Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-1990 ]

ΠΟΛ.2011/23.8.1990 Διευκρινίσεις σχετικές με το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

(Διευκρινίσεις σχετικές με το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο )

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ. 2011/23.08.90  Διευκρινίσεις σχετικές με το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Εγκ. 2054401/763-11/0016/Πολ. 2011/23.8.90

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αναφέρεται στο αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή αυτής στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού, για τη διενέργεια των αναφερομένων σ' αυτή πράξεων ή συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή, που έχει εκδοθεί με εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 508/9.8.1990 τ. Β', ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 1990, οπότε και καταργούνται όλες οι προγενέστερες αποφάσεις που ρύθμιζαν θέματα του αποδεικτικού ενημερότητας και οι οποίες είχαν εκδοθεί με εξουσιοδότηση των άρθρων 9 και 10 ν. 2097/1952.

Ειδικότερα, με την ισχύ της παραπάνω απόφασης, καταργείται η με αριθ. 247793/1956 (ΦΕΚ 199/1.10.56 τ. Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και όλες οι μεταγενέστερες αποφάσεις με τις οποίες αυτή έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Τα αποδεικτικά ενημερότητας, που θα εκδοθούν μέχρι 28-9-90 με βάση τις καταργούμενες αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 ν. 1882/90, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ) και χορηγείται μόνο στην περίπτωση που ο αιτών έχει καταβάλλει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής, ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, που χορηγούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα) τις, μέχρι τη χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία.

Οι περιπτώσεις για τις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, ενώ με το άρθρο 2 της ίδιας απόφασης καθορίζονται οι Υπηρεσίες και τα πρόσωπα, στα οποία προσκομίζεται το αποδεικτικό  ενημερότητας. Η απαρίθμηση των περιπτώσεων αυτών είναι περιοριστική και τυχόν αξίωση για προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας και σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι σύννομη.

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας είναι οι ακόλουθες:

1) Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από δημόσιους υπολόγους, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ), τελωνεία, δήμους, κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ., δημοτικές  και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως έχει επαναοριοθετηθεί με το άρθρο 51 του ν. 1892/90, καθώς και από εκείνους που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των παραπάνω, εφόσον το προς είσπραξη ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

Η προσκόμιση του αποδεικτικού γίνεται σ' εκείνους που ενεργούν την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου και κατά το χρόνο αυτής.

2) Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον το χορηγούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και προκειμένου για δανειοδότηση που γίνεται με την εγγύηση του Δημοσίου, εφόσον το χορηγούμενο ποσό υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

Η προσκόμιση του αποδεικτικού γίνεται στην Τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα, με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

3) Για τον εκτελωνισμό εισαγομένων ή επανεισαγομένων εμπορευμάτων εφόσον η τιμολογιακή τους αξία υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Η προσκόμιση του αποδεικτικού γίνεται στο αρμόδιο Τελωνείο κατά την έναρξη του τελωνισμού.

4) Για τη μεταβίβαση ακινήτων τόσο από τον πωλητή, όσο και από τον αγοραστή.

5) Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις (4 & 5), το αποδεικτικό προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο αυτής τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και τη Δ.Ο.Υ. που έχει εκδώσει το αποδεικτικό.

6) Για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου οποιασδήποτε κατηγορίας ή μοτοσικλέτας, καθώς και για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών. Η υποχρέωση αναφέρεται στον αγοραστή και το αποδεικτικό προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για να βεβαιώσει την καταβολή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση.

7) Για την αγορά μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών πάνω των πέντε (5) μέτρων, αεροσκαφών, ελικόπτερων και ανεμοπτέρων. Η υποχρέωση αναφέρεται στον αγοραστή και το αποδεικτικό προσκομίζεται στην αρχή, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας.

8) Για συμμετοχή σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή δημοπρασία που ενεργείται από το δημόσιο, δήμους, κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιας και κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η προσκόμιση του αποδεικτικού γίνεται στο διενεργούντα το μειοδοτικό διαγωνισμό ή δημοπρασία, με την υποβολή των σχετικών προσφορών.

9) Για την έκδοση άδειας οικοδομής. Η υποχρέωση αναφέρεται στο πρόσωπο που ζητά την έκδοσή της και το αποδεικτικό προσκομίζεται, με την υποβολή των δικαιολογητικών, στην αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας.

10) Για τη συμμετοχή ως μέλους σε κοινοπραξία ή ως εταίρου σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία. Το αποδεικτικό προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή του συστατικού ή τροποποιητικού εγγράφου, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

11) Για την καταβολή εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Η υποχρέωση αναφέρεται τόσο στον εκχωρητή, όσο και στον εκδοχέα και τα αποδεικτικά προσκομίζονται σ' αυτόν που ενεργεί την πληρωμή.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα και με την παράγρ. 2 του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, όταν το αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει να προσκομισθεί σε Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια και για την έκδοσή του, δεν εκδίδεται σχετικό έντυπο, αλλά η ενημερότητα αποδεικνύεται με σχετική πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή του οικείου παραστατικού της συναλλαγής.

Οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, όπου αυτό απαιτείται, αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης και η απαρίθμηση αυτών είναι περιοριστική.

Με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της απόφασης καθορίζονται οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κοινοπραξία, συνεταιρισμό, αστική εταιρία και κοινωνία αστικού δικαίου, καθώς και η Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για την έκδοση του αποδεικτικού.

Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο είναι δίμηνη, εκτός των περιπτώσεων εκτελωνισμού εμπορευμάτων και της σύναψης συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά, που η ισχύς του αποδεικτικού είναι τετράμηνη, αρχίζει δε από την ημερομηνία έκδοσής του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δεύτερου ή του τέταρτου, κατά περίπτωση, μήνα από την έκδοσή του.

Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου καθορίζεται η λήξη της ισχύος του αποδεικτικού, όταν αυτή συμπίπτει με αργία ή με μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, καθώς και στην περίπτωση που το αποδεικτικό εκδίδεται σε ημερομηνία που δεν υπάρχει αντίστοιχη στο μήνα λήξης.

Η διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, το περιεχόμενο αυτού, ο έλεγχος κατά την παραλαβή των σχετικών μπλοκ εντύπων (αριθ. εντύπου 86) και η καταχώρηση αυτών στο ειδικό βιβλίο κίνησης διαχειριστικών βιβλίων, η έκδοση του αποδεικτικού σε πολλά αντίγραφα, καθώς και ο τρόπος ακύρωσης αυτού σε περίπτωση λάθους καθορίζονται με το άρθρο 9 της απόφασης, ενώ με την παραγρ. 6 του ίδιου άρθρου απαγορεύεται ρητά μετά την έκδοση του αποδεικτικού η θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αυτού.

Ως έντυπο αίτησης για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας θα χρησιμοποιηθεί, μέχρι την έκδοση νέου εντύπου, το έντυπο με αριθ. 118, στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 9, με διαγραφή των παλαιών ενδείξεων, που δεν προβλέπονται από την κοινοποιούμενη απόφαση.

Επίσης, στο αποδεικτικό ενημερότητας (αριθ. εντύπου 86), που χορηγείται ατελώς, θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της απόφασης.

Η χορήγηση αποδεικτικών ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου, θα γίνεται πάντοτε με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της απόφασης.

Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Τελωνείων για παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες ΔΟΥ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της απόφασης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο