Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2019 ]

Υ86/2019 Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

(Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Υ86/28-8-2019

(ΦΕΚ Β' 3346/29-08-2019)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 7, 9 και 25 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» ( Α΄ 133),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως ισχύει.
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ. της Υ1/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (B΄ 2901),
ε. του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διορθ. σφαλμ. Α΄ 126).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

1. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής μετέχουν: α) ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, β) οι Υπουργοί: βα) Οικονομικών, ββ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βγ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βδ) Υποδομών και Μεταφορών, βε) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βστ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βζ) Τουρισμού, βη) Επικρατείας με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, γ) οι Υφυπουργοί: γα) στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, γβ) Οικονομικών με αρμοδιότητα για τη δημοσιονομική πολιτική, καθώς και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, γγ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμοδιότητα για τις δημόσιες επενδύσεις και θέματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη βιομηχανία και το εμπόριο, και γδ) ο Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών του Συμβουλίου, αυτά αναπληρώνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4622/2019.

3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες ή υπηρεσιακοί παράγοντες.

4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του οργάνου.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Υπουργείου Οικονομικών που διατίθενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου του, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο