Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2019 ]

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/2019 Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών

(Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843
Ημνία: 18/09/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τεστέμπαση
Τηλέφωνο: 2131512 128
Δ/νση Ηλ.Ταχυδρομείου: [email protected]

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών.

ΣΧΕΤ: 1. Η παρ. 9 άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α' 182).
2. Η 158576/1579/4.7.2017 Απόφαση Αν. Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (Β' 2373).


Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, καλούνται οι Διευθύνσεις Δασών στις περιοχές των οποίων ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών μελετών, να προβούν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου εμπρόθεσμα να θεωρήσουν τους δασικούς χάρτες περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, εντός δύο (2) μηνών από την τελική υποβολή του δασικού χάρτη (τελική παράδοση 1ου σταδίου) στη Διεύθυνση Δασών, οφείλεται ο δασικός χάρτης να έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Δασών.

Εφόσον κατά την υποβολή των ανωτέρω τελικών παραδοτέων για έλεγχο και θεώρηση, διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλλει έκθεση ελέγχου προς τον Ανάδοχο με κοινοποίηση στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" και σε εμάς, με τις υποδείξεις της, εντός και μέχρι τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών [δύο (2) μήνες και τρεις (3) μήνες εφόσον εκδοθεί η σχετική Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης].

Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης παράτασης κατά ένα (1) μήνα για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τη θεώρηση του δασικού χάρτη, οι Διευθύνσεις Δασών, να εισηγηθούν άμεσα, δια των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αναφορά στο χρονικό διάστημα που αφορά η παράταση. Το αίτημα να κοινοποιηθεί σε εμάς, καθώς και στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο".

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται, επιπλέον παράταση κατά ένα (1) μήνα για την θεώρηση του οικείου δασικού χάρτη, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 13 ν. 3889/2010, οι Διευθύνσεις Δασών, να μας υποβάλουν έγκαιρα, σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα, προσδιορίζοντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παράτασης, κοινοποιώντας το αίτημα στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την παρ. 5.4.2 της (2) σχετικής, "η συνολική προθεσμία ελέγχου, διορθώσεων και θεώρησης του «Δασικού Χάρτη», αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων της τελικής υποβολής του 1ου Σταδίου στην αρμόδια Δ/νση Δασών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες".

Τέλος, με δεδομένο ότι η κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας έχει ενταχθεί ως προαπαιτούμενο και πρώτης προτεραιότητας έργο, για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, προβλεπόμενο στο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή τής συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τα θεσμικά χρονοδιαγράμματα, τονίζεται ότι οι διαδικασίες ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΤσιλίκουναςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο