Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2019 ]

Α.1348/2019 Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019

(Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. ΦΕΚ: 3616 Β/30.09.2019
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1348/13-9-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Τερζής
Τηλέφωνο: 210 6987503
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/ Α ́), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας».

2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 /Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α ́) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α ́/251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ», όπως τροποποιήθηκε με την Α 1070/2019 (ΦΕΚ 679/Β ́) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως τροποποιήθηκε με την Α.1070/2019 (ΦΕΚ 679/Β ́) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ́/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις της Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β ́ 130 και Β ́ 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α ́ 94), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1209/12-11-2018 (ΦΕΚ 5092/Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας καταχώρησης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α ́ 94) και την 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/ 20-12-2017), «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α ́) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

13. Τις διατάξεις της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Α ́) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλασσομένων ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 και το μήνα Ιανουάριο 2020 για τους εφοδιασμούς από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2019 μέχρι την 30.06.2019, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν κατά τη χρήση του Υποσυστήματος Επιστροφής ΕΦΚ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 μέχρι και 30.06.2019, δύναται να υποβληθούν από τους δικαιούχους εμπρόθεσμα είτε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 είτε μέχρι τη 31η Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο