Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2019 ]

Άρθρα Λογιστικός χειρισμός διαγραφής συμμετοχικού τίτλου που αποτιμάται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων

(Λογιστικός χειρισμός διαγραφής συμμετοχικού τίτλου που αποτιμάται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr


ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ


ΕΡΩΤΗΜΑ


Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΕ παρακολουθούσε τις θυγατρικές της εταιρείες ως επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 39 και τις αποτιμούσε στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων (Διαθέσιμα προς πώληση).

Το κόστος κτήσης της θυγατρικής ΒΗΤΑ Α.Ε ανήλθε σε € 6 εκατ. και σε προηγούμενη χρήση η θυγατρική αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία της € 5,4 εκατ. Από την αποτίμηση προέκυψε χρεωστική διαφορά αξίας €600 χιλ., η οποία στη συνέχεια μειώθηκε από την καταχώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ποσού € 174 χιλ. Για τη μείωση της εύλογης αξίας του διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπήρχαν αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχει υποστεί απομείωση αξίας και ως εκ τούτου η σωρευτική ζημία που είχε καταχωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια δεν ανακατατάχθηκε από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα.

Την 1.1.2018 κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 η εταιρεία επέλεξε αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά εισοδήματα μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία της επένδυσης στον εν λόγο συμμετοχικό τίτλο.

Η διοίκηση της εταιρείας την 31.12.2018 αποφάσισε και ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής έναντι € 5,6 εκατ., που αποτελούσε και την εύλογη αξία της θυγατρικής εκείνη την ημερομηνία.

Ερωτάται εάν το σχηματισθέν αρνητικό αποθεματικό θα μεταφερθεί απευθείας στα σωρευμένα αποτελέσματα εις νέον ή θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσης ή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, κατά την διαγραφή της συμμετοχής.

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σχετικές με το ερώτημά είναι οι παρακάτω παράγραφοι του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:

«4.1.4. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εκτός εάν επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2Α. Ωστόσο, κατά την αρχική αναγνώριση μια οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει αμετάκλητα για συγκεκριμένες επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους, οι οποίοι δια-φορετικά θα επιμετρούνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά εισοδήματα μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία (βλέπε παραγράφους 5.7.5–5.7.6).

5.7.1. Κέρδος ή ζημία επί χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που επιμετράται στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εκτός εάν:

α) ……..………………………………………………..
β) αποτελεί επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο και η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να παρουσιάζει τα κέρδη και τις ζημίες της εν λόγω επένδυσης στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σύμφωνα με την παράγραφο 5.7.5·
γ) ………………………………………..……………..
δ) ……………………………………..………………..

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους

5.7.5. Κατά την αρχική αναγνώριση, μια οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά εισοδήματα μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Προτύπου, ο οποίος δεν διακρατείται για διαπραγμάτευση ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από έναν αποκτώντα σε συνένωση επιχειρήσεων στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.

Β5.7.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.7.5, επιτρέπεται σε μια οικονομική οντότητα να επιλέξει αμετάκλητα να απεικονίζει στα λοιπά συνολικά εισοδήματα τις μεταβολές στην εύλογη αξία μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο που δεν διακρατείται για διαπραγμάτευση. Αυτή η επιλογή πραγματοποιείται χωριστά για κάθε μέσο (δηλαδή, για κάθε μετοχή). Τα ποσά που απεικονίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα δεν μεταφέρονται ακολούθως στα αποτε-λέσματα. Ωστόσο, η οικονομική οντότητα μπορεί να μεταφέρει τα σωρευτικά κέρδη ή ζημίες στα ίδια κεφάλαια. Τα μερίσματα από αυτές τις επενδύσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με την παράγραφο 5.7.6, εκτός εάν το μέρισμα αντιπροσωπεύει σαφώς ανάκτηση μέρους του κόστους της επένδυσης
».

Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι την 01.01.2018 τα υπόλοιπα στον ισολογισμό που αφορούσαν την επένδυση στον συμμετοχικό τίτλο ήταν τα εξής:
 

Κονδύλι Υπόλοιπο σε €
Επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο ως αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Αξία κτήσης – Σωρευμένες αποτιμήσεις (6.000.000-600.000)
5.400.000
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 174.000
Διαφορά από αποτίμηση συμμετοχικού τίτλου στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (600.000 – 174.000) 426.000


Την 31.12.2018, τα υπόλοιπα στον ισολογισμό που αφορούσαν την επένδυση στον συμμετοχικό τίτλο, μετά την αποτίμηση της συμμετοχής ήταν τα εξής:
 

 Κονδύλι Υπόλοιπο σε €
Επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο ως αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Αξία κτήσης – Σωρευμένες αποτιμήσεις (5.400.000+200.000)
5.600.000
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 112.000
Αποθεματικό από αποτίμηση συμμετοχικού τίτλου ως αποτιμώμενου στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (400.000 – 112.000) 388.000


Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την πώληση του συμμετοχικού τίτλου θα πρέπει να διενεργηθούν οι κάτωθι εγγραφές:
 

Χρέωση Ταμειακά Διαθέσιμα € 5.600.000  
Πίστωση Επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο ως αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων   € 5.600.000
Χρέωση Φόρος εισοδήματος (αναβαλλόμενος) € 112.000  
Πίστωση Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   € 112.000
Χρέωση Διαφορά από επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων € 388.000  
Πίστωση Αποτελέσματα εις νέον   € 388.000


Στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η μεταβολή των 388 χιλ. ενδεικτικά μπορεί να εμφανιστεί σε διακριτή γραμμή με τίτλο «Μεταφορά κέρδους από τη διάθεση των επενδύσεων σε μετοχές αποτιμούμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων στα κέρδη εις νέον, καθαρό αναβαλλόμενου φόρου».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο