Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2019 ]

83027/2019 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για τον Άξονα 2 του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

(Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για τον Άξονα 2 του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 83027/09-08-2019

(ΦΕΚ B' 3290/27-08-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α’/265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ.1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α’/192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’/119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

5. Την Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β’/2901).

6. Το π.δ. 83/2019 (Α’/121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Το π.δ. 84/2019 (Α’/123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

8. Την απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β/3100/1.8.2019).

9. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ  2473/18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

10. Την με αρ. C(2014)10167/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος
«Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. C(2017)8478/06-12-2017 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την με αρ. C(2018)8828/1212-2018 όμοια απόφαση.

11. Την με αριθ. πρωτ. 3984/04-07-2019 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης του άξονα προτεραιότητας (ΑΠ)2.

12. Το με αρ. πρωτ.: 83015/9.8.2019 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

13. Την με αρ. πρωτ.:83023/9.8.2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για τον Άξονα 2 του ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020».

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμματος.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τα παρακάτω:

• Η ΕΥΔ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δύναται να εντάξει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του οικείου ΠΕΠ, πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 145,52% επί της κύριας δαπάνης του, (είτε το 136,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνη του) σύμφωνα με την εισήγηση του ΓΓ.

• Η ανακεφαλαιωτικά προκύπτουσα συνολική ΔΔ επί της κύριας χρηματοδότησης του Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβεί το 119,03%.

• Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την ένταξη πράξεων του άξονα προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονίας 2014-2020» όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο εισηγητικό του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο