Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2019 ]

Ε.2170/2019 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. Α. 1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β'2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β'/09-09-2019)

(Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. Α. 1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β'2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β'/09-09-2019))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 19/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2170/19-9-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Κουλούρης, Θ. Θεοδωρακοπούλου    
Τηλέφωνο: 210 6987 420, 421
Fax: 210 6987 408
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Ε 2170/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. Α.1336/27.8.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β'2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β'/09-09-2019).

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή η ανωτέρω Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3415 Β'/09-09-2019 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 697946ΜΠ3Ζ-96Σ.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διυλιστηρίων και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι με το άρθρο 1 της εν λόγω Απόφασης προστίθεται στο άρθρο 5 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β'2745) παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία η άδεια φορολογικής αποθήκης εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μια ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους εγκαταστάσεις διασυνδέονται αποκλειστικά μέσω σταθερών αγωγών, δεν διενεργείται παραγωγική διαδικασία διύλισης εντός αυτών και διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των προϊόντων που τελούν σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνυποβάλλει με την αίτησή της η εταιρεία που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, το οποίο προβαίνει στον έλεγχο αυτών σύμφωνα με την περίπτωση 2 της ίδιας υποπαραγράφου.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Β προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής αυτοψίας των εγκαταστάσεων που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη του διυλιστηρίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης καταλληλότητας και η έκδοση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης του διυλιστηρίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο