Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-1990 ]

ΠΟΛ.1101/15.5.1990 Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων

(Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ. 1101/15.5.90  Συνέπειες παραβάσεων ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων

Εγκ. 1036122/2710/0009Α'/Πολ. 1101/15.5.90

1. Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 8 της παραπάνω απόφασης που κυρώθηκε με τον Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ.Α') προβλέπει την συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα κρίνει τις παραβάσεις του ΚΦΣ που αναφέρονται ή όχι στο άρθρο 7 της απόφασης αυτής, εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ φοροτεχνικών υπηρεσιών και φορολογουμένων, ως προς την επίδραση αυτών στο κύρος των βιβλίων.

2. Η συγκρότηση της επιτροπής αυτής κρίθηκε απαραίτητη για να υπάρχει ομοιόμορφη, αντικειμενική και δίκαιη κρίση κατά την αξιολόγηση των παραβάσεων του ΚΦΣ, όπου υπάρχει αμφισβήτηση.

3. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω απόφαση και στην υπ' αριθ. 1123486/10910/0009/Πολ. 1259/89 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης αυτής όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψε αμφισβήτηση μεταξύ της φοροτεχνικής υπηρεσίας και του φορολογούμενου έπρεπε να είχαν διαβιβασθεί στην Δ/νση Ελέγχων για να τεθούν υπόψη της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 8 της παραπάνω απόφασης.

4. Μέχρι τώρα, ελάχιστες περιπτώσεις έχουν στείλει στην Δ/νση Ελέγχων, για να εξετασθούν από την Επιτροπή.

5. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε με ευθύνη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ μέχρι 15 Ιουνίου 1990 το αργότερο να σταλούν στην Δ/νση Ελέγχων όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς την επίδραση των παραβάσεων του ΚΦΣ στο κύρος των βιβλίων μεταξύ της υπηρεσίας και των φορολογουμένων.

6. Η αποστολή των υποθέσεων αυτών κρίνεται απαραίτητη γιατί η επιτροπή είναι πολυμελής και συνεπώς δεν θα πραγματοποιήσει πολλές συνεδριάσεις γι' αυτό πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας της επιτροπής ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων.

7. Προς διευκόλυνση της επιτροπής και για να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για δίκαιη και αντικειμενική κρίση είναι απαραίτητο να σταλούν τα παρακάτω στοιχεία:

α. Διαβιβαστικό έγγραφο του προϊσταμένου της ΔΟΥ με σύντομο ιστορικό της υπόθεσης και με πρόταση της υπηρεσίας.

β. Αίτηση ή υπόμνημα του φορολογούμενου με τους λόγους διαφωνίας με την πρόταση της υπηρεσίας.

Όσοι από τους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλλει τέτοια αίτηση αλλά απλώς διαφώνησαν και δεν δέχθηκαν εκκαθάριση των δηλώσεων να κληθούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία και να υποβληθεί στην επιτροπή.

γ. Φωτοτυπία της συμπληρωματικής δήλωσης που υποβλήθηκε της χρήσης που αναφέρεται η παράβαση.

δ. Φωτοτυπία της έκθεσης ελέγχου ΚΦΣ μαζί με την απόφαση επιβολής προστίμου.

ε. Εάν ασκήθηκε προσφυγή φωτοτυπία αυτής καθώς και της απόφασης του Δικαστηρίου εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιήθηκε στη ΔΟΥ.

8. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία και να αποσταλούν όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αμφισβητήσεις και στο διαβιβαστικό έγγραφο υποχρεωτικά θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν άλλες υποθέσεις.

Επίσης τονίζεται, ότι οι ΔΟΥ που δεν έχουν τέτοιες υποθέσεις θα απαντήσουν αρνητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

9. Με την ευκαιρία αυτή επειδή αναφερόμαστε στην περαίωση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν για την περαίωση εκκρεμών ανέλεγκτων υποθέσεων με βάση την παραπάνω απόφαση, σας γνωρίζουμε ότι ενόψει των οργανωτικών αδυναμιών των υπηρεσιών μας σε πρώτο στάδιο, να επιλεγούν για εκκαθάριση οι δηλώσεις που έχουν φορολογικό ενδιαφέρον.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε από 1ης Ιουνίου 1990, και στο τέλος κάθε εβδομάδας θα στέλνετε στην αρμόδια επιθεώρηση δελτίο με τον αριθμό των εκκρεμών για εκκαθάριση δηλώσεων τον αριθμό των υποθέσεων που εκκαθαρίστηκαν και τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν.

Οι επιθεωρητές στο τέλος κάθε μήνα θα στέλνουν συγκεντρωτικό δελτίο στη Διεύθυνση Ελέγχων για να γνωρίζουμε τη δραστηριότητα κάθε ΔΟΥ.

10. Μετά την αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση, επιβάλλεται κάθε ΔΟΥ να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του ελέγχου, στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων και στη βεβαίωση των φόρων της υπηρεσιακής δυνατότητας που διαθέτει σήμερα.

11. Οι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή παρακαλούνται να επιβλέψουν για την πιστή εφαρμογή των και να παράσχουν στις ΔΟΥ τις απαραίτητες οδηγίες όπου τούτο κρίνουν απαραίτητο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο