Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-1990 ]

ΠΟΛ.16/25.1.1990 Τροποποίηση διατάξεων για την ατέλεια αναπήρων στην παραλαβή αυτοκινήτων

(Τροποποίηση διατάξεων για την ατέλεια αναπήρων στην παραλαβή αυτοκινήτων )

 ΠΟΛ. 16/2.5.1990  Τροποποίηση διατάξεων για την ατέλεια αναπήρων στην παραλαβή αυτοκινήτων

Εγκ. Δ. 1036/57/Α.0018/Πολ. 16/2.5.1990

Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης Δ. 697/35/20.3.1990 (ΦΕΚ 190/Β'/23.3.1990), παραλαβή αυτοκινήτων από τους αναπήρους.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. Λ. 637/35/20.3.1990 ΑΥΟ «Τροποποίηση διατάξεων ατελείας που ισχύουν για τους ανάπηρους» η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 190/23.3.90 ΦΕΚ (τεύχος δεύτερο) και σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

Με την παραπάνω υπουργική απόφαση που ισχύει από την 23η Μαρτίου 1990, ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο καθεστώς ατελείας των αναπήρων, όσον αφορά τα ατελώς, από αυτούς, παραλαμβανόμενα αυτοκίνητα.

Οι επερχόμενες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Η δεκαετία πριν από την πάροδο της οποίας δεν ήταν δυνατή η μεταβίβαση των αναπηρικών αυτοκινήτων, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης, γίνεται πενταετία.

α) Όπως είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1567/85, τα ατελώς παραλαμβανόμενα από τους ανάπηρους επιβατικά αυτοκίνητα μπορούσαν να μεταβιβαστούν σε άλλα (μη δικαιούχα ατελείας) πρόσωπα, χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος στο μεταβιβαζόμενο αυτοκίνητο ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον η μεταβίβαση γινόταν μετά την πάροδο δεκαετίας από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο είχε πραγματοποιηθεί η ατελής παράδοση του αυτοκινήτου.

Με το άρθρο 1 παρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, η παραπάνω δεκαετία περιορίζεται σε πέντε (5) χρόνια.

Έτσι με βάση τη διάταξη αυτή, που αφορά όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων ατελείας αναπήρων, τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί ή παραλαμβάνονται ατελώς από τους ανάπηρους, σύμφωνα με τις διατάξεις ατελείας που κάθε φορά ισχύουν για αυτούς, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής παράδοσή τους, μπορούν να μεταβιβαστούν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (π.χ. αγοραπωλησία, δωρεά, κληρονομική διαδοχή) σε άλλο (μη δικαιούχο ατελείας) πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.

β) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, οι ανάπηροι που κάνουν χρήση της παρ. 1 του παραπάνω άρθρου και κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής προβαίνουν στη μεταβίβαση, χωρίς την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του αυτοκινήτου που έχουν παραλάβει ατελώς, δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς, με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για τους ανάπηρους.

Ευνόητο είναι ότι η παραπάνω διάταξη και η εξ αυτής απορρέουσα απαγόρευση δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το αναπηρικό αυτοκίνητο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Α.Ν. 896/37 και του άρθρου 11 της Δ. 6220/55 υπουργικής απόφασης, μεταβιβάζεται ατελώς, με την τήρηση των απαιτουμένων τελωνειακών κλπ. διατυπώσεων σε άλλο δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, με την προσκόμιση εκ μέρους του και των απαιτουμένων δικαιολογητικών ατελείας.

γ) Για την κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης μεταβίβαση του αναπηρικού αυτοκινήτου απαιτείται άδεια της ΕΥΤΕ, η οποία θα χορηγείται ύστερα από αίτηση προς αυτήν του ενδιαφερομένου ανάπηρου (ή των κληρονόμων του). Στην αίτηση θα επισυνάπτεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, στην οποία θα γίνεται πλήρης περιγραφή του αναπηρικού αυτοκινήτου, θα δηλώνει ότι έχει περάσει η οριζόμενη στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης πενταετία και ακόμα ότι γνωρίζει ότι κάνοντας χρήση της πενταετίας δεν μπορεί να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας των αναπήρων.

Η ΕΥΤΕ θα χορηγεί άδεια για τη δυνατότητα μεταβίβασης (ή αλλαγής χρήσης) του αυτοκινήτου, χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος σ' αυτό ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον από τα στοιχεία του αρχείου της διαπιστώνει ότι έχει περάσει πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο παραδόθηκε ατελώς το αυτοκίνητο στον ενδιαφερόμενο ανάπηρο.

Στη χορηγούμενη άδεια θα αναγράφεται επίσης ότι, ο εν λόγω ανάπηρος δεν δικαιούται να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων.

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 1 της παραπάνω υπουργικής απόφασης αφορά τα αναπηρικά αυτοκίνητα που λόγω θανάτου του ανάπηρου έχουν περιέλθει (πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης 23.3.90) στον (ή στην) σύζυγο, τα τέκνα ή τους γονείς του ανάπηρου.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η παρ. 1 του παραπάνω άρθρου καλύπτει και τα αυτοκίνητα αυτά, εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) να έχουν περάσει πέντε (5) χρόνια από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο ο ανάπηρος παρέλαβε ατελώς το αυτοκίνητο μέχρι την ημερομηνία θανάτου του και β) να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία θανάτου του ανάπηρου μέχρι την 23η Μαρτίου 1990 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης).

Με τη συνδρομή των δύο παραπάνω προϋποθέσεων οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος ανάπηρου σύζυγος, τέκνα, γονείς, μπορούν ύστερα από άδεια της ΕΥΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω να κρατήσουν το επιβατικό αυτοκίνητο του ανάπηρου, που περιήλθε σ' αυτούς εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου ή να το μεταβιβάσουν σε άλλο πρόσωπο, χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος σ' αυτό ειδικού φόρου κατανάλωσης.

2. Δυνατότητα οδήγησης του αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο & χωρίς να επιβαίνει σ' αυτό ο ανάπηρος.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ατελώς από ανάπηρους οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναπήρων, να οδηγούνται όχι μόνον από τον ίδιο τον ανάπηρο, αλλά και από ένα ή δύο το πολύ (υποδεικνυόμενα από τον ανάπηρο) πρόσωπα, έστω και αν δεν επιβαίνει στο αυτοκίνητο ο ανάπηρος.

Τα πρόσωπα αυτά για να οριστούν οδηγοί πρέπει να έχουν ερασιτεχνική τουλάχιστον άδεια οδήγησης και να διαμένουν κοντά στον τόπο κατοικίας του ανάπηρου.

β) Ο ανάπηρος που θέλει να ορίσει οδηγούς θα υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, δηλαδή στο Τελωνείο ατελούς εισαγωγής (παραλαβής) του αυτοκινήτου ή στην ΕΥΤΕ σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο (με πλήρη στοιχεία ταυτότητας) του προσώπου ή των προσώπων (μέχρι δύο) που επιθυμεί να οδηγούν, για την εξυπηρέτησή του, το αυτοκίνητο και θα ζητά την έκδοση σχετικής απόφασης. Στην αίτηση θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ανάπηρου και του προτεινόμενου για την οδήγηση προσώπου καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (εφόσον κρίνεται αναγκαίο), από τα οποία θα προκύπτει ο τόπος διαμονής του οδηγού που δεν πρέπει να είναι μακριά από την κατοικία του ανάπηρου. Ιατρική βεβαίωση περί του ότι ο ανάπηρος αδυνατεί να οδηγήσει δεν απαιτείται.

γ) Ύστερα από την παραπάνω αίτηση η τελωνειακή αρχή θα εκδίδει απόφαση με την οποία θα επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που υπέδειξε ο ανάπηρος.

Στην απόφαση θα αναγράφεται ότι το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται από τα εν λόγω πρόσωπα, έστω και αν δεν επιβαίνει σ' αυτό ο ανάπηρος, αλλά πάντοτε η οδήγηση αυτή θα γίνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ίδιου του ανάπηρου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης αφορά αποκλειστικά και μόνο την οδήγηση του αυτοκινήτου και ουδόλως θίγει τις σχετικές με τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης διατάξεις (Ν. 490/76 άρθρο 1 παρ. 6 - ΑΝ 896/37 άρθρο 7 άρθρο 1 της κοινοποιούμενης (Δ. 697/35/20.3.90 απόφασης) και κατά συνέπεια οι περιορισμοί που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν.

δ) Η απόφαση θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο ανάπηρο στο αυτοκίνητο και θα επιδεικνύεται στα αρμόδια τελωνειακά και αστυνομικά όργανα σε περίπτωση ελέγχου.

Αντίγραφο της απόφασης θα στέλνεται στην ΕΥΤΕ (τμήμα Παρακολούθησης Αναπηρικών Αυτοκινήτων) και στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Τροχαίας της περιοχής όπου κατοικεί ο ανάπηρος.

ε) Αποφάσεις για οδήγηση αυτοκινήτου που έχουν ήδη εκδοθεί, με βάση τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις μπορούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων να συμπληρωθούν ή αντικατασταθούν με άλλες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης και τα παραπάνω οριζόμενα.

3. Μη εφαρμογή των διατάξεων για ατελή εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων από ανάπηρους Έλληνες πολίτες (άρθρο 16 Ν. 1798/88) μετά τη συμπλήρωση του 70ού έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω υπουργικής απόφασης οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1798/88, για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους Έλληνες πολίτες, δεν εφαρμόζονται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο (ημερομηνία) αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου.

Κατά συνέπεια οι παραπάνω ανάπηροι (άρθρο 16 Ν. 1798/88) μετά τη συμπλήρωση του 70ού έτους δεν μπορούν να παραλάβουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο.

Κατ' εξαίρεση εγκριτικές γνωματεύσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, για τους παραπάνω ανάπηρους, που εκδόθηκαν μέχρι και την 22 Μαρτίου 1990 θα γίνονται δεκτές για ατελή παράδοση αυτοκινήτου, εφόσον το σχετικό τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατεθεί και γίνει αποδεκτό μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 1990.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο