Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-1990 ]

ΠΟΛ.1146/26.6.1990 Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων

(Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 ΠΟΛ. 1146/26.6.90  Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση παραβάσεων Κ.Φ.Σ. στις περιπτώσεις περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων

Υ.Α. 1047139/3813/Α0009/Πολ. 1146/26.6.90

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της 1105134/9050/009/Πολ. 1227/3.10.89 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1882/23.3.90 (ΦΕΚ 43/90 Τ.Α.).

                                                                 Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους εξής:

α) Τον Αθ. Σερμιέ, Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Πρωτοδίκη του ίδιου Δικαστηρίου Κων. Νικολάου.

β) Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Ελέγχων (Δ9) του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων (Δ15) του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Τον Χρ. Παπαγεωργόπουλο, αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως κοινό εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Π. Αλεξανδρή, Γεν. Γραμματέα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

στ) Τον Δημ. Κατηφόρη, Α΄ αντιπρόεδρο του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Δημ. Κοζομπόλη, Δ/ντή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

ζ) Τον Παν. Αλεξόπουλο, οικονομικό επόπτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

η) Τον Κων. Πετρόπουλο, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, με αναπληρωτή τον Χαρ. Περπιράκη, μέλος του ιδίου Επιμελητηρίου.

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Δ/νσης Ελέγχων, με προφορική εντολή του Δ/ντή της Δ/νσης αυτής.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης και αποφαίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και του επιτηδευματία, αναφορικά με την επίδραση των φορολογικών παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. στο κύρος των βιβλίων, βάσει των στοιχείων που θέτει υπόψη η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και ο επιτηδευματίας.

4. Η επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της και σε περίπτωση κωλύματος, του αναπληρωτού του, η οποία αποστέλλεται προς τα μέλη εγγράφως, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

5. Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομικών οδός Καραγεώργη Σερβίας 10, 4ος όροφος στην αίθουσα συμβουλίων.

6. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορεί να παρίσταται και να διατυπώνει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς ο φορολογούμενος ή εκπρόσωπος αυτού νόμιμα εξουσιοδοτημένος, ο οποίος ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή εγγράφως, από τον Γραμματέα της επιτροπής, τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής.

7. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων με την προϋπόθεση ότι θα παρίσταται ο Πρόεδρος της επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων.

8. Εισηγητής της επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Δ/ντής της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων του Κ.Φ.Σ. ή αναπληρωτής του.

9. Για κάθε συνεδρίαση της επιτροπής τηρούνται από τον Γραμματέα της επιτροπής πρακτικά στα οποία εκτός των άλλων στοιχείων γράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της επιτροπής που παρέστησαν, η υπόθεση που συζητήθηκε και η απόφαση της επιτροπής.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής που παρέστησαν σε κάθε συνεδρίαση.

Με βάση τα πρακτικά εκδίδεται απόφαση της επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της επιτροπής και αποστέλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

10. Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται με αποδεικτικό από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στον επιτηδευματία, ο οποίος εφόσον μέσα σε τρεις ημέρες από της κοινοποιήσεως δεν την αποδεχθεί με αίτησή του, η υπόθεση παραμένει εκκρεμής για τακτικό έλεγχο.

11. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

12. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή αναφορικά με τη λειτουργία της επιτροπής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Τ.Α.) περί οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών.

13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο