Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2019 ]

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29 της 28.08.2019 Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων

(Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Πράξη 29 της 28-8-2019


(ΦΕΚ Α' 138/30-08-2019)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαρ. Β.5 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107),
β) των άρθρων 4, 5, 8, 9, 36 και 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
γ) του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄117),
δ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),
ζ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α' 118), η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και διορθ. σφαλμ. Α' 126).

2. Την ανάγκη συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση και επίλυση ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων μείζονος σημασίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
4. Την με αριθμ. 92943 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/27.08.2019 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής η «Επιτροπή»), η οποία αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τον Υπουργό Εξωτερικών, με αναπληρωτή του τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και τους, κατά περίπτωση, καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς, με αναπληρωτές τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς των αναφερόμενων Υπουργείων, ως μέλη.

2. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

3. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αντιγόνη Γιαννουράκου του Σοφοκλή, υπάλληλος της ΚεΜΚΕ, με αναπληρώτριά της την Σοφία Ψαρογιάννη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ).

5. Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση του έργου της, ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση. Στις συνεδριάσεις μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προεδρεύοντος, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εξέλιξη της συνεδρίασης.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση:
α) των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας,
β) των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων όταν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς και στην ΚεΜΚΕ ή/και των αρμόδιων φορέων μεταξύ τους, και
γ) των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε υψηλό επίπεδο με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Τηρούνται γραπτά πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4, 8 και 9 του ν. 4622/2019.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ.  ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο