Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1990 ]

ΠΟΛ.1135/18.6.1990 Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων

(Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1135/18.6.90  Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων

Εγκ. 1044838/779/Α.0012/Πολ. 1135/18.6.90

Φορολογική μεταχείριση των χρηματικών βραβείων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο, την Ακαδημία Αθηνών και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/55, χρηματικά βραβεία που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών, για τη βράβευση επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών γενικά επιδόσεων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, και όταν τα παραπάνω χρηματικά βραβεία  απονέμονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετά από προκήρυξη, νομίμως, σχετικού δημόσιου διαγωνισμού.

2. Όπως συνάγεται από τις διατάξεις αυτές, των οποίων η ερμηνεία πρέπει να γίνεται στενά και όχι αναλογικά, καθόσον πρόκειται για φορολογικές διατάξεις που παρέχουν απαλλαγές από το φόρο, οι αναγκαίες προϋποθέσεις, για να τύχουν της υπόψη απαλλαγής τα χρηματικά βραβεία που απονέμονται για τους παραπάνω λόγους είναι:

α) Η καταβολή τους να γίνεται από το Δημόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών ή

β) η απονομή τους να γίνεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αφού προηγηθεί, όμως προκήρυξη νομίμως σχετικού δημοσίου διαγωνισμού.

3. Βασικό κριτήριο για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος είναι ο χαρακτηρισμός του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως βραβείο.

Κατά τα γνωστά, το βραβείο απονέμεται με τη μορφή ηθικής και υλικής αμοιβής και αποτελεί αναγνώριση και κοινωνική επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων ή επιδόσεων ή αρετών κάποιου προσώπου, οι οποίες προάγουν το γενικό συμφέρον και αποβλέπουν στο κοινωνικό σύνολο. Η αθλοθέτηση αυτού έχει σκοπό την πρόκληση ευγενούς άμιλλας μεταξύ ομοτέχνων, επαγγελματικών ή κοινωνικών ομάδων, με κίνητρο την ανύψωση του κοινωνικού συνόλου.

Τα χρηματικά ποσά με τα οποία πιθανόν να συνοδεύεται το βραβείο δεν αποτελούν κέρδος από προσφερόμενη εργασία ώστε να υπαχθούν σε φορολογία αλλά απλώς συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπάθειας των βραβευόμενων προσώπων και συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται.

4. Εάν γίνει προκήρυξη διαγωνισμού της οποίας περιεχόμενο είναι η υπόσχεση απονομής βραβείου, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, η οποία υποχρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη διενέργεια διαγωνισμού και το αποτέλεσμα της εργασίας (έργο) θα περιέλθει, κατά τους όρους της προκήρυξης, στην ιδιοκτησία του αγωνοθέτη και όχι του διαγωνιζόμενου του οποίου θα προκριθεί το έργο, τότε το «αθλοθετούμενο έπαθλο» δεν αποτελεί βραβείο με την έννοια που δόθηκε στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, αλλά αμοιβή για την εκπόνηση του έργου που θα προκριθεί και τη μεταβίβαση της κυριότητάς του στον αγωνοθέτη. Τούτο, αφενός γιατί τα υπόψη έργα που βραβεύονται δεν παραμένουν και μετά τη βράβευσή τους στην ιδιοκτησία του Δημιουργού τους και αφετέρου η αθλοθέτηση αυτού του επάθλου έχει σκοπό την πρόκληση επαγγελματικού συναγωνισμού μεταξύ των διαγωνιζόμενων με κίνητρο, κατά κύριο λόγο, την ανάληψη της εργασίας ή του έργου και την είσπραξη της αντίστοιχης αμοιβής με τη μορφή «βραβείου», ως το αποκορύφωμα της επαγγελματικής δραστηριότητας εκείνου που θα προκριθεί. Τέλος, εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του αγωνοθέτη ο οποίος χωρίς να καταβάλλει αμοιβή σε όλους όσους θα συμμετάσχουν  στο διαγωνισμό, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το καλύτερο έργο ακόμη και αν «βραβεύσει» περισσότερα έργα, καθόσον κίνητρο για την προκήρυξη του διαγωνισμού είχε τη δική του εξυπηρέτηση, έστω και εάν δεν χρησιμοποιήσει αμέσως τα βραβευθέντα έργα, αλλά απλώς και αν έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, χωρίς άλλη (εκτός του ποσού του βραβείου) καταβολή αμοιβής στον βραβευθέντα ή με καταβολή ποσού σημαντικά κατώτερου της αξίας του βραβευθέντος έργου.

5. Επομένως, σύμφωνα και με την πάγια άποψη της Διοίκησης αλλά και της δικαστηριακής νομολογίας για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται με τη μορφή βραβείου, κατά την παραπάνω διαδικασία, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος και μάλιστα ανεξάρτητα της νομικής υπόστασης του φορέα που διενεργεί την προκήρυξη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο