Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2019 ]

Α.1347/2019 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την από 21-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

(Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την από 21-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθ. ΦΕΚ: 3616 Β'/30/09/2019
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Α.1347/16-9-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΑΑΔΕ

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103605159
Fax: 2103635077
Url: www.aade.gr

Α 1347/2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και ΤΠ διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την από 21-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

5. Το Π.Δ.142/2017 (181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την υπ'αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Αριθμ. Υ2/9.7.2019 (2901 Β') «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»

9. Την υπ' αριθμ. 339/18-07-2019 (Β'3051/26-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

11. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

12. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

13. Την υπ' αριθμ. ΚΡΞ/522243(3610)/21-8-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΤΡ07ΛΛ-5ΞΛ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και την 10.01.2020 περιοχές της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 στις ανωτέρω περιοχές.

14. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνονται μέχρι και την 10-01-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις περιοχές:

- της Δ.Ε. Βεγορίτιδας και της Τ.Κ. Νησίου, της Τ.Κ. Βρυτών, της Τ.Κ. Σωτήρος, της Τ.Κ. Μεσημερίου, της Τ.Κ. Πλατάνης, της Τ.Κ. Φλαμουρίων της Δ.Ε. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας

- της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας

- της Τ.Κ. Αμπελείων, της ΔΕ Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας της ΠΕ Πέλλας

- της Τ.Κ. Δυτικού, της Τ.Κ. Αθήρων, της Τ.Κ. Ραχώνης, της Τ.Κ. Αγροσυκέας της Δ.Ε. Πέλλας του Δήμου Πέλλας

- της Τ.Κ. Λάκκας, της Τ.Κ. Πλαγιαρίου, της Τ.Κ.Αραβησσού, της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, της Δ.Ε. Κύρρου, του Δήμου Πέλλας

- της Τ.Κ. Γαλατάδων, της Τ.Κ. Λιπαρού, της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δήμου Πέλλας

- της Τ.Κ. Δάφνης, της Τ.Κ. Καλυβίων, της Τ.Κ. Άσπρου, της Τ.Κ. Νέας Ζωής της Δ.Ε. Σκύδρας και της Τ.Κ. Κρανέας, της Δ.Ε. Μενηίδος του Δήμου Σκύδρας, της Π.Ε. Πέλλας

- του Δήμου Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας

- της Δ.Κ. Έδεσσας, της Τ.Κ. Ριζαρίου, της Τ.Κ. Άγρα και της Τ.Κ. Καρυδιάς, της Δ.Ε. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, της Π.Ε. Πέλλας

- της Δ.Κ. Γιαννιτσών και της Τ.Κ. Μελισσίου, της Δ.Ε. Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

- της Δ.Κ. Πέλλης και της Τ.Κ. Νέας Πέλλας της Δ.Ε. Πέλλας, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

- της Δ.Κ. Μυλότοπου, της Τ.Κ. Αξιού και της Τ.Κ. Παλαιού Μυλότοπου, της Δ. Ε. Κύρρου, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

- της Τ.Κ. Καριώτισσας, της Τ.Κ. Παλαιφύτου, της Τ.Κ. Δροσερού και της Τ.Κ. Τριφυλλίου, της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δήμου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας

- της Δ.Κ. Σκύδρας, της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Τ.Κ. Ριζού, της Τ.Κ. Σεβαστιανών, της Τ.Κ. Λιτοχωρίου, της Τ.Κ. Αρσενίου και της Τ.Κ. Πετραίας της Δ.Ε. Σκύδρας, του Δήμου Σκύδρας, της Π.Ε. Πέλλας

- της Τ.Κ. Ανύδρου, της Τ.Κ. Καλής, της Τ.Κ. Προφήτου Ηλιού, της Τ.Κ. Καλλιπόλεως και της Τ.Κ. Μανδάλου, της Δ.Ε. Μενηίδος, του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας

που λήγουν ή έληξαν από 10-07-2019 μέχρι και την 10-01-2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 10-01-2020 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 10-07-2019 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο