Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2019 ]

1114787/2019 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στους Υποδιοικητές

(Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στους Υποδιοικητές)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 1114787/20-9-2019

(ΦΕΚ Β' 3534/20-09-2019)
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57, 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4611/2019.
1.3. Του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την 35875/Δ1/12144/9-8-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 581/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19-8-2019) με την οποία διορίσθηκε Διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινώνδα, με τετραετή θητεία.

3. Την Δ1/37279/12490/23-8-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 656/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-8-2019) με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, με τετραετή θητεία.

4. Την 38538/Δ1/12848/12-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 738/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-9-2019) με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Κρητικός Ελευθέριος του Αλέξανδρου, με τετραετή θητεία.

5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση της άσκησης των παρακάτω αρμοδιοτήτων, εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Φορέα, ως εξής:

Ι. Στον Υποδιοικητή Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο:
α) για θέματα των Διευθύνσεων:
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, εκτός των θεμάτων που αφορούν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης.
2. Της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας.
3. Νομικών Υποθέσεων.
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, την αποδοχή των επ' αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

ΙΙ. Στον Υποδιοικητή Κρητικό Ελευθέριο:
α) για θέματα των Διευθύνσεων:
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
β) Την εποπτεία του ΚΕΑΟ.
γ) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, την αποδοχή των επ’ αυτών γνωμοδοτήσεων και την αποδοχή των πρακτικών της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων επί δικαστικών υποθέσεων για θέματα των παραπάνω Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο