Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-1990 ]

ΠΟΛ.1115/29.5.1990 Δικαιολογητικά εκπτώσεως εισοδήματος από εκμίσθωση οικοδομής

(Δικαιολογητικά εκπτώσεως εισοδήματος από εκμίσθωση οικοδομής )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1115/29.5.90 Δικαιολογητικά εκπτώσεως εισοδήματος από εκμίσθωση οικοδομής.

Υ.Α. 1039851/711/Α0012/Πολ. 1115/29.5.90

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον υπολογισμό της πρόσθετης έκπτωσης του εισοδήματος από οικοδομές που εκμισθώνονται και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α' 124), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 3 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43).

2. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων διενέργειας των πρόσθετων ποσοστών εκπτώσεων που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων διενέργειας των πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης του εισοδήματος από οικοδομές που εκμισθώνονται και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, κάθε δικαιούχος οφείλει να συνυποβάλλει με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρωτότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης για την αξία των αγαθών, ανταλλακτικών και υλικών ή πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες, που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 3323/1955, παρέχονται με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολών ασφαλίσεως θεωρημένο από το Ι.Κ.Α. και πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αμοιβής από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του προσώπου που πρόσφερε τις υπηρεσίες, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το οικονομικό έτος 1991.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο