.

6. Αν, κατά χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση του ηλεκτρολόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες της οικοδομής, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στην άδεια της Πολεοδομίας που χορηγείται μετά από αυτοψία στην οικοδομή, αντί για το ανωτέρω έντυπο, θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι το έντυπο αυτό, θα υποβληθεί από αυτόν, μέσα στον επόμενο μήνα από το μήνα που εκτελέστηκαν οι εργασίες, απευθείας στις αρμόδιες για τη φορολογία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις εργασίες Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση που εργασίες εκτελέστηκαν από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή εργολάβο θα δηλώνεται με δήλωση του Ν. 1599/1986 και θα προσκομίζονται τα υπό του Κ.Φ.Σ. προβλεπόμενα στοιχεία για την αγορά των υλικών, από τα οποία θα αποδεικνύεται η εκτέλεση των εργασιών.

8. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν η δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου δεν φέρει τις παραπάνω θεωρήσεις των αρμοδίων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

9. Την φορολογική ευθύνη για την εκτέλεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τη φέρει ο αδειούχος ηλεκτρολόγος που υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η απόφαση αυτή θα δοθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο